Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Multi-wavelength study of white-light flares
Název práce v češtině: Spektrální analýza bílých erupcí
Název v anglickém jazyce: Multi-wavelength study of white-light flares
Klíčová slova: Slunce, sluneční aktivita, erupce, bílé erupce
Klíčová slova anglicky: The Sun, solar activity, flares, white-light flares
Akademický rok vypsání: 2017/2018
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: angličtina
Ústav: Astronomický ústav UK (32-AUUK)
Vedoucí / školitel: doc. Mgr. Michal Švanda, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 21.09.2017
Datum zadání: 21.09.2017
Datum potvrzení stud. oddělením: 01.10.2017
Datum a čas obhajoby: 19.06.2019 09:00
Datum odevzdání elektronické podoby:09.05.2019
Datum odevzdání tištěné podoby:09.05.2019
Datum proběhlé obhajoby: 19.06.2019
Oponenti: Alena Zemanová
 
 
 
Konzultanti: Mgr. Jana Kašparová, Ph.D.
Zásady pro vypracování
Diplomová práce bude využívat dostupných webových archívů pozemních i družicových pozorování v časech, kdy byly v aktivních oblastech pozorovány bílé erupce. Řešitel na počátku vyjde ze seznamu publikovaného v Mravcová (2017), který podle potřeby a pokynů vedoucího a konzultanta rozšíří. K vyhledání vláken erupcí použije detekční kód z Mravcová (2017), který dle možností upraví pro vyšší citlivost. Pro nalezené erupce sestaví pseudo-světelnou křivku a porovná ji se světelnou křivkou měkkého rentgenového záření z družice GOES.

Řešitel bude dále porovnávat vzhled nalezených vláken bílé erupce v jiných spektrálních oblastech, například v pozorování v čáře H-alfa z pozemních observatoří (GONG, Kanzelhöhe), a úzko- i široko-pásmových pozorováních z kosmických družic v ultrafialové a rentgenové oblasti spektra. Podobnost vyhodnotí kvalitativně i kvantitativně souhrnně pomocí statistických metod.

Jednotlivé erupce bude řešitel též studovat případ od případu s ohledem na bohatost dostupného pozorovacího materiálu a usuzovat na fyzikální podmínky v erupčních vláknech a jejich prostorovou strukturu.
Seznam odborné literatury
* Hudson, H.: 2016, Sol. Phys. 291, 1273-1322
* Chen, Q.R. et al.: 2005, ApJ 618, 537
* Mravcová, L.: 2017, Studium bílých erupcí, bakalářská práce MFF UK.
* Shibata K. & Magara T.: 2011, Living Rev. Sol. Phys. 8, id 6

a další práce dle pokynů vedoucího nebo konzultanta
Předběžná náplň práce
Sluneční erupce jsou důsledkem překotného uvolnění energie při náhlé přestavbě magnetických polí vysoko v koróně. Jako první v historii pozoroval sluneční erupci 1. září 1859 Richard Carrington během zakreslování skupiny slunečních skvrn. S příchodem pozorování ve spektrálních čarách, především čáře H-alfa, se ukázalo, že náhlá zjasnění ve vyšších vrstvách atmosféry jsou na Slunci běžným jevem. Avšak erupce pozorovatelné i ve fotoféře -- bílé erupce -- jsou stále vzácností. Cílem práce je detailně studovat bílé erupce automaticky detekované v intensitygramech přístroje SDO/HMI, studovat jejich projevy v jiných pozorováních (např. filtrogramech v čáře H-alfa, širokopásmových filtrogramech z přístroje SDO/AIA a dalších) a tato pozorování prováděná v různých vlnových délkách spolu vzájemně kvalitativně i kvantitativně porovnat. Získané výsledky mohou být využity ke studiu časově-prostorové korelace erupční emise v bílém světle a dalších spektrálních oborech, což umožní detailnější pochopení procesů, jež bílé erupce způsobují.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK