Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Magnetic and transport properties of Yb-based compounds
Název práce v češtině: Magnetické a transportní vlastnosti Yb sloučenin
Název v anglickém jazyce: Magnetic and transport properties of Yb-based compounds
Klíčová slova: Yb2AlSi2, valenční stav, elektrický odpor, magnetizace, měrná tepelná kapacita
Klíčová slova anglicky: Yb2AlSi2, valence state, electrical resistance, magnetization, specific heat
Akademický rok vypsání: 2017/2018
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: angličtina
Ústav: Katedra fyziky kondenzovaných látek (32-KFKL)
Vedoucí / školitel: doc. RNDr. Jiří Prchal, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 18.09.2017
Datum zadání: 20.09.2017
Datum potvrzení stud. oddělením: 07.05.2018
Datum a čas obhajoby: 26.06.2018 09:00
Datum odevzdání elektronické podoby:18.05.2018
Datum odevzdání tištěné podoby:18.05.2018
Datum proběhlé obhajoby: 26.06.2018
Oponenti: RNDr. Milan Klicpera, Ph.D.
 
 
 
Konzultanti: RNDr. Jiří Kaštil, Ph.D.
Zásady pro vypracování
1) Seznámení se s problematikou studiem odborné literatury a konzultacemi s vedoucím práce
2) Seznámení se s metodami přípravy Yb sloučenin
3) Charakterizace připravených vzorků Yb2AlSi2 pomocí rentgenové difrakce a Energiově disperzní analýzy
4) Měření fyzikálních vlastností vzorků s ohledem na anisotropii studovaného materiálu (teplotní závislosti):
• Měření měrného tepla v magnetických polích
• Měření magnetizace
• Měření elektrického odporu
5) Účast na vyhodnocování provedených experimentů a interpretaci naměřených dat.
6) Sepsání bakalářské práce
Seznam odborné literatury
1) N. W. Ashcroft, N. D. Mermin: Solid State Physics, Saunders College, Philadelphia, 1976
2) Ch. Kittel: Úvod do fyziky pevných látek, Academia, Praha, 1985.
3) Odborné články dle doporučení školitele/konzultanta
Předběžná náplň práce
Ve sloučeninách obsahujících Yb, Ce a U lze často pozorovat exotické elektronové vlastnosti a chování, které je v popředí zájmu současné fyziky pevných látek (jako například neceločíselnou valenci, těžko-fermionové chování, supravodivost a Kondův jev). Tyto vlastnosti mají původ v silné Coulombovské interakci elektronů v f-slupce a částečné delokalizaci f-elektronů způsobené změnami v elektronové struktuře – tzv. hybridizací f stavů s vodivostními elektrony. Ve sloučeninách obsahujících Yb se pozorují fluktuace valence mezi trivalentním magnetickým stavem Yb3+ (4f13) a divalentním nemagnetickým stavem Yb2+ (4f14) spojeným s větším objemem elementární buňky. Valence Yb je velice citlivá na působení magnetického pole, vnějšího tlaku a chemické substituce, což má za následek neobvyklé změny ve vývoji magnetizace, elektrického odporu a dalších fyzikálních veličin. Zásadní je také pochopit souvislosti pozorovaných jevů s krystalovou strukturou. V rámci bakalářské práce se předpokládá provedení měření fyzikálních veličin (el. odporu, magnetizace, měrné tepelné kapacity atd.) vybraného vzorku v různých teplotách a magnetických polích a určení jejich anisotropie s ohledem na krystalovou strukturu studované sloučeniny. Získané experimentální poznatky budou diskutovány ve vztahu k valenci Yb a popsány dostupnými teoretickými modely.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
Exotic electronic properties can be often observed in the compounds containing Yb, Ce a U elements - like noninteger valence, heavy-fermion behavior, superconductivity or Kondo effect. These properties stand in the foreground of recent scientific interest. These effects originate in a strong Coulomb interaction in the f-electronic shell and a partial delocalization of the f-electrons caused by the changes in the electron structure - so called hybridization of the f-electron states with the conduction electrons. Valence fluctuations can be observed in the Yb-based compounds between the magnetic trivalent Yb3+ (4f13) and the nonmagnetic divalent Yb2+ (4f14) state which is connected with a larger unit-cell volume. The Yb-valence is very sensitive to the external magnetic field, pressure and chemical composition. This leads to unusual changes in the development of magnetization, electrical resistivity and other physical properties. Understanding to the relation between the observed effects and the crystal structure is also essential.
In frame of the bachelor thesis, performation of the measurements of the physical properties (R, M, Cp) in various temperatures and external magnetic fields on the selected compound is expected, including estimation of their anisotropic evolution with respect to the crystal lattice of the compound. The obtained experimental results will be discussed in relation with the Yb valence state and described by the available theoretical models.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK