Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
  
Vliv vysokoproteinové enterální výživy na nutriční stav pacientů v intezivní péči
Název práce v češtině: Vliv vysokoproteinové enterální výživy na nutriční stav pacientů v intezivní péči
Název v anglickém jazyce: The effect of high protein enteral nutrition on the nutritional status of the patients in intesive care
Klíčová slova: vysoko proteinová enterální výživa, intenzivní péče, dusíková bilance, proteinový cíl, albumin, prealbumin, tolerance enterální výživy.
Klíčová slova anglicky: high-protein enteral nutrition, intensive care, nitrogen balance, protein target, albumin, prealbumin, tolerance of enteral nutrition.
Akademický rok vypsání: 2016/2017
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: III. interní klinika – klinika endokrinologie a metabolismu 1. LF UK a VFN (11-00530)
Vedoucí / školitel: MUDr. Jarmila Křížová, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 15.09.2017
Datum zadání: 15.09.2017
Datum a čas obhajoby: 11.06.2018 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:28.04.2018
Datum proběhlé obhajoby: 11.06.2018
Předmět: Obhajoba bakalářské práce (B02367)
Oponenti: doc. MUDr. Lukáš Zlatohlávek, Ph.D.
 
 
 
Seznam odborné literatury
1. KOHOUT, Pavel. Enterální výživa. REMEDIA [online]. 2013,vol.4, s.282 -287
2. ZLATOHLÁVEK, Lukáš a kol. Klinická dietologie a výživa. Praha: Current Media, 2016. ISBN 978-80-88129-03-5.
3. KŘÍŽOVÁ, Jarmila, Jaromír KŘEMEN a Eva KOTRLÍKOVÁ. Enterální a parenterální výživa. Vyd. 2. Praha: Mladá Fronta, 2014. ISBN 978-80-204-3326-8.
4. KASPER, Heinrich. Výživa v medicíně a dietetika. Překlad 11.vyd. Praha: Grada Publishing, 2015. ISBN 978-80-247-4533-6.
5. ZADÁK, Zdeněk. Výživa v intenzivní péči. 2. rozšíř. a aktualiz. vyd. Praha 7: Grada Publishing, 2008. ISBN 978-80-247-2844-5.
6. KOHOUT, Pavel a Eva KOTRLÍKOVÁ. Základy klinické výživy - svazek I. Praha: Forsapi, 2009. ISBN 978-80-87250-05-1.
7. ŠTERN, Petr a kol. Obecná a klinická biochemie: pro bakalářské obory studia. 2., uprav. vyd. Praha: Karolinum, 2011. ISBN 978-80-246-1979-8.
8. DVOŘÁČKOVÁ, Svatava. Chemie pro každého aneb rychlokurz chemie. Olomouc: Rubico, 2011. ISBN 978-80-7346-098-3.
9. GANONG, William F. Přehled lékařské fyziologie. 20. vyd. Praha: Galén, 2005. ISBN 9788072623112.
10. URBÁNKOVÁ, Pavla, Libor URBÁNEK a Jaroslava MARKOVÁ. Klinická výživa v současné praxi. 2. vyd. Brno: Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdrav. oborů, 2010. ISBN 978-80-7013-525-9.
11. JABOR, Antonín a kol. Vnitřní prostředí. Praha : Grada Publishing, 2008. ISBN 978-80-247-1221-5.
Předběžná náplň práce
Cílem práce bylo zhodnotit vliv nové enterální formule Peptamen Intense na nutriční stav pacientů v intenzivní péči. Posoudit možnost dosažení nutričního cíle proteinů (energie) dle doporučení guidelines a zhodnotit další parametry, které ovlivňují management nutriční podpory u pacientů intenzivní péče.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
The aim of this work was to evaluate the effect of the new enteral formula Peptamen Intense on the nutritional status of patients in intensive care. Assess the possibility of achieving the nutritional target of proteins (energy) according to the guidelines. Evaluate other parameters that influence management of nutritional support in patients with intensive care.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK