Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 348)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Analýza obsahu jednoduchých sacharidů v ovoci jako prostředek ověření databázových údajů pro využití v klinické praxi
Název práce v češtině: Analýza obsahu jednoduchých sacharidů v ovoci jako prostředek ověření databázových údajů pro využití v klinické praxi
Název v anglickém jazyce: An analysis of simple carbohydrate content in fruit as a means of data verification for use in clinical practice
Klíčová slova: fruktóza, glukóza, chemická analýza, metabolismus sacharidů, onemocnění související s metabolismem sacharidů, poměr fruktózy a glukózy
Klíčová slova anglicky: carbohydrate metabolism, chemical analysis, fructose, fructose-glucose ratio, glucose, disease related to carbohydrate metabolism
Akademický rok vypsání: 2016/2017
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: III. interní klinika – klinika endokrinologie a metabolismu 1. LF UK a VFN (11-00530)
Vedoucí / školitel: PhDr. Tamara Starnovská
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 15.09.2017
Datum zadání: 15.09.2017
Datum a čas obhajoby: 25.06.2018 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:29.04.2018
Datum proběhlé obhajoby: 25.06.2018
Předmět: Obhajoba bakalářské práce (B02367)
Oponenti: MUDr. Ivana Vyhnánková
 
 
 
Předběžná náplň práce
Bakalářská práce se zabývá problematikou konzumace ovoce u diabetiků. Stěžejní částí práce je chemická analýza, která charakterizuje obsah a skladbu jednoduchých sacharidů v různých druzích běžně dostupného ovoce. Součástí práce je porovnání naměřených hodnot s Databází složení potravin České republiky, která uvádí obsahy jednoduchých sacharidů v jednotlivých typech ovoce a na jejímž podkladě jsou často tvořena doporučení příjmu ovoce pro diabetiky. Bakalářská práce ověřuje platnost těchto databázových údajů a posuzuje vhodnost jednotlivých druhů ovoce pro konzumaci u diabetiků.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
The bachelor thesis deals with consumption of the fruit by diabetics. The crucial part of the thesis is a chemical analysis, which characterizes the content and the composition of simple carbohydrates in various fruit species. The thesis compares the measured data with the fruit carbohydrate contents obtained from the Czech Food Composition Database. These data are regularly used to make recommendations of fruit intake for diabetics. The bachelor thesis verifies validity of these data obtained from the database and assesses suitability of various fruit species for consumption by diabetics.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK