Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Výsledky tříměsíčních redukčních programů s on-line monitoringem pohybové aktivity a jídelníčku
Název práce v češtině: Výsledky tříměsíčních redukčních programů s on-line monitoringem pohybové aktivity a jídelníčku
Název v anglickém jazyce: The results of three months reduction programs with on-line monitoring physical activity and diet
Klíčová slova: obezita, nadváha, redukce hmotnosti, tříměsíční program, složení těla
Klíčová slova anglicky: obesity, overweight, weight reduction, three-month program, body composition
Akademický rok vypsání: 2016/2017
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: III. interní klinika – klinika endokrinologie a metabolismu 1. LF UK a VFN (11-00530)
Vedoucí / školitel: prof. MUDr. Martin Matoulek, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 15.09.2017
Datum zadání: 15.09.2017
Datum a čas obhajoby: 06.09.2019 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:27.07.2019
Datum proběhlé obhajoby: 06.09.2019
Předmět: Obhajoba diplomové práce (B02793)
Oponenti: MUDr. Ondřej Mikeš
 
 
 
Předběžná náplň práce
Obezita je hlavním rizikovým faktorem rozvoje kardiovaskulárních onemocnění, cukrovky 2. typu, nemocí pohybového aparátu a některých nádorových onemocnění. Práce se zabývá vlivem individuálních tříměsíčních programů s pohybovou aktivitou na redukci hmotnosti a změnu složení těla.
Program probíhal ve VŠTJ Medicina Praha, z.s. v období od dubna 2018 do ledna 2019. Zahrnoval skupinu 37 účastníků a z této skupiny dokončilo program 19 účastníků. U těchto účastníků byla provedena analýza těla pomocí bioimpedančního přístroje Tanita MC-780 MA, hodnocenými komponenty byly tělesná hmotnost, BMI a tělesný tuk v kg a %. V aplikaci Čas pro zdraví byl monitorován jídelníček, který obsahoval nutriční intervence a byl při konzultacích vyhodnocován. Pohybová aktivita byla zaznamenávána pomocí krokoměru Garmin Vivofit a vyjádřena počtem kroků.
Cílem práce je získání výsledků změn tělesné hmotnosti a složení těla účastníků na základě vstupní a výstupní analýzy a dalších biologických parametrů. Porovnání compliance s programem bylo na základě počtu zaznamenaných dnů jídelníčku. Byly porovnány statisticky významné rozdíly mezi vstupními a výstupními hodnotami, kdy průměrně došlo ke snížení tělesné hmotnosti o 3,5 kg (SD ±3,22), snížení tělesného tuku o 2,3 kg (SD ±2,63) a BMI index se snížil o 1,17 kg (SD ±1,11). Průměrně účastníci ušli 8992 kroků denně.
Účinnost vlivu redukčního programu na změnu složení těla a tělesné hmotnosti se projevuje především ve zlepšení compliance k léčbě nadváhy a obezity.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
The obesity is a main factor in expansions of cardiovascular diseases, diabetes type 2, musculoskeletal diseases and some of the tumour illnesses.
Study is dealing with the effect of movement activities during 3-months individual program on body mass reduction and changes of composition in human body.

The program was held in VSTJ Medicina Praha, z.s. from April 2018 to January 2019. Included the group of 37 participants. Only 19 of them completed the program. This group undertook the body analysis, using bioimpedant machine "Tantia MC-780 MA". Components of evaluation were body mass, BMI and body fat in kg and %. In application "Time for Health" nutritional Intervention diet was monitored and evaluated during consultations. Physical activity using Pedometer "Garmin Vivofit" was recorded as a number of steps.

Aim of this study was to obtain a collection data of changes in the body mass and body composition of the participants, based on input and output analysis as well as other biological parameters.
Comparison of the compliance and program was based on recorded number of diet days. Statistically important differences between input and output data were compared and average decrease in body mass was 3.5 kg (SD ± 3.22), body fat 2.3 kg (SD ± 2.63) and BMI 1.17 kg (SD ±1.11). On average participants walk 8992 steps a day.

Effectiveness of influence in reduction program at changes of body composition and mass results especially in improvement of compliance in overweight and obesity treatment.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK