Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 307)
Detail práce
  
Informovanost zaměstnanců nemocnice v oblasti výživy se zaměřením na vzdělání
Název práce v češtině: Informovanost zaměstnanců nemocnice v oblasti výživy se zaměřením na vzdělání
Název v anglickém jazyce: Awareness of hospital staff in respect of nutrition in connection with education
Klíčová slova: Bílkoviny, sacharidy, tuky, dietní systém, zásady zdravého stravování
Klíčová slova anglicky: Proteins, carbohydrates, fats, dietary system, principles of healthy eating
Akademický rok vypsání: 2016/2017
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: III. interní klinika - klinika endokrinologie a metabolismu 1.LF a VFN v Praze (11-00530)
Vedoucí / školitel: Mgr. Alena Nováková
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 15.09.2017
Datum zadání: 15.09.2017
Datum a čas obhajoby: 28.08.2018 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:01.07.2018
Datum proběhlé obhajoby: 28.08.2018
Předmět: Obhajoba diplomové práce (B02793)
Oponenti: MUDr. Jarmila Křížová, Ph.D.
 
 
 
Předběžná náplň práce
Diplomová práce se zaměřuje na zaměstnance nemocnice, u nichž zjišťuje informovanost v oblasti výživy v souvislosti s jejich vzděláním. Cílem práce je zmapovat povědomí zaměstnanců nemocnice v oblasti výživy. Porovnat, jak se liší informovanost o dietním systému nemocnice u zaměstnanců nemocnice se základním, středoškolským a s vysokoškolským vzděláním. Porovnat, jak se liší informovanost o zásadách zdravého stravování u zaměstnanců nemocnice se základním, středoškolským a s vysokoškolským vzděláním. Zjistit od zaměstnanců, co si myslí, že ovlivňuje jejich stravovací návyky a dodržování zásad zdravého stravování.
Teoretická část práce se zabývá obecným významem sacharidů, tuků, bílkovin a dalších důležitých látek pro organismus. Dále doporučeními pro zdravé a vyvážené stravování, pro přísun živin, tipy na sestavení vyváženého jídelníčku, dietní opatření při vybraných chorobách a důsledky špatné výživy na lidský organismus. V neposlední řadě je v práci zmíněn dietní systém a diety.
K vypracování praktické části byla použita metoda dotazníkového šetření, které se zúčastnilo 168 zaměstnanců. Výzkumný soubor tvořili náhodně vybraní zaměstnanci nemocnice v různých věkových kategoriích s různým vzděláním. Výzkumný soubor byl rozdělen do 3 skupin podle vzdělání. Tyto 3 skupiny byly následně porovnávány. První skupina zahrnuje zaměstnance se základním vzděláním + středoškolským s výučním listem, druhá skupina zahrnuje středoškolské vzdělání s maturitou a třetí skupina zahrnuje vyšší odborné + vysokoškolské vzdělání. Získané výsledky jsou zpracovány do grafů.
Provedeným výzkumem se zjistilo, že povědomí o zásadách zdravého stravování nezáleží na výši vzdělání. Výsledky jednotlivých skupin se většinou nelišily o více jak 10 %. Pokud se lišily, tak pokaždé dominovala jiná skupina. Dále se zjistilo, že zaměstnanci nemocnice s vyšším vzděláním mají vyšší povědomí o dietním systému, než zaměstnanci s nižším vzděláním. Také vyšlo najevo, že nemusí vždy záležet na výši vzdělání jako na tom, zda zaměstnanec v práci přichází do styku s dietami, jídlem pro pacienty a dietním systémem. Nejčastějším důvodem pro nedodržování zásad zdravého stravování vyšel nedostatek času. Finance hrají určitě také svou roli, ale výsledky to neukazují jako hlavní problém. Více, než finance zaměstnance ovlivňuje jejich pracovní doba.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
The diploma thesis focuses on hospital staff and their nutrition awareness in relation to their education. The aim of the thesis is to map the nutrition awareness of the employees in the hospital. Compare how the knowledge of the hospital dietary system differs among the staff with basic, secondary and tertiary education. Compare how the knowledge of healthy eating principles differs among the hospital staff with primary, secondary and tertiary education. Find out from employees what they think affects their eating habits and adherence to the principles of healthy eating.
The theoretical part deals with the general meaning of carbohydrates, fats, proteins and other important substances for the organism. Furthermore, it deals with recommendations for healthy and balanced eating, nutrient supplementation, tips for a balanced diet, dietary measures for selected diseases and the consequences of poor nutrition on the human body. Last but not least, the dietary system and diets are mentioned in the work.
A questionnaire survey method was used to draw up the practical part, where 168 employees were involved. The research group was made up of randomly selected hospital staff in different age categories with different education. The research group was divided into 3 groups by education. Then, these three groups were compared. The first group consists of employees with primary education + secondary education with an apprenticeship certificate, the second group includes secondary education with GCSE and the third group includes higher professional + higher education. The obtained results are transformed into graphs.
Research has shown that awareness of the principles of healthy eating does not depend on the level of education. The results of each group did not differ by more than 10 %. If they were different, then the other group dominated. It has also been found that higher education staff are more aware of the dietary system than employees with lower education. It has also come to light that it does not always depend on the level of education as to whether an employee comes into contact with diets, a meal for patients and a dietary system. The most common reason for not following the principles of healthy eating was a lack of time. Finance certainly plays its part, but the results do not show it as a major problem. More than finances affect them their working hours.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK