Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 356)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
The role of miR-150 in the physiopathology of oligoarticular juvenile idiopathic arthritis
Název práce v češtině: Role miR-150 v patofyziologii oligoartikulární juvenilní idiopatické arthritidy
Název v anglickém jazyce: The role of miR-150 in the physiopathology of oligoarticular juvenile idiopathic arthritis
Klíčová slova: miRNA, biomarker, juvenilní idiopatická artritida
Klíčová slova anglicky: miRNA, biomarker, RT-PCR, juvenile idiopathic arthritis
Akademický rok vypsání: 2017/2018
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: angličtina
Ústav: Katedra farmakologie a toxikologie (16-16170)
Vedoucí / školitel: prof. PharmDr. Petr Pávek, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 14.09.2017
Datum zadání: 08.04.2019
Datum a čas obhajoby: 04.06.2019 08:00
Datum odevzdání elektronické podoby:13.05.2019
Datum proběhlé obhajoby: 04.06.2019
Oponenti: doc. MUDr. Tomáš Soukup, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Student porozumí problematice molekulární biologie miRNA při regulaci genové exprese a jako diagnostický a prognostický u revmatologii.
Dále prostuduje dosud publikované poznatky na využití miRNA u idiopatické artritidy v databázi PubMed podle pokynů školitele (ERASMUS, Dr. Florence APPARAILLY, Directrice de RechercheResponsable de l'équipe "Génétique et Physiopathologie des maladies ostéo-articulaires" INSERM U1183CHU Saint Eloi, IRMB80 Avenue Augustin Fliche34295 Montpellier cedex 5, France).
Sepíše diplomovou práci o rozsahu 40-50 stan na dané téma.
Seznam odborné literatury
Odbornou literaturu dodá školitelka v rámci programu ERASMUS.
Předběžná náplň práce
Student si nastuduje odbornou literaturu ohledně molekulární biologie miRNA při regulaci genové exprese a jako diagnostický a prognostický biomarker obecně.
Dále se zaměří na dosud publikované poznatky na využití miRNA u léčivy juvenilní idiopatické artritidy.
Provede rešeršní práci za pomocí databáze PubMed.
Nastuduje získané informace.
Provede experimentální část podle instrukcí školitelky.
Sepíše diplomovou práci o rozsahu 40-50 stan na dané téma.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
Student will study the literature concerning the molecular biology of miRNAs in the regulation of gene expression and as a diagnostic and prognostic biomarkers in general.
Furthermore he/she will study the latest reports on the use of miRNA in juvenile idiopathic arthritis.
He/she will perform search for data using the PubMed database.He/she will perform experiments according the instructions of supervisor.
He/She will writes a thesis on the range of 40-50 pages on the topic
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK