Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 307)
Detail práce
  
Analýza pevných vzorků pomocí metody bezkalibrační spektroskopie laserem indukovaného průrazu - aplikace pro stanovení metalurgie meteoritů
Název práce v češtině: Analýza pevných vzorků pomocí metody bezkalibrační spektroskopie laserem indukovaného průrazu - aplikace pro stanovení metalurgie meteoritů
Název v anglickém jazyce: Analysis of solid samples using calibration free laser induced breakdown spectroscopy - application in metallurgy of meteorites
Klíčová slova: meteority, meteory, bezkalibrační analýza, CF-LIBS
Klíčová slova anglicky: meteorites, meteors, Calibration Free Analysis, CF-LIBS
Akademický rok vypsání: 2016/2017
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra anorganické chemie (31-240)
Vedoucí / školitel: RNDr. Martin Ferus, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 13.09.2017
Datum zadání: 18.10.2017
Datum odevzdání elektronické podoby:22.05.2018
Datum odevzdání tištěné podoby:22.05.2018
Datum proběhlé obhajoby: 04.06.2018
Oponenti: Ing. Miroslav Krůs, Ph.D.
 
 
 
Předběžná náplň práce
Vzorky meteoritů budou studovány pomocí bezkalibrační analýzy spekter plazmatu indukovaného laserem na povrchu vzorků meteoritů. Bude sestaven atlas emisních čar významných pro tento typ analýzy a budou studovány významné charakteristiky laserového plazmatu, jako jsou elektronové hustoty a teploty, excitační teplota atomů a jejich spektroskopické stanovení. V závěru práce budou výsledky porovnány s emisními spekry reálných meteorů a kriticky zhodnocen přínos této metody pro stanovení metalurgie pevných, velmi heterogenních vzorků.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
Samples of meteorites will be studied by calibration free laser induced breakdown spectroscopy. An atlas of emission lines important for this type of analysis will be assembled and significant laser plasma characteristics such as electron densities and temperatures, atom excitation temperature and their spectroscopic determination will be studied. In the conclusion of the thesis, the results will be compared with emission spectra of real meteors and the contribution of this method for the determination of metallurgy of solid, very heterogeneous samples will be critically evaluated .
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK