Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
P. Angelik František Fišer (1926-1983). Kritická biografie
Název práce v češtině: P. Angelik František Fišer (1926-1983). Kritická biografie
Název v anglickém jazyce: yyy
Klíčová slova: František Fišer, Štěpán Trochta, trampové, pronásledování, komunismus
Klíčová slova anglicky: František Fišer, Štěpán Trochta, tramps, persecution, communism
Akademický rok vypsání: 2016/2017
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra církevních dějin a literární historie (26-KCD)
Vedoucí / školitel: prof. doc. PhDr. Tomáš Petráček, Ph.D., Th.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 12.09.2017
Datum zadání: 12.09.2017
Datum a čas obhajoby: 20.06.2018 11:00
Datum odevzdání elektronické podoby:25.04.2018
Datum odevzdání tištěné podoby:26.04.2018
Datum proběhlé obhajoby: 20.06.2018
Oponenti: doc. PhDr. ThLic. Marek Šmíd, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
kritická biografie založená na studiu pramenů a literatury
Seznam odborné literatury
VAŠKO Václav. Neumlčená. Kronika katolické církve v Československu po druhé světové válce I., II., Praha: Zvon 1990.
BALÍK Stanislav - HANUŠ Jiří. Katolická církev v Československu 1945-1989. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2013.
VAŠKO Václav. Neumlčená. Kronika katolické církve v Československu po druhé světové válce I., II., Praha: Zvon 1990

Další prameny
Osobní pozůstalost
Svědectví pamětníků
Národní Archiv – fond: Státní prokuratura (nyní Archiv bezpečnostních složek)
Předběžná náplň práce
P. Angelik František Fišer (1926-1983) je ne přílíš známá ale pozoruhodná osobnost české
katolické církve. Tento kněz, dominikán, spisovatel a biblista se navzdory komunistickému pronásledování a chatrnému zdraví statečně věnoval pastorační činnosti zejména mezi trampy. Vystřídal řadu profesí. Pracoval jako lesní dělník, archivář či hostinský. Za "rušení státního dozoru nad církvemi" byl odsouzen na 18 měsíců vězení. Po odchodu do invalidního důchodu se věnoval literární činnosti a podílel se na ekumenickém překladu Bible, zvláště žalmů. Zajímal se také o historii. V devadesátých letech byla publikována jeho práce o hradě Karlštejn. Sám se konce totality nedožil, zemřel 1. února 1983 v nemocnici ve Varnsdorfu. Tato práce na základě dostupných pramenů mapuje jeho bohatý život.
1) Úvod
2) Mládí a studium
3) V řádu sv. Dominika
4) Světské profese a činnost mezi trampy
5) Zatčení a soudní proces
6) Literární činnost v důchodu
7) Závěr
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
P. Angelik František Fišel (1926-1983) is not well known but impressive person of czech catholic church.
This priest, dominican, writer and biblicist bravely devoted himself to pastoral activity especially among tramps despite communist persecution and his poor health. He replaced many professions. He worked as a forest worker, archivist or innkeeper. He was sentenced to 18 months in prison for a "abolition of the state supervision over churches". After leaving into disability pension he devoted himself to literary activities and participated in the ecumenical translation of the Bible, especially the Psalms. He was also interested in history. In the nineties, his work about Karlštejn castle was published. He did not have the end of totalitarianism, died on 1 February 1983 at the hospital in Varnsdorf. This work, based on available sources, maps his rich life.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK