Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Klášter premonstrátů v Zábrdovicích ve středověku
Název práce v češtině: Klášter premonstrátů v Zábrdovicích ve středověku
Název v anglickém jazyce: Norbertin Monastery in Zábrdovice in the Middle Ages
Klíčová slova: premonstráti, Zábrdovice, Křtiny, klášter, opat, Brno, středověk
Klíčová slova anglicky: norbertines, Zábrdovice, Křtiny, monastery, abbot, Brno, middle ages
Akademický rok vypsání: 2016/2017
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra církevních dějin a literární historie (26-KCD)
Vedoucí / školitel: prof. PhDr. Petr Kubín, Ph.D., Th.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 12.09.2017
Datum zadání: 12.09.2017
Datum a čas obhajoby: 03.09.2019 09:00
Datum odevzdání elektronické podoby:18.06.2019
Datum odevzdání tištěné podoby:18.06.2019
Datum proběhlé obhajoby: 03.09.2019
Oponenti: PhDr. Eva Doležalová, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
1. Úvod
2. Popis pramenů
3. Vznik a rozšíření řádu premonstrátů ve středověké společnosti
4. Založení a výstavba kláštera v Zábrdovicích
5. Role kláštera ve vztahu k ostatním řeholním komunitám ve středověkém Brně
6. Zmapování středověké etapy konventu
7. Zábrdovičtí opati
8. Křtiny a jejich vztah k zábrdovickému klášteru
9. Závěr
Seznam odborné literatury
BUBEN Milan M.: Encyklopedie řádů a kongregací v českých zemích, II. díl, 1. svazek Řeholní kanovníci. Praha: Libri, 2003.
ČERMÁK Dominik Karel: Premonstráti v Čechách a na Moravě. Praha, 1877.
FOLTÝN Dušan: Encyklopedie moravských a slezských klášterů. Praha: Libri, 2005.
JEŽKOVÁ Alena: Tichá srdce. Praha: Práh, 2013.
JIRÁSKO Luděk: Církevní řády a kongregace v zemích českých. Klášter premonstrátů na Strahově, Praha 1991.
Kolektiv: Řeholní život v českých zemích. Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 1997.
KOSÍK Marian Rudolf, O.Praem., MÍLEK Václav: Osm století. Brno: Kartuziánské nakladatelství, 2009.
NOVOTNÝ Václav: České dějiny, sv. I/II a I/III. Praha, 1913 a 1928.
VLČEK P., SOMMER P., FOLTÝN D.: Encyklopedie českých klášterů. Praha: Libri, 1997.
WIHODA Martin: Morava v době knížecí. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2010.
ŽEMLIČKA Josef: Čechy v době knížecí. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2007.
Předběžná náplň práce
Práce si klade za cíl zmapovat počátky působení premonstrátů v Brně a založení kláštera v Zábrdovicích. Autor se zaměřuje na středověkou etapu klášterní historie. Součástí práce je rovněž exkurz o poutním místě Křtiny, jejichž historie je těsně spjata s dějinami kláštera v Zábrdovicích a jejichž toponymum se objevuje brzy po založení kláštera.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
The thesis describes the origins of Norbertines in Brno and establishing of a monastery in Zábrdovice. Author focuses on the medieval stage of the monastery's history. Part of the work is also a reference to the pilgrimage site of Křtiny, whose history is connected with the monastery in Zábrdovice and whose name appears soon after the foundation of the monastery.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK