Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Nové Město pražské ve světle vizitačního protokolu tereziánského katastru z roku 1725
Název práce v češtině: Nové Město pražské ve světle vizitačního protokolu tereziánského katastru z roku 1725
Název v anglickém jazyce: New Town of Prague in the Light of the Inspection Protocol of the Theresian Cadastre of 1725
Klíčová slova: Nové Město pražské|tereziánský katastr|domy|raný novověk
Klíčová slova anglicky: New Town of Prague|Theresian Cadastre|houses
Akademický rok vypsání: 2016/2017
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra PVH a archivního studia (21-KPVHAS)
Vedoucí / školitel: doc. PhDr. Ivana Ebelová, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 08.09.2017
Datum zadání: 08.09.2017
Schválení administrátorem: zatím neschvalováno
Datum potvrzení stud. oddělením: 12.09.2017
Datum a čas obhajoby: 10.09.2019 08:30
Datum odevzdání elektronické podoby:19.08.2019
Datum proběhlé obhajoby: 10.09.2019
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná studentem a finalizovaná
Oponenti: doc. PhDr. Zdeněk Hojda, CSc.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Tato diplomová práce navazuje na předchozí snahy přiblížit obsah přípravného materiálu tereziánského katastru (dále TK) a v moderní formě edice (Microsoft Access) ho zpřístupnit široké skupině badatelů věnujících se dějinám Prahy. Zcela konkrétně se práce věnuje vizitačnímu protokolu TK pro Nové Město pražské z roku 1725 (NA, TK, Kniha 142).
Osnova práce
1. Prostudování, shromáždění a zhodnocení literatury k dané problematice.
2. Fotografování pramene a jeho přepis do databáze.
3. Porovnání údajů s berní rulou.
Seznam odborné literatury
Prameny nevydané
Národní archiv Praha, Tereziánský katastr, Katastr měst pražských, Nové Město, inv. č. 142.

Prameny vydané
CHALUPA, Aleš a kol. Tereziánský katastr český. Sv. 3, Dominikál. Praha: Archivní správa ministerstva vnitra, 1970.
LÍVA, Václav. Berní rula. Sv. 3, Pražská města. Praha: Archiv bývalé země České, 1949.

Literatura
1. BUREŠ, Stanislav – HRADECKÝ, Emil – LIŠKOVÁ, Marie. Tereziánský katastr 1713-1790 (1848). Inventář, Praha 1960.
2. EBELOVÁ, Ivana. Zur Edition der Prager Visitationsprotokolle des Theresianischen Katasters aus dem frühen 18. Jahrhundert. In: Zahlen und Erinnerung von der Vielfalt der Rechnungsbücher und vergleichbarer Quellengattungen/Toruń : Towarzystwo Naukowe w Toruniu, 2010 s. 169-194.
3. HAAS, Antonín. Praha ve světle údajů tereziánského katastru. PSH 1966, s. 108–129.
4. HRADECKÝ, Emil. Tereziánský katastr: rozbor fondu. SAP 6/1 (1956), s. 105-135, s. 105-135.
5. PEKAŘ, Josef. České katastry 1654-1789: se zvláštním zřetelem k dějinám hospodářským a ústavním. 2. vyd. V Praze: Historický klub, 1932.
6. VOBRÁTILKOVÁ, Hana. Měšťanské domy Starého Města pražského ve světle vizitačního protokolu tereziánského katastru: disertační práce. Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta, Katedra PVH a archivního studia, 2012. Vedoucí disertační práce doc. PhDr. Zdeněk Hojda, CSc.
7. FÚROVÁ, Pavlína. Malá Strana ve světle vizitačního protokolu tereziánského katastru z roku 1726 [online]. 2016 [cit. 2017-01-08]. Dostupné z: https://is.cuni.cz/webapps/zzp/detail/165417. Vedoucí práce Ivana Ebelová.
8. LORENZ, Vilém. Příspěvek k místopisu starého Zderazu. PSH 1966, s. 86-105.
9. LANCIGER, Luboš. Z místopisu Nového Města pražského v 15.-19. století - Na příkopě I., PSH 24, s. 118-159.
10. LANCIGER, Luboš. Z místopisu Nového Města pražského v 15.-19. století - Na příkopě II., PSH 25, s. 132-171.
11. LANCIGER, Luboš. Z místopisu Nového Města pražského v 15.-19. století – Panská ulice, PSH 28, s. 147-176.
12. LANCIGER, Luboš. Z místopisu Nového Města pražského v 15.-19. století: blok paláce Adrie, PSH 31, s. 262-297.
13. LANCIGER, Luboš. Z místopisu Nového Města pražského v 15.-19. století – Hybernská ulice I, PSH 20, s. 138-180.
14. LANCIGER, Luboš. Z místopisu Nového Města pražského v 15.-19. století – Hybernská ulice II, PSH 21, s. 84-123.
15. ČÁŇOVÁ, Eliška. Prameny k demografickému výzkumu Prahy 17. a 18. století, DP 7/2 (1987), s. 318-327.
16. MENDELOVÁ, Jaroslava a kol. Nové Město pražské 1348-1784. Praha: Muzeum hlavního města Prahy, 1998.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK