Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 354)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Neologická kompozita s prvním členem číslovkového původu
Název práce v češtině: Neologická kompozita s prvním členem číslovkového původu
Název v anglickém jazyce: New Compound-words with Numerals in the first part
Klíčová slova: neologismus|kompozitum|číslovka|tvoření slov
Klíčová slova anglicky: neologism|compound-word|numeral|word-formation
Akademický rok vypsání: 2016/2017
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav českého jazyka a teorie komunikace (21-UCJTK)
Vedoucí / školitel: doc. PhDr. Ivana Bozděchová, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 07.09.2017
Datum zadání: 07.09.2017
Schválení administrátorem: zatím neschvalováno
Datum potvrzení stud. oddělením: 19.09.2017
Datum a čas obhajoby: 10.06.2019 09:00
Datum odevzdání elektronické podoby:07.05.2019
Datum proběhlé obhajoby: 10.06.2019
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná studentem a finalizovaná
Oponenti: doc. Mgr. Robert Adam, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Bakalářská práce se zaměří na uplatnění číslovek jako prvních členů nových (neologických) kompozit. Kompozita budou excerpována ze Slovníku neologizmů 1,2 a ověřována a doplňována v databázi Neomat, která zároveň poslouží k zjišťování jejich kolokability (nejčastějších kolokací). Na základě tohoto materiálu bude popsáno, které jednotlivé číslovky a které číslovkové druhy se uplatňují v neologismech, jaká mají formální omezení a varianty v slovotvorných základech kompozit (viz např. jazykový původ 2. členu, konkurence typu dvoj-/dvou-, troj-/tří- apod.). Číslovkové slovotvorné základy budou dále posouzeny z hlediska slovnědruhové platnosti kompozit, podílu na výsledné lexikální sémantice kompozit, jazykové ekonomie a způsobu vyjadřování pojmenovaného obsahu (významová jednoznačnost – víceznačnost, přímé – nepřímé pojmenování, idiomatičnost apod.).
Seznam odborné literatury
Akademická gramatika spisovné češtiny. Academia, Praha 2013, s.178–196, 217–225.
Bozděchová, I.: Tvoření slov skládáním. ISV, Praha 1994.
Mitter P.: Kompozice v kontextu současné češtiny, Acta Universitatis Purkynianae 127, Ústí nad Labem 2006.
Mitter, P.: Hybridní složeniny s prvním komponentem domácího původu v současné češtině. Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, Ústí nad Labem 2008.
Mitter, P.: Obecné a specifické aspekty kompozice v současné češtině. Univerzita J. E. Purkyně, Ústí nad Labem 2016.
Mluvnice češtiny 1. Academia, Praha 1986, s. 451–486.
Neologizmy v dnešní češtině. Ústav pro jazyk český AV ČR, Praha 2005.
Nová slova v češtině. Slovník neologizmů 1, 2. Academia, Praha 1998, 2004.
Nový encyklopedický slovník češtiny. Praha: NLN, 2017.
Příruční mluvnice češtiny. NLN, Brno 1995, s. 157–164, 181–184.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK