Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Základní pohybová výkonnost členů SpS ČAS A.C. Turnov, z. s.
Název práce v češtině: Základní pohybová výkonnost členů SpS ČAS A.C. Turnov, z. s.
Název v anglickém jazyce: Basic fitness members sport centers CAF A:C: Turnov, z. s.
Klíčová slova: atletika, sportovní střediska, pohybové schopnosti, testování
Klíčová slova anglicky: Athletics, sport centres, movement abilities, testing
Akademický rok vypsání: 2016/2017
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Atletika (51-600100)
Vedoucí / školitel: PaedDr. Jitka Vindušková, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 31.08.2017
Datum zadání: 31.08.2017
Datum a čas obhajoby: 14.09.2018 09:00
Datum odevzdání elektronické podoby:22.08.2018
Datum odevzdání tištěné podoby:22.08.2018
Datum proběhlé obhajoby: 14.09.2018
Oponenti: RNDr. PaedDr. Pavel Červinka, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
studium odborné literatury, vytýčení cílů a úkolů práce, zjištění problémových otázek, stanovení metodiky získávání dat,
podzim roku 2017 proběhne sběr dat na jednotlivých školách,
prosinec 2017 a leden 2018 zpracování dat
únor a březen 2018 bude nejprve věnován sepsání bakalářské práce
diskuse a závěry
Seznam odborné literatury
VINDUŠKOVÁ, J. & KRÁTKÝ, P. (2001). Výkonnost žáků v atletických sportovních třídách. In: Atletika 2001: Zborník z medzinárodnej konferencie, Bánská Bystrica,146-151.
MĚKOTA, K., BLAHUŠ, P. Motorické testy v tělesné výchově. Praha: St. ped. nakl.,1983, 336 s. ISBN 14-467-83
MĚKOTA, K., NOVOSAD, J. Motorické schopnosti. 1. vyd., Olomouc : FTK UP, 2005, 175 s. ISBN 80-244-0981-X
DOVALIL, J. et al. Lexikon sportovního tréninku. Praha: Karolinum,
2008. ISBN 978–80–246–1404–5
PÁVEK, F.: tělesná výkonnost 7 – 19 leté mládeže ČSSR. Praha: Olympia, 1977.
PERIČ, T. a kol. Sportovní příprava dětí. Praha: Grada Publishing, 2012. 176 s. ISBN: 978-80-247-4218-2
HES, K.: Sportovní příprava dětí ve sportovních třídách se zaměřením na atletiku.
Diplomová práce. Praha: FTVS UK, 2005. 81s.
RYBÁK, M. Základní pohybová výkonnost a tělesný rozvoj členů SpS ČAS. Praha, 2012. Diplomová práce. Univerzita Karlova v Praze, Fakulta tělesné výchovy a sportu.
BENEŠOVÁ, P. Sledování rozvoje základní pohybové výkonnosti žáků 5. – 7.
ročníků ZŠ se zaměřením na atletiku. Diplomová práce. Praha: FTVS UK,
1990. 32s.
BUREŠOVÁ, H. Srovnání základní výkonnosti žáků atletických sportovních tříd
vzhledem k některým parametrům sportovní přípravy. Diplomová práce. Praha:
FTVS UK, 1988. 51s.
KŮTA, R. Motorická výkonnost členů SpS ČAS. Praha, 2016. Diplomová práce. Univerzita Karlova v Praze, Fakulta tělesné výchovy a sportu.
MÁCHOVÁ, Martina. Vývoj a porovnání výkonnosti žáků ve sportovních a nesportovních třídách na 2. stupni ZŠ. Praha, 2009. Diplomová práce. Univerzita Karlova v Praze, pedagogická fakulta.
ŠMEJC, J. Porovnání úrovně vybraných pohybových schopností žáků sportovních a nesportovních tříd základní školy. Brno, 2011. Diplomová práce. Masarykova univerzita, Fakulta sportovních studií, Katedra atletiky, plavání a sportů v přírodě.

Předběžná náplň práce
Teoretická část
střediska SpS
charakteristika dětí staršího školního věku
výkonnost dětí staršího školního věku
kondiční předpoklady a jejich diagnostika

Výsledková část
Porovnání základní pohybové výkonnosti členů SpS AC Turnov se základní pohybovou výkonností žáků turnovských škol a s ostatními
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK