Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Role školy v souvislosti s fenoménem (soukromého) doučování žáků
Název práce v češtině: Role školy v souvislosti s fenoménem (soukromého) doučování žáků
Název v anglickém jazyce: Role of the School in Connection with the (Private) Tutoring Phenomenon
Klíčová slova: škola, stínové vzdělávání, doučování, školní neúspěch
Klíčová slova anglicky: school, shadow education, tutoring, school failure
Akademický rok vypsání: 2016/2017
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav výzkumu a rozvoje vzdělávání (41-UVRV)
Vedoucí / školitel: PhDr. Vít Šťastný, Ph.D.
Řešitel: Mgr. Hana Šmejkalová - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 28.08.2017
Datum zadání: 06.07.2019
Datum a čas obhajoby: 02.09.2019 08:00
Místo konání obhajoby: Myslíkova 7, Praha 1, M204, seminární místnost
Datum odevzdání elektronické podoby:11.07.2019
Datum proběhlé obhajoby: 02.09.2019
Předmět: Obhajoba diplomové práce (OSZD005)
Oponenti: prof. PhDr. Eliška Walterová, CSc.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Autorka se na základě studia literatury seznámí s metodou případových studií v pedagogice a dosavadními poznatky o fenoménu (soukromého) doučování a možnostech školy pomoci neprospívajícím žákům. V terénu získá za použití vhodných metod empirická data kvalitativního i kvantitativního charakteru, která následně analyzuje a interpretuje v širším kontextu.
Seznam odborné literatury
ŠVAŘÍČEK, R.; ŠEĎOVÁ,K. (2014). Kvalitativní výzkum v pedagogických vědách. Vydání druhé. Praha: Portál.
DVOŘÁK, D., CHVÁL, M., STARÝ, K., URBÁNEK, P. a WALTEROVÁ, E. (2010). Česká základní škola: vícepřípadová studie. Praha: Karolinum.
ŠŤASTNÝ, V. (2016). Klíčová témata a metody ve výzkumu soukromého doučování. Orbis Scholae, 10(1), 35–62.
ŠŤASTNÝ, V. (2014). Soukromé doučování a vzdělávací politiky v Evropě. Pedagogická orientace, 24(3), 353–374.
Předběžná náplň práce
Cílem práce je analyzovat roli školy v souvislosti s fenoménem (soukromého) doučování žáků druhého stupně ZŠ (například zjistit, jakými způsoby pomáhá škola dětem ohroženým školním neúspěchem, jak se jednotliví aktéři života školy se staví ke komerčnímu doučování žáků apod.).
Práce je případovou studií fenoménu doučování na na druhém stupni vybrané pražské školy s počtem okolo 700 žáků, jde tedy o poměrně velkou školu. Získávána budou kvalitativní i kvantitativní data prostřednictvím rozhovorů s učiteli a vedením školy a prostřednictvím dotazníků zadaným žákům, případně jejich rodičům.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
The aim of the thesis is to analyze the role of school in the context of (private) tutoring of pupils that attend the secondary level of elementary school (for example to observe what help school provides to pupils that face potential school failure or how individual agents of the school environment perceive commercial tutoring). The thesis is a case study of the phenomenon of tutoring on the secondary level of a selected Prague elementary school with about 700 pupils, which makes it a relatively large school. Both qualitative and quantitative data will be collected by means of inverviews with the teachers and the school management representatives and also by questionnaires given to the pupils and alternatively to their parents.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK