Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 301)
Detail práce
  
Porovnání vnitřního zatížení u dvoudobého a soupažného běhu na kolečkových lyžích
Název práce v češtině: Porovnání vnitřního zatížení u dvoudobého a soupažného běhu na kolečkových lyžích
Název v anglickém jazyce: Comparison of load during diagonal and striding double poling on the roller ski
Klíčová slova: Běh na lyžích, kolečkové lyže, tepová frekvence , laktát, střídavý běh dvoudobý, soupažný běh prostý
Klíčová slova anglicky: Cross-country skiing, roller ski, heart rate, lactate, diagonal striding, double poling
Akademický rok vypsání: 2016/2017
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Pedagogika, psychologie a didaktika (51-400200)
Vedoucí / školitel: doc. PhDr. Jiří Suchý, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 27.08.2017
Datum zadání: 27.08.2017
Datum a čas obhajoby: 03.09.2018 08:30
Místo konání obhajoby: seminární místnost KPPD
Datum odevzdání elektronické podoby:16.08.2018
Datum odevzdání tištěné podoby:06.08.2018
Datum proběhlé obhajoby: 03.09.2018
Oponenti: PaedDr. Tomáš Gnad
 
 
 
Zásady pro vypracování
Cílem práce bude porovnat a zjistit rozdíl mezi soupažným během prostým a střídavým během dvoudobým z hlediska vnitřního zatížení prostřednictvím tepové frekvence a laktátu. Výzkumný soubor budou tvořit členové tréninkové skupiny dorostu,juniorů,dospělých sportovního klubu ČKS SKI Jilemnice. Pro sběr dat budou použity záznamy ze sportestru každého z účastníků výzkumu a odběru kapky krve pro zjištění množství laktátu krvi.
Seznam odborné literatury
DVOŘÁK, František. Běh na lyžích. Praha: Olympia, 1992. Sport pro všechny. ISBN 80-7033-139-
GNAD, Tomáš a Dana PSOTOVÁ. Běh na lyžích. Praha: Karolinum, 2005. ISBN 80-246-0995-9.)
BOLEK, Emil, Ján ILAVSKÝ a Libor SOUMAR. Běh na lyžích: trénujeme s Kateřinou Neumannovou. Praha: Grada, 2008. Sport extra. ISBN 978-80-247-1371-
ILAVSKÝ, J. a spol. Běh na lyžích – metodický dopis. Praha, 2005, 208 s.)
DOVALIL, Josef. Výkon a trénink ve sportu. 3. vyd. Praha: Olympia, 2009. ISBN 978-80-7376-130-1.)
Předběžná náplň práce
Cíle práce:
Cílem bakalářské práce bude porovnat a zjistit rozdíl mezi soupažným během prostým a střídavým během dvoudobým.
- z hlediska tepové frekvence
- z hlediska hodnot laktátu krvi
- ve dvou po sobě následujících dnech
Hypotézy:
Hypotéza č.1: hodnoty tepové frekvence budou vyšší a hodnoty laktátu v krvi budou nižší u střádavého běhu dvoudobého než u soupažného běhu prostého
Hypotéza č.2. hodnoty tepové frekvence budou vyšší a hodnoty laktátu v krvi budou nižší u soupažného běhu prostého než u střídavého běhu dvoudobého.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
Objectives of work and hypothesis
Objectives:
The objective of the bachelor thesis will be to compare and to find out the difference between the double poling and the diagonal striding.
- in point of view of heart rate
- in point of view of blood lactate values
- two consecutive days
Hypotheses:
Hypothesis 1: Heart rate values will be higher and blood lactate levels will be lower for the diagonal striding than for the double poling
Hypothesis 2. heart rate values will be higher, and blood lactate levels will be lower for the double poling than for the diagonal striding.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK