Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 356)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Typologie pořadu a programová struktura kontinuálního vysílání ČT24
Název práce v češtině: Typologie pořadu a programová struktura kontinuálního vysílání ČT24
Název v anglickém jazyce: Typology of series and programming structure of continuous broadcasting CT24
Klíčová slova: Česká televize, ČT24, zpravodajství, televizní vysílání, kontinuální vysílání, Studio ČT24, zpravodajská relace, sledovanost
Klíčová slova anglicky: Czech television, ČT24, news, television broadcast, continuous broadcasting, Studio ČT24, news programme, television rating
Akademický rok vypsání: 2016/2017
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra mediálních studií (23-KMS)
Vedoucí / školitel: prof. MgA. Martin Štoll, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 11.08.2017
Datum zadání: 11.08.2017
Datum a čas obhajoby: 24.09.2019 09:00
Místo konání obhajoby: Hollar - Smetanovo nábřeží 6,Praha 1, H013, Hollar - místn. č. 013
Datum odevzdání elektronické podoby:31.07.2019
Datum proběhlé obhajoby: 24.09.2019
Oponenti: PhDr. Milan Kruml
 
 
 
Kontrola URKUND:
Seznam odborné literatury
BOYD, Andrew, Peter STEWART a Ray ALEXANDER. Broadcast Journalism: Techniques of Radio and Television News. 6. London: Focal Press, 2008. ISBN 978-0-240-81024-9.
DEUZE, Mark. Život v médiích. 1. Praha: Karolinum, 2015. ISBN 978-80-246-2815-8.
DISMAN, Miroslav. Jak se vyrábí sociologická znalost: Příručka pro uživatele. 3. Praha: Karolinum, 2002. ISBN 80-246-0139-7.
HALADA, Jan a Barbora OSVALDOVÁ. Slovník žurnalistiky: Výklad pojmů a teorie oboru. 1. Praha: Karolinum, 2017. ISBN 978-80-246-3752-5.
JIRÁK, Jan a Barbara KÖPPLOVÁ. Masová média. 2. Praha: Portál, 2015. ISBN 978-80-262-0743-6.
KEPPLINGER, Hans Mathias a Uwe HARTUNG. Störfall-Fieber: Wie ein Unfall zum Schlüsselereignis einer Unfallserie wird. Freiburg: Karl Alber - Alber-Broschur, 1995. ISBN 9783495478059.
MCQUAIL, Denis. Úvod do teorie masové komunikace. 4. Praha: Portál, 2009. ISBN 978-80-7367-574-5.
ORLEBAR, Jeremy. Kniha o televizi. 1. Praha: Akademie múzických umění v Praze, 2012. ISBN 978-80-7331-246-6.
OSVALDOVÁ, Barbora a kol. Zpravodajství v médiích. 1. Praha: Karolinum, 2001. ISBN 80-246-0248-2.
ŠMÍD, Milan. Média, internet, TV NOVA a já. 1. Praha: ISV nakladatelství, 2000.
TRAMPOTA, Tomáš. Zpravodajství. 1. vyd. Praha: Portál, 2006. 191 s. ISBN 80-7367-096-8.
TUCHMAN, Gaye. Making News: A Study in the Construction of Reality. 1. New York: Free Press, 1978. ISBN 978-0029329603
Předběžná náplň práce
Podstatou diplomové práce je definovat a následně analyzovat jeden z televizních pořadů zpravodajské stanice ČT24 – Studio ČT24. Jedná se o specifický typ kontinuálního vysílání, který ČT24 svým divákům nabízí každý den, sedm dní v týdnu, jako jediná v České republice, a který je svým způsobem jedinečný i mezi ostatními pořady evropských veřejnoprávních médií. Teoretická část se zabývá standardními postupy práce ve zpravodajství – od získání informace po zasazení zprávy do vysílacího scénáře. Je doplněna o faktické poznámky, které pro potřeby práce poskytl zástupce šéfredaktora zpravodajství ČT24 František Lutonský. Výzkum se ve formě kvantitativní obsahové analýzy soustředí na strukturu samotného pořadu, a především na jeho obsah. Na vzorku čtyř celých týdnů ze čtyř programových období demonstruje strukturu a skladbu kontinuálního vysílání zpravodajské stanice ČT24. Zaměřuje se také na změnu skladby vysílání v případě mimořádné události, a to vše v kontextu divácké sledovanosti.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
The aim of this thesis is to define and analyze one of the TV shows of the ČT24 news station – Studio ČT24. It is a specific type of continuous broadcast delivered by ČT24 to the viewers, as the only one in Czech republic, every day – seven days a week. In its way it is also unique among the TV shows of european public service media. Theoretical part deals with standart procedures in news broadcasting, starting with acquiring the information and its incorporation into the broadcasting script. This part contains factual notes provided by the ČT 24 news broadcast deputy editor-in-chief František Lutonský. Research aims on the structure of the show itself, particularly on the content, by means of the quantitative content analysis. It demonstrates the structure and composition of the continuous broadcast of the ČT24 news station on the sample of four whole weeks choosed from four programme periods. It also aims on the changes of broadcast composition in case of extraordinary event. in context of the viewership.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK