Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Rámcování ve zpravodajství o ukončení členství Spojeného království v EU
Název práce v češtině: Rámcování ve zpravodajství o ukončení členství Spojeného království v EU
Název v anglickém jazyce: Framing in news reporting regarding UKI's cease of EU membership
Klíčová slova: Rámcování, nastolování agendy, brexit, český tisk, kvantitativní obsahová analýza
Klíčová slova anglicky: Framing, agenda- settings, Brexit, Czech press, quantitative content analysis
Akademický rok vypsání: 2016/2017
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra mediálních studií (23-KMS)
Vedoucí / školitel: PhDr. Vlastimil Nečas, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 04.08.2017
Datum zadání: 04.08.2017
Datum a čas obhajoby: 26.06.2019 08:00
Místo konání obhajoby: Hollar - Smetanovo nábřeží 6,Praha 1, H012, 12, Hollar - místn. č. 012
Datum odevzdání elektronické podoby:09.05.2019
Datum proběhlé obhajoby: 26.06.2019
Oponenti: Mgr. Jan Miessler
 
 
 
Kontrola URKUND:
Seznam odborné literatury
ARMSTRONG, Angus and Jonathan PORTES, 2016. Commentary: The Economic Consequences of Leaving the EU. National Institute Economic Review. 236(1), 2–6. DOI: 10.1177/002795011623600101.
BALLMANN, Katja, 2017. Brexit in the news– frames and discourse in the transnational media representation of Brexit. Master thesis. Stockholm University, Department of Journalism Media and Communication. Supervisor Timothy Hutchings.
CAPPELLA, Joseph N. and Kathleen Hall JAMIESON, 1997. Spiral of cynicism: the press and the public good. New York: Oxford University Press. ISBN 0195090640.
COHEN, Bernard Cecil, 1963. The press and foreign policy. Princeton, N.J.: Princeton University Press.
D’ANGELO, Paul, 2002. News framing as a multi-paradigmatic research program:
A response to Entman. Journal of Communication. 52(4), 870–888. DOI: 10.1111/j.1460-2466.2002.tb02578.x.
DEARING, James W. and Everett M. ROGERS, 1996. Agenda-setting. Thousand Oaks, Calif.: Sage. ISBN 978-0761-905-639.
DE VREESE, Claes H., 2005a. Framing Europe: Television news and European integration. Amsterdam: Het Spinhuis. ISBN 90-5589-234-3.
DE VREESE, Claes H., 2005b. News framing: theory and typology. Information Design Journal13 (1), 51-62. DOI: 10.1075/idjdd.13.1.06vre.
DISMAN, Miroslav, 2000. Jak se vyrábí sociologická znalost: Příručka pro uživatele. Praha: Karolinum. ISBN 80-246-0139-7.
ENTMAN, Robert M., 1993. Framing: Toward Clarification of Fractured Paradigm. Journal of Communication. 1993. 43(4), 51-58. DOI: 10.1111/j.1460-2466.1993.tb01304.x.
ENTMAN, Robert M, 2004. Projections of Power: Framing News, Public Opinion and U.S. Foreign Policy. Chicago: University of Chicago Press. ISBN 978-0226210728.
GAMSON, William A. and Andre MODIGLIANI, 1989. Media Discourse and Public Opinion on Nuclear Power: A Constructionist Approach. The American Journal of Sociology. 95 (1), 1–37. ISSN 00029602.

GAMSON, William A., 1992. Talking Politics. Cambridge: Cambridge University Press. ISBN 052-1430-623.
GIFFORD, Chris, 2014. The Making of Eurosceptic Britain. Surrey: Ashgate Publishing Limited. ISBN 978-1-4094-5759-6.
GOFFMAN, Erwing, 1986. Frame Analysis: An Essay on the Organization of Experience. Boston: Northeastern University Press. ISBN 093-0350-91X.
GUREVITCH, Michael and LEVY, Mark, 1987. Mass Comunication Review Yearbook. Bulletin of Science, Technology & Society. 8(4), 452–452. DOI: 10.1177/0270467688008004124.
HARVARD, Nadja T., 2017. Should I stay or should I go? Lund. Master thesis. Lund University, Department for Human Rights. Institution of History. Supervisor Rouzbeh Parsi.
HELLMAN, Mikaela, 2016. What’s in a Frame? Media Framing in the 2016 ‘Brexit’ Referendum. Lund. Master thesis. Lund University, Department of Political Science. Supervisor Maria Strömvik.
HLOUŠEK, Vít a Petr KANIOK, Petr, 2018. Brexit outside of UK politics: the case of Czech Eurosceptics. European Politics and Society [online]. 19(5), 507–525 [cit. 2019-01-20]. Dostupné z: https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/23745118.2018.1463841/
HOŠEK, Jiří, 2018. Jiná Británie. Praha: Radioservis. ISBN 978-80-87530-94-8.
HUNT, Alex and Brian WHEELER, 2019. All you need to know about the UK leaving the EU. Bbc.com [online]. © 2019 [cit. 2019-02-20]. Dostupné z: https://www.bbc.com/news/uk-politics-32810887/
IYENGAR, Shanto, 1991. Is Anyone Responsible? How Television Frames Political Issues. Chicago: Chicago University Press. ISBN 978-0226388557.
JOHNSON-CARTEE, Karen S., 2005. News Narratives and news framing: constructing political reality Lanham: Rowman & Littlefield Publishers. ISBN 978-0742536623.
KABICKÁ, Andrea, 2018. Čechoslovák v zahraničí: analýza českého exilového týdeníku z let 1951 – 1967. Praha. Diplomová práce. : Univerzita Karlova v Praze, Fakulta sociálních věd, Institut komunikačních studií a žurnalistiky. Vedoucí práce PhDr. Jan Cebe, Ph.D.

KHABAZ, David, 2018. Framing Brexit: The role, and the impact, of the national newspapers on the EU referendum. Newspaper Research Journal. 39(4), 496–508. DOI: 10.1177/0739532918806871.
LUNDBLAD, Emmy, 2016. Framing the vote for Brexit – The Leave campaign and the EU- referendum. Lund. Bachelor thesis. Lund University, Department of Political Science. Supervisor Hanna Bäck.
MCCOMBS, Maxwell E. and Donald L. SHAW, 1993. The evolution of agenda‐setting research: Twenty‐five years in the marketplace of ideas. Journal of communication. 43(2), 58–67. DOI: 10.1111/j.1460-2466.1993.tb01262.x.
MCCOMBS, Maxwell E., 2009. Nastolování agendy. Praha: Portál. ISBN 978-80-7367-591- 2.
MCQUAIL, Denis, 2002. Úvod do teorie masové komunikace. Praha: Portál. ISBN 80-717-8714-0.
MUHAMMAD, Islam, 2018. Media Coverage of the Role of Big Data in the 2016 Brexit Referendum. An Analysis of The Guardian and The Telegraph Coverage Using Social Responsibility Theory. Tallinn. Master thesis. Tallinn University, School of Governance, Law and Society. Supervisor Catlyn Kirna.
ONDROVÁ, Drahomíra, 2016. Smerovanie Veľkej Británie k Európskej únii. Ceeol.com [online]. ©2016 [cit. 2019-02-12]. Dostupné z: https://www.ceeol.com/api/download/
downloaddocument?id=79151/
REESE, Stephen, 2001. Framing public life : a bridging model for media research. Researchgate.net [online]. ©2001 [cit. 2019-02-12]. Dostupné z: https://www.researchgate.ne
t/publication/247280571_Prologue-Framing_Public_Life_A_Bridging_Model_for_Media_Re
search
REESE, Stephen, 2007. The Framing Project: A Bridging Model for Media Research Revisited. Journal of Communication. 2007, 57(1), 148–154. DOI: 10.1111/j.1460-2466.2006.00334.x.
REIFOVÁ, Irena, 2004. Slovník mediální komunikace. Praha: Portál. ISBN 80- 7178-926-7.
SEMERÁDOVÁ, Zuzana, 2018. Rámcování tématu elektronické evidence tržeb českými denními médii. Praha. Diplomová práce. Univerzita Karlova v Praze, Fakulta sociálních věd, Institut komunikačních studií a žurnalistiky. Vedoucí práce Vlastimil Nečas.
SEMETKO, Holli A. and Patti M. VALKENBURG, 2000. Framing European politics: a content analysis of press and television news. Journal of Communication. 50(2), 93–109. DOI: 10.1111/j.1460-2466.2000.tb02843.x.
SCHEUFELE, Dietram A., 1999. Framing as the Theory of Media Effects. Journal of Communication. 49(1), 103–122. DOI: 10.1111/j.1460-2466.1999.tb02784.x.
SCHEUFELE, Dietram A., 2000. Agenda-setting, priming and framing revisited: another look at cognitive effects of political communication. Mass Communication a Society. 3(2), 297–316. DOI: 10.1207/S15327825MCS0323_07
SCHEUFELE, Bertram, 2005. Mediale Legitimierung von Kriegen durch Rollenzuschreibung: Eine explorative Studie zur Berichterstattung deutscher Nachrichtenmagazine über den Kosovo-Krieg. Medien a Kommunikationswissenschaft. 53(352), 68. DOI: 10.5771/1615-634x-2005-2-3-352.
SCHEUFELE, Dietram. A. and David TEWKSBURY, 2007. Framing, Agenda Setting, and Priming: The Evolution of Three Media Effects Models. Journal of Communication. 57(1), 9–20. DOI: 10.1111/j.0021-9916.2007.00326.x.
SCHUCK, Andreas, et al. Explaining Campaign News Coverage: How Medium, Time and Context Explain Variation in the Media Framing of the 2009 European Parliamentary Elections. Journal of Political Marketing, 2013. 12(1), s. 8–28. DOI: 10.1080/15377
857.2013.752192.
SCHULZ, Winfried et al., 2004. Analýza obsahu mediálních sdělení. Praha: Univerzita Karlova v Praze nakladatelství Karolinum. ISBN 80-246-0827-8.
ŠKODOVÁ, Markéta a Vlastimil NEČAS (eds.), 2009. Veřejná a mediální agenda: komparativní analýza tematizace veřejné sféry. Praha: Professional Publishing. ISBN 978- 7431-009 -6.
ŠULCOVÁ, Ladislava, 2010. Rámování mediálních obsahů. Praha. Diplomová práce. Univerzita Karlova v Praze, Fakulta sociálních věd, Institut komunikačních studií a žurnalistiky. Vedoucí práce Vlastimil Nečas.
TANKARD, James W., 2001. The Empirical Approach to the Study of Media Framing. In: REESE, Stephen, Framing Public Life. Mahwah: Taylor a Francis, 2001. ISBN 978-0805849264.
TRAMPOTA, Tomáš, 2006. Zpravodajství. Praha, Portál. ISBN 80-7367-096-8.
TRAMPOTA, Tomáš a Martina VOJTĚCHOVSKÁ. Metody výzkumu médií. Praha: Portál. ISBN 978-80-7367-683-4.
Van GORP, Baldwin, 2005. Where is the Frame? Victims and Intruders in Belgian Press Coverage of the Asylum Issue. European Journal of Communication. 2005. 20(4), 484– 507. DOI: 10.1177/0267323105058253.
VICENOVÁ, Natalie, 2017. Rámcování tématu imigrace v českých zpravodajských denících. Praha. Diplomová práce. Univerzita Karlova v Praze, Fakulta sociálních věd, Institut komunikačních studií a žurnalistiky. Vedoucí práce Vlastimil Nečas.
WEAVER, David H., 2007. Thoughts on agenda setting, framing and priming. Journal of Communication. 57(1), 142–147. DOI:10.1111/j.1460-2466.2006.00333.x.
WELLINGS, Ben and Helen BAXENDALE, 2014. Euroscepticism and the Anglosphere: Traditions and Dilemmas in Contemporary English Nationalism. JCMS [online]. Special Issue [cit. 2019-01-21]. Dostupné z: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/jcms.12207/
WIESNEROVÁ, Adéla, 2016. Brexit. Dopady vystoupení z Evropské unie na Spojené královtsví. Olomouc. Diplomová práce. Univerzita Palackého v Olomouci, Filosofická fakulta, Katedra politologie a evropských studií. Vedoucí práce Marek Daniel.
ZHOU, Xiang, 2008. Cultural dimensions and framing the internet in China. The International Communication Gazette. 70(2), 117–136. DOI: 10.1177/1748048507086908.
Předběžná náplň práce
Hlavním cílem této diplomové práce je nalézt a následně pojmenovat rámce přítomné v referování českých zpravodajských médiích o ukončení členství Spojeného království v Evropské unii. Práce si klade čtyři výzkumné vedlejší cíle, které jsou převedeny do čtyř výzkumných otázek a vycházejí z konceptu obecného rámcování (de Vreese, 2005, Semetko & Valkenburg 2000). Výzkumný cíl 1 zjišťuje přítomnost strategického rámcování, výzkumný cíl 2 přítomnost pěti zpravodajských rámců, výzkumný cíl 3 zase porovnává rámcování tématu v jednotlivých zpravodajských médiích a konečně výzkumný cíl 4 zjišťuje, jak se vyvíjelo rámcování tématu v průběhu sledovaného období.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
The main aim of this thesis is to find the frameworks present in Czech news media that referred about the UK leaving the European Union. The thesis presents four research objectives, which are translated into four research questions and are based on the concept of general framing (de Vreese, 2005, Semetko & Valkenburg 2000). Research Objective 1 identifies the presence of strategic framing, Research Objective 2 the presence of five reporting frameworks, Research Objective 3, in turn, compares topic framing in each news media that were analyzed, and Research Objective 4 explores how framing of the topic has evolved over the reporting period.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK