Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Problematika fake news v současných médiích
Název práce v češtině: Problematika fake news v současných médiích
Název v anglickém jazyce: The Problem of Fake News in Contemporary Media
Klíčová slova: fake news, dezinformace, propaganda, hoax, mediální manipulace
Klíčová slova anglicky: fake news, desinformation, propaganda, hoax, media manipulation
Akademický rok vypsání: 2016/2017
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra mediálních studií (23-KMS)
Vedoucí / školitel: PhDr. Milan Kruml
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 03.08.2017
Datum zadání: 03.08.2017
Datum a čas obhajoby: 25.09.2018 10:00
Místo konání obhajoby: Hollar - Smetanovo nábřeží 6,Praha 1
Datum odevzdání elektronické podoby:26.07.2018
Datum proběhlé obhajoby: 25.09.2018
Oponenti: prof. PhDr. Jan Jirák, Ph.D.
 
 
 
Kontrola URKUND:
Seznam odborné literatury
BITTMAN, L. Mezinárodní dezinformace: černá propaganda, aktivní opatření a tajné akce. Praha: Mladá fronta, 2000. ISBN 80-204-0843-6.
Anotace: Publikace se zabývá technikou moderní propagandy jako nástrojem manipulace s veřejností a seznamuje čtenáře s problematikou mezinárodní dezinformace. Je také analýzou praktik zpravodajských služeb (CIA, KGB, StB).

KAPFERER, J. N. Fáma - nejstarší médium světa. Praha: Práce, 1992. ISBN 80-208-0262-2.
Anotace: Kniha se zabývá fámou a dezinformací v médiích, upřesňuje terminologii a techniky, kterými se fáma projevuje. Autor zkoumá fámu jako společenský jev.

MLEZIVA, E. Diktatura informací: jak s námi informace manipulují. Plzeň: Aleš Čeněk, 2004. ISBN 80-868-9812-1.
Anotace: Publikace se zabývá informacemi, jejich vznikem, rozvojem a psychosociálními aspekty. Zkoumá záměry informací a jejich působení na mediální publikum, využívání soustředěného působení informací a okruhy zájemců o informace.

MUSIL, J. Elektronická média v informační společnosti. Praha: Votobia, 2003, 261 s. ISBN 80-722-0157-3.
Anotace: Text se soustřeďuje na elektronická média a další nové typy masové komunikace. Tato média srovnává také s tiskovými. Autor se zajímá o vliv a společenské účinky klasických elektronických médií se zřetelem na možná rizika.

VYBÍRAL, Z. Lži, polopravdy a pravda v lidské komunikaci. Praha: Portál, 2003. ISBN 80-717-8812-0.
Anotace: Publikace se zabývá mezilidskou komunikací a pokládá si otázku, proč se lidé ve společnosti vzájemně klamou a jaké prostředky k tomu využívají. Autor uvádí příklady klamavé komunikace a vysvětluje také termíny jako „přetvářka“ či „lež“.
Předběžná náplň práce
Tato práce se zaměřuje na problematiku fake news a s tím související projevy dezinformace v současných, zejména elektronických médiích. Cílem práce je objasnit definici fake news a jejich funkci v kontextu prostředků mediální manipulace a podat komplexní obraz o této problematice. Téma se dotýká také souvisejících pojmů, jakými jsou hoaxy, fámy, městské legendy, konspirační teorie a další. Práce mapuje výskyt fake news zejména v českém prostředí, odhaduje možný dosah falešných zpráv na publikum a popisuje jejich charakteristické znaky. Mezi tyto znaky patří titulky ve formě tzv. clickbaitu, důraz na emoce, manipulace pomocí lexikálních prostředků a invektivu, zavádějící nebo zcela neuvedené zdroje (a s nimi související zdánlivé autority) a konstrukce reality pomocí obrazových materiálů. Dalším záměrem této práce je nastínit problémy, které se fake news dotýkají. Patří sem narušení novinářské etiky, vzrůstající nedůvěra v tradiční média, možné ovlivňování politických preferencí, porušování legislativy či personalizace obsahu. Výzkum je založený na analýze reprezentativního vzorku fake news, jejich komparaci či na orientačním průzkumu veřejného mínění. Práce se závěrem také snaží navrhnout řešení, jak se lze proti fake news bránit a tím zamezit jejich možné manipulaci.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
This work focuses on the issue of fake news and related disinformation in contemporary, especially electronic media. The aim of the thesis is to clarify the definition of fake news and their function in the context of media manipulation and to give a comprehensive picture of this issue. Fake news are also related with hoaxes, rumors, urban legends, conspiracy theories and more. This work also maps the incidence of fake news especially in the Czech environment, estimates the possible reach of false news to the audience and describes their characteristics. These characteristics include captions in the form of a clickbait, highlighting emotions, manipulation with lexical means and invective, misleading or completely not specified sources (and seeming authority) and the construction of reality by image materials. Another aim of this work is to delineate the problems that fake news affect. It includes violations of journalistic ethics, growing distrust in traditional media, possible influence on political preferences, violation of legislation or personalization of the content. The research is based on the analysis of a representative sample of fake news, their comparison and a survey of public opinion. In the end, this work also proposes solutions for a defense against fake news and prevent their possible manipulations.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK