Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Využití aplikace Instagram v současné fotožurnalistice
Název práce v češtině: Využití aplikace Instagram v současné fotožurnalistice
Název v anglickém jazyce: Usage of Instagram app in contemporary photojournalism
Klíčová slova: Instagram, fotožurnalismus, sociální sítě, fotoreportér, digitální fotografie, mobilní fotografie
Klíčová slova anglicky: Instagram, photojournalism, social networks, photo reporter, digital photography, mobile photography
Akademický rok vypsání: 2016/2017
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra mediálních studií (23-KMS)
Vedoucí / školitel: doc. Mgr. MgA. Filip Láb, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 03.08.2017
Datum zadání: 03.08.2017
Datum a čas obhajoby: 21.06.2018 08:30
Místo konání obhajoby: Hollar - Smetanovo nábřeží 6,Praha 1, H013, Hollar - místn. č. 013
Datum odevzdání elektronické podoby:09.05.2018
Datum proběhlé obhajoby: 21.06.2018
Oponenti: Mgr. Martina Topinková, Ph.D.
 
 
 
Kontrola URKUND:
Seznam odborné literatury
ROSE, Gillian. Visual methodologies: an introduction to researching with visual materials. 3rd ed. Los Angeles: Sage, 2012, xx, 386 s. ISBN 978-0-85702-888-4.

STURKEN, Marita a Lisa CARTWRIGHT. Studia vizuální kultury. Praha: Portál, 2009, 471 s. ISBN 978-80-7367-556-1.

KOBRE, Kenneth a Betsy BRILL. Photojournalism: the professionals' approach. 6th ed. Boston: Focal Press, c2008, vii, 504 p. ISBN 075068593X.

LÁB, Filip; TUREK Pavel. Fotografie po fotografii. Praha: Karolinum, 2009. ISBN: 978-80-246-1617-

TRAMPOTA, Tomáš, VOJTĚCHOVSKÁ, Martina. Metody výzkumu médií. Praha: Portál, 2010. ISBN: 978-80-7367-683-4
Předběžná náplň práce
Hlavním cílem této práce je deskripce způsobu, jakým aplikaci Instagram používají současní fotoreportéři. Práce se zaměří na současný fotožurnalismus a zachytí způsob, jakým čeští a někteří zahraniční fotožurnalisté s aplikací pracují, jak ji konkrétně využívají a jaké fotografie na ni nahrávají. Výzkum bude doplněn o rozhovory se samotnými fotoreportéry. Práce si také klade za cíl zmapovat to, s jakými strategiemi fotoreportéři k Instagramu přistupují a jaký má aplikace pro ně význam z hlediska profesního zaměření. Zda je pro jejich práci a případnou propagaci vhodnou platformou. Zda je pro ně podstatné, aby jejich příspěvky spadaly do jejich profese, nebo aplikaci využívají spíše k osobním účelům a také zda je pro ně důležitá zpětná vazba, jakou díky sociální sítí na svou tvorbu dostávají.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
The main aim of this work is to describe how current photo reporters use Instagram. The work will focus on contemporary photojournalism and will capture the way Czechs and some foreign photojournalists with the application work, how they use it and what photographs they upload to it. The research will be complemented by interviews with the photojournalists themselves. The paper also aims to map out what strategies the photojournalists approach to Instagram, and what applications they have in their professional orientation. Whether it is a platform for their work and eventual promotion. Whether it is important for their contributions to fall into their profession, or the application they use for personal purposes, and whether it is important for them to get feedback from the social networking of their work.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK