Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Komparativní studie mediálního obsahu deníku MF Dnes v období před vlastnictvím Andrejem Babišem a po předání do svěřeneckých fondů
Název práce v češtině: Komparativní studie mediálního obsahu deníku MF Dnes v období před vlastnictvím Andrejem Babišem a po předání do svěřeneckých fondů
Název v anglickém jazyce: The comparative study of the media content of daily newspaper MF DNES in the period preceding the ownhership of Andrej Babiš and after the transfer of shares to trust funds
Klíčová slova: Mladá fronta DNES, MF DNES, Andrej Babiš, MAFRA, Agrofert, politická krize, politika
Klíčová slova anglicky: Mladá fronta DNES, MF DNES, Andrej Babiš, MAFRA, Agrofert, political crisis, politics
Akademický rok vypsání: 2016/2017
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra mediálních studií (23-KMS)
Vedoucí / školitel: PhDr. Jakub Železný
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 01.08.2017
Datum zadání: 01.08.2017
Datum a čas obhajoby: 20.06.2018 08:30
Místo konání obhajoby: Hollar - Smetanovo nábřeží 6,Praha 1
Datum odevzdání elektronické podoby:11.05.2018
Datum proběhlé obhajoby: 20.06.2018
Oponenti: Mgr. Anna Zunová
 
 
 
Kontrola URKUND:
Seznam odborné literatury
HAGEN, Lutz, Jakub KONČELÍK, Irena REIFOVÁ a Winfried SCHULZ. Analýza obsahu mediálních sdělení. 2. Praha: Karolinum, 2005. ISBN 80-246-0827-8. - Poskytuje úvod do problematiky politické komunikace a obsahové analýzy masově mediovaných textů. Uvádí čtenáře do problematiky vztahu médií a veřejné sféry.

JIRÁK, Jan a Barbara KÖPPLOVÁ. Média a společnost: Stručný úvod do studia médií a mediální komunikace. Vyd. 2. Praha: Portál, 2007. ISBN 978-80-7367-287-4. - Uvádí do studia médií z hlediska sociálněvědní disciplíny mediálního studia.

MCQUAIL, Denis. Úvod do teorie masové komunikace. 4., rozš. a přeprac. vyd. Praha: Portál, 2009. ISBN 978-80-7367-574-5. - Učebnice základů masové komunikace s přesahem do praxe probírajících všechny hlavní oblasti teorie a fungování masových médií.

TRAMPOTA, Tomáš a Martina VOJTĚCHOVSKÁ. Metody výzkumu médií. Praha: Portál, 2010. ISBN 978-80-7367-683-4. - Kniha seznamuje čtenáře s metodami užívanými při výzkumu médií.

HENDL, Jan. Kvalitativní výzkum: základní teorie, metody a aplikace. Čtvrté, přepracované a rozšířené vydání. Praha: Portál, 2016. ISBN 978-80-262-0982-9. - Představuje hlavní výzkumné plány užívané v oblasti kvalitativního výzkumu. Popisuje kvalitativní metody sběru dat, jejich kódování, vyhodnocování a interpretaci.
Předběžná náplň práce
Největší česká mediální společnost MAFRA, a.s., vydává mimo jiné nejčtenější periodikum Mladou frontu DNES (MF DNES). V roce 2013 prošla MAFRA velkými změnami ve vedení, jelikož v červnu společnost koupil Agrofert, a.s., který vlastní vysoce postavený politik a úspěšný podnikatel Ing. Andrej Babiš. Základním cílem mé práce bude komparativní studie mediálního obrazu politických stran v deníku MF DNES, a to ve dvou obdobích, kdy na periodikum neměl mít údajně vliv Ing. Andrej Babiš. Konkrétně se bude jednat o období od vstupu Ing. Andreje Babiše do české vrcholné politiky až do jeho uzavření obchodu s tehdejšími vlastníky společnosti MAFRA, a.s. a její následné koupi. Druhé období bude vymezeno předáním akcií Agrofertu, a.s. do svěřeneckého fondu, během období politické krize a bude ukončeno posledním dnem Ing. Andreje Babiše ve funkci ministra financí. Rád bych potvrdil hypotézu, že i když Ing. Andrej Babiš neměl mít na vydávání MF DNES po předání akcií do svěřeneckých fondů údajně žádný vliv, manipuloval s informacemi k poškození ostatních politiků či politických stran ve vládě.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
The bachelor´s thesis focuses on the study of media image of the Czech political parties in MF DNES. There are two periods monitored and the daily newspaper shouldn´t be influenced allegedly in any of them by the politician and businessman Ing. Andrej Babiš. The first period is defined from the beginning of the political party ANO 2011 until the closing deal with previous owners of the Czech media group MAFRA, the second period begins by the transfer of the Andrej Babiš´s shares to the trust funds, and the study ends by his cession from the post of Finance Minister.
There is applied comparative analysis and the results of the study are processed in the enclosed charts. The charts are accompanied by a concise script that briefly describes the content of the political articles appearing on the title pages. In the analysis of the daily press is taken account of the current political situation. The study is complemented by the historical and present context of the broadsheet Mladá fronta DNES, as well as the businessman and the politician Andrej Babiš.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK