Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 362)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Korektury a jejich úloha v dnešních médiích na příkladu časopisu Respekt
Název práce v češtině: Korektury a jejich úloha v dnešních médiích na příkladu časopisu Respekt
Název v anglickém jazyce: The role of proofreading in modern media
Klíčová slova: korektura, korektor, redigování, redaktor, vydavatelství, média, časopis, Respekt
Klíčová slova anglicky: proofreading, corrector, copyeditor, publishing house, media, magazine, Respekt
Akademický rok vypsání: 2016/2017
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra žurnalistiky (23-KZ)
Vedoucí / školitel: Mgr. Jaroslav Slanec
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 20.07.2017
Datum zadání: 20.07.2017
Datum a čas obhajoby: 17.09.2019 09:00
Místo konání obhajoby: Hollar - Smetanovo nábřeží 6,Praha 1, H108, Hollar - místn. č. 108
Datum odevzdání elektronické podoby:30.07.2019
Datum proběhlé obhajoby: 17.09.2019
Oponenti: doc. PhDr. Jan Halada, CSc.
 
 
 
Kontrola URKUND:
Seznam odborné literatury
BAUER, Alois a kolektiv. Dělení slov – slovotvorba v praxi. 1. vydání. Olomouc: Nakladatelství Olomouc, 1997. ISBN 80-7182-035-0.
BLAŽEJ, Bohuslav. Ruční sazba (1). 1. vydání. Praha: SNTL, 1971.
DOBROVOLNÝ, Bohumil. Příprava rukopisu a korektury pro tisk. 1. vydání. Praha: ROH-Práce, 1953.
DVOŘÁKOVÁ, Zdenka. DTP a předtisková příprava. 1. vydání. Brno: Computer Press, 2008. ISBN 978-80-251-1881-8.
GILAD, Suzanne. Copyediting & Proofreading for Dummies. 1. vydání. Indianapolis: Wiley Publishing, 2007. ISBN 978-0-470-12171-9.
MAGNICOVÁ, Dagmar. Příručka nakladatelského redaktora. 1. vydání. Červený Kostelec: Nakladatelství Pavel Mervart, 2008. ISBN 978-80-86818-83-2.
RYCHETSKÝ, Miloslav. Čteme korektury. 1. vydání. Praha: Mír, 1969.
ŠALDA, Jaroslav. Od rukopisu ke knize a časopisu. 4. vydání. Praha: SNTL, 1983.
ČSN 88 0410. Korekturní znaménka pro sazbu – Pravidla používání. Praha: Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2004. Třídicí znak 88 0410.
Předběžná náplň práce
Tato bakalářská práce se pokusí teoreticky popsat proces korektur i náplň práce korektora a vše zasadit do dlouhodobého kontextu proměny profese (od kovové sazby k dnešnímu DTP). V praktické části budou následně podrobena analýze – tedy nové korektuře – vybraná čísla časopisu Respekt z roku 1997, 2007 a 2017, aby se potvrdil či vyvrátil předpoklad, že jazyková kvalita časopisu stále upadá.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
Bachelor‘s thesis consists of two parts. The first theoretical section mainly focuses on the definition of key concepts, proofreading work, conventions, and rules concerning interventions into the texts as well as on the change of the process time which is mainly related to the rapid technical development in the journalistic profession. The practical section will subsequently analytically verify satisfaction with the level of linguistic competence of the magazine Respekt.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK