Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 307)
Detail práce
  
Nevyužívaný institut klauzule či výhrady svědomí novináře v české žurnalistické samoregulaci
Název práce v češtině: Nevyužívaný institut klauzule či výhrady svědomí novináře v české žurnalistické samoregulaci
Název v anglickém jazyce: The not used institute of clausule or reserves of conscience in journalism in czech journalistic self - regulation
Klíčová slova: Klauzule svědomí, výhrada svědomí, etický kodex, ochrana novinářů, morální hodnoty, svědomí, Česká republika
Klíčová slova anglicky: clause of conscience, reserves of conscience, ethic code, protection of journalists, moral values, conscience, Czech republic
Akademický rok vypsání: 2016/2017
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra žurnalistiky (23-KZ)
Vedoucí / školitel: PhDr. Václav Moravec, Ph.D., Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 19.07.2017
Datum zadání: 19.07.2017
Datum a čas obhajoby: 19.06.2018 08:00
Místo konání obhajoby: Hollar - Smetanovo nábřeží 6,Praha 1, H108, Hollar - místn. č. 108
Datum odevzdání elektronické podoby:04.05.2018
Datum proběhlé obhajoby: 19.06.2018
Oponenti: doc. PhDr. Barbora Osvaldová
 
 
 
Kontrola URKUND:
Seznam odborné literatury
Základní literatura (nejméně 5 nejdůležitějších titulů k tématu a způsobu jeho zpracování; u všech titulů je nutné uvést stručnou anotaci na 2-5 řádků):

ANZENBACHER, Arno. Úvod do etiky. Vyd. 2. Praha : Academia, 2001.

Anzenbacher vyjímá etiku z obecného rámce filozofie, zkoumá ji jako samostatné téma a uvádí tak čtenáře do základních filosofických problémů.

HENDL, Jan. Kvalitativní výzkum : základní teorie, metody a aplikace. Praha : Portál, 2008.

Kniha popisuje základní metody kvalitativního výzkumu. Představuje, z jakých zdrojů metody kvalitativního výzkumu vycházejí, a představuje hlavní výzkumné plány používané v sociálních vědách.

MAYERS, Christopher, 2010. Journalism Ethics: A Philosophical Approach. 1. Oxford University Press.
Kniha popisuje sofistikovaný model etického rozhodování, který je propojený s klasickou filosofií a teoriemi s cílem aplikovat tyto přístupy na povolání žurnalisty. Kniha nabízí pohled na žurnalistickou etiku od mnoha autorů. Je zde rozebíraná objektivita, soukromí, důvěryhodnost a střet zájmů.

PATCHING, Robert a Martin HIRST, 2013. Journalism Ethics: Arguments and Cases for the Twenty-first Century. 1. Routledge. ISBN 978-0415656764.

Tato kniha spojuje teorii a praxi novinářské etiky. Text vysvětluje základní koncepty etiky novináře a dilemata v novinářské profesi. Nabízí příklady z novinářské praxe ze všech koutů světa.

SPAEMANN, Robert. Základní mravní pojmy a postoje. 1. vydánì. Praha: Nakladatelstvì Svoboda, 1995. Jednotlivec neboli Musìme se vždy řìdit svým svědomìm?

Robert Speamann se ve své knize Základní mravní pojmy a postoje věnuje osmi etickým otázkám. Tyto kapitoly byly původně vysílané v rozhlase.

Předběžná náplň práce
V bakalářské práci se budu věnovat tématu „klauzule či výhrady“ svědomí novináře jakožto nevyužívanému institutu v české žurnalistické samoregulaci. V České republice není zákonem dané, že novinář má právo na uplatňování svědomí. Klauzule, resp. výhrada svědomí novináře je vepsána v Kodexu ČT a opravňuje novináře odmítnout práci, jestliže je v rozporu s jeho morálními zájmy. Tento institut však čeští novináři nevyužívají a v případě morálního rozporu novináři podávají výpověď, popř. podávají žalobu. V této práci se budu např. věnovat odchodu Daniely Drtinové z České televize v lednu roku 2014 a budu zkoumat, zda neměla možnost jinou, než podat výpověď a kritizovat vedení redakce zpravodajství ČT z manipulace. Také se pokusím ověřit, zda její obvinění z manipulace zpravodajství je pravdivé. Podobným způsobem budu analyzovat odchod Emmy Smetany a Hanuše Hanslíka z TV NOVA. Oba zaměstnanci byli propuštěni z TV NOVA kvůli „reorganizačním změnám“ ve zpravodajství TV NOVA. Smetana a Hanslík tvrdí, že byli nuceni odejít z TV NOVA, jelikož vedení opakovaně upozorňovali na manipulaci ve zpravodajství. Emma Smetana v této souvislosti podala žalobu na TV NOVA kvůli neplatnosti výpovědi. Cílem práce bude zjistit, zda čeští novináři uplatňují veškerá svá práva,a především pak klauzuli svědomí nebo zda etické kodexy a jiné instituty nevyužívají.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
In the bachelor thesis I will describe the topic of „clause or reverses“ of the conscience of journalists as not used institute in czech journalistic self – regulation. In Czech republic, the clause, or more specifically reverses of the conscience is established in ethic code of Czech television and in ethic code of Czech radio. This institute is a right, which gives to journalists a possibility to refuse a work, if it is in contradiction with their conscience, with their moral values. In this thesis, I will write about the initiative of reporters from Czech television, by which they alert to the possible influencing of news reporting in Czech television. Specifically, I will describe experiences from Daniela Drtinova and Adam Komers, who did sign the document publicly. In the second case, I will write about the case of possible influencing of news reporting in TV Nova. Specifically, I will describe experiences from Hanuš Hanslík, who was fired propably because he alerted the directory of TV Nova about the possible influencing of news reporting there. The aim of this thesis is to explore, if the clause or reverses of conscience or ethic codes are used or not by czech journalists.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK