Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Zobrazení Alžběty II. v agenturním zpravodajství ČTK na vybraných událostech roku 2016
Název práce v češtině: Zobrazení Alžběty II. v agenturním zpravodajství ČTK na vybraných událostech roku 2016
Název v anglickém jazyce: Reflection of Elizabeth II in the Czech News Agency ilustrated on selected events in 2016
Klíčová slova: Česká tisková kancelář, zpravodajská agentura, zahraniční zpravodajství, agenturní zpráva, Alžběta II.
Klíčová slova anglicky: The Czech News Agency, news agency, foreign coverage, agency news, Elizabeth II
Akademický rok vypsání: 2016/2017
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra žurnalistiky (23-KZ)
Vedoucí / školitel: PhDr. Mgr. Ludmila Trunečková, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 19.07.2017
Datum zadání: 19.07.2017
Datum a čas obhajoby: 18.06.2018 08:00
Místo konání obhajoby: Hollar - Smetanovo nábřeží 6,Praha 1, H108, Hollar - místn. č. 108
Datum odevzdání elektronické podoby:10.05.2018
Datum proběhlé obhajoby: 18.06.2018
Oponenti: PhDr. Milan Šmíd
 
 
 
Kontrola URKUND:
Seznam odborné literatury
OSVALDOVÁ, Barbora. Zpravodajství v médiích. 2., upr. vyd. Praha: Karolinum, 2011. ISBN 978-80-246-1899-9.
Publikace je složená z příspěvků několika autorů. Zaměřuje se na zpravodajství v agentuře, v rozhlasu, televizi, na internetu a na fotografické zpravodajství. Součástí je i kapitola zabývající se jazykem zpráv a Etický kodex novináře.

ŠMÍD, Milan a Ludmila TRUNEČKOVÁ. Novinář a jeho zdroje v digitální éře. Praha: Karolinum, 2009. ISBN 978-80-246-1661-2.
Tato publikace se věnuje novým technologiím a produktům v oblasti mediální komunikace. V první části se zabývá informacemi dostupnými online na internetu a ve druhé části zase tiskovou agenturou ČTK.

TRUNEČKOVÁ, Ludmila. Tiskové agentury. Praha: Karolinum, 1997. ISBN 80-7184-459-4.
Publikace shrnuje jednotlivé typy, kategorie a statutární uspořádání tiskových agentur a dále nabízí přehled tiskových agentur v Evropě se stručnou charakteristikou. Obsahuje také některé zákony vztahující se k Československé tiskové kanceláři a pozdější České tiskové kanceláři.

ROCHE, Marc a [Z FRANCOUZSKÉHO ORIGINÁLU PŘELOŽILA KARINA MATĚJŮ]. Alžběta II: poslední královna. Praha: Práh, 2008. ISBN 9788072522118.
Kniha francouzského novináře působícího v Londýně jako dopisovatele předkládá pohled na současnou britskou panovnici a na celé prostředí královského dvora. Text doprovází několik dodatků: rodokmen, významná data panování Alžběty II., stručné poznámky o nejdůležitějších členech rodiny a další.

SEDLÁKOVÁ, Renáta. Výzkum médií: nejužívanější metody a techniky. 1. vyd. Praha: Grada, 2014. ISBN 978-80-247-3568-9.
Publikace seznamuje čtenáře s jednotlivými etapami empirického výzkumu sociálních věd. Zabývá se výzkumnými jednotkami, hypotézami, technikami sběru dat, analýzou dokumentů a kvalitativní analýzou dat. V závěru nabízí informace týkající se publikování závěrů výzkumu.
Předběžná náplň práce
Královna Alžběta II. je světově známou osobností, a tak se dá předpokládat, že o ní budou média (a také agentury) veřejnost informovat. Je rovněž v současné době nejdéle vládnoucím monarchou na světě, v loňském roce 2016 oslavila své jubilejní 90. narozeniny, které vzbudily zájem nejen zahraničních novinářů, ale i českých. Cílem této práce je zjistit, jak ČTK informovala o královně Alžbětě II. právě v roce 2016 a demonstrovat tato zobrazení na vybraných událostech téhož roku, přičemž jednou z nich budou právě královniny devadesáté narozeniny.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
The Queen Elizabeth II. is a world-famous person, so it can be assumed that the media (and also the agencies) will inform the public about her. Currently she is also the world's longest reigning monarch, in 2016 she celebrated her 90th birthday, which has raised interest not only from foreign journalists but also from czech journalists. The aim of this work is to find out how the Czech News Agency informed about the Queen Elizabeth II. just in 2016 and demonstrate these views on selected events of that year, one of this events will be the Queen's 90th birthday.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK