Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 307)
Detail práce
  
Ženy – novinářky: Genderové stereotypy v audiovizuálních médiích
Název práce v češtině: Ženy – novinářky: Genderové stereotypy v audiovizuálních médiích
Název v anglickém jazyce: The Women Journlists: The Gender Stereotypes in Audiovisual Media
Klíčová slova: genderové stereotypy, audiovizuální média, gender, ženská žurnalistika, sebepojetí
Klíčová slova anglicky: gender stereotypes, audiovisual media, gender, women journalism, self-perception
Akademický rok vypsání: 2016/2017
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra žurnalistiky (23-KZ)
Vedoucí / školitel: Mgr. Tereza Krobová
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 19.07.2017
Datum zadání: 19.07.2017
Datum a čas obhajoby: 18.06.2018 08:00
Místo konání obhajoby: Hollar - Smetanovo nábřeží 6,Praha 1, H108, Hollar - místn. č. 108
Datum odevzdání elektronické podoby:11.05.2018
Datum proběhlé obhajoby: 18.06.2018
Oponenti: PhDr. Lenka Vochocová, Ph.D.
 
 
 
Kontrola URKUND:
Seznam odborné literatury
Knižní zdroje

BURNS, Lynette Sheridan. Žurnalistika: praktická příručka pro novináře. Vyd. 1. Praha: Portál, 2004. ISBN 8071788716.

DEAUX, Kay a Laurie LEWIS. Structure of gender stereotypes: Interrelations among components and gender label. Journal of Personality and Social Psychology. Washington: American Psychological Association, 1984.

GÖTTLICHOVÁ, Marcela. Rozhlasová reklama a její recipienti. Vyd. 1. Zlín: Radim Bačuvčík – VeRBuM, 2014. ISBN 978-80-87500-59-0.

HAVELKOVÁ, Hana a Michal VODRÁŽKA. Žena a muž v médiích. Praha: Nadace Gender Studies, 1998. ISBN 80-902367-2-3.

HENDL, Jan. Kvalitativní výzkum: základní teorie, metody a aplikace. 2., aktualiz. vyd. Praha: Portál, 2008. ISBN 978-80-7367-485-4.

HOSLEY, David H. a Gayle K. YAMADA. Hard News: Women in Broadcast Jouralism. Westport, Conn.: Greenwood Press, 1987. ISBN 978-66-12427-48-0.

CHAMBERS, Deborah, Linda STEINER a Carole FLEMING. Women and journalism. London, New York: Routledge, 2004. ISBN 0-415-27444-3.

JANOŠOVÁ, Pavlína. Dívčí a chlapecká identita: vývoj a úskalí. Vyd. 1. Praha: Grada, Psyché (Grada), 2008. ISBN 978-80-247-2284-9.

JIRÁK, Jan, Barbara KÖPPLOVÁ a Radim WOLÁK. Česká novinářka: k postavení 
a obrazu novinářek v českých médiích. Vyd. 1. Praha: Portál, 2011.
ISBN 978-80-262-0056-7.


LOKŠÍK, Martin. Televizní zpráva a televizní zpravodajství, s. 73–88 in Zpravodajství 
v médiích, ed. by Barbora Osvaldová. Praha: Karolinum, 2011. ISBN 978-80-246-1899-9.

OSVALDOVÁ, Barbora. Česká média a feminismus. Praha: Libri/Slon, 2004.
ISBN 80-7277-263-5.

POKORNÝ, Jiří. Psychologie tvořivého myšlení. Brno: Zdeněk Novotný, 2006.
ISBN 80-7355-055-5.

REICHEL, Jiří. Kapitoly metodologie sociálních výzkumů. Praha: Grada, 2009.
ISBN 978-80-247-3006-6.

RENZETTI, Claire M. a Daniel J. CURRAN. Ženy, muži a společnost. Praha: Karolinum, 2005. ISBN 80-246-0525-2.

SEBBA, Anne. Battling for news: the rise of the woman reporter. London: Sceptre, 1995. ISBN 978-0340555996.

TRAMPOTA, Tomáš. Zpravodajství. Praha: Portál, 2006. ISBN 80-7367-096-8.

VALDROVÁ, Jana. ABC feminismu. Brno: Nesehnutí, 2004. ISBN 80-903228-3-2.

VAN ZOONEN, Liesbet. Feminist Media Studies. London, Thousand Oaks, New Delhi: SAGE Publications, 2000. ISBN 0-8039-8553-3.
Další zdroje

At Leisure: Americans use of downtime. New York: New York Times, 1993, 9. května, 
s. E2.

Gender – rovné příležitosti – výzkum. Č. 1/2000 (květen 2000). Praha: Sociologický ústav Akademie věd ČR, 2000. Vychází čtvrtletně̌. ISSN 1213-0028.

HERNANDEZ, Debra Gersh. Obstacles Facing Women Journalists. Editor & Publisher, 1996. Dostupné online: https://www.questia.com/magazine/1G1-18249672/obstacles-facing-women-journalists.

HLAVOŇOVÁ, Kateřina. Komparace hlavních večerních zpravodajských relací ČT1 
a TV Nova z genderového hlediska. Diplomová práce. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Fakulta humanitních studií, Katedra genderových studií, 2012.

KOŘÍNKOVÁ SOBOTKOVÁ, Kateřina. Formální a obsahové proměny televizního zpravodajství: komparační obsahová analýza [online]. Brno, 2009 [cit. 2018-03-31]. Dostupné z: <https://is.muni.cz/th/g2h9k/>. Diplomová práce. Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií. Vedoucí práce Jaromír Volek.

ŠIKEL, Lukáš. Genderová segregace na pracovním trhu [online]. Právní prostor, Praha, 2015 [cit. 2018-03-31]. Dostupné z: https://www.pravniprostor.cz/clanky/pracovni-pravo/genderova-segregace-na-pracovnim-trhu.

Who makes the news? Global Media Monitoring Project 2010 Czech Republic. 
National Report. ProEquality, 2010. Dostupné z: http://cdn.agilitycms.com/who-makes-the-news/Imported/reports_2010/national/Czech-Republic.pdf.

ZAPALAČOVÁ, Pavlína. Ženy novinářky: genderové stereotypy na poli válečného zpravodajství. Praha: Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, Institut komunikačních studií a žurnalistiky, 2010. Vedoucí diplomové práce PhDr. Lenka Vochocová.
Předběžná náplň práce
Cílem práce je zjistit, zda v audiovizuálních médiích existují genderové stereotypy, zda gender hraje v profesi novináře roli, zda jsou novinářky nálepkovány svým pohlavím a zda je jejich práce definována a souzena genderem, jaké případně gender přináší novinářkám výhody a nevýhody. Pomocí rozhovorů pak vznikne analýza jejich názoru na pozici novinářky. V rozhovorech se budu snažit zjistit, zda jsou ženy i v oblasti žurnalistiky poměřovány z hlediska genderu a mohou být takto diskriminovány, nebo mohou být podceňovány jejich schopnosti profesionálek. Samotné analýze bude předcházet část, která nastíní problematiku genderu v novinařině a popíše historický vývoj profese novinářky.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
The aim of the thesis is to find out whether there are gender stereotypes in the audiovisual media, whether gender is important in the profession of journalist, whether the journalists are gender-labeled and whether their work is defined and judged by the gender. I analyze women journalists' opinion on the position of a journalist using interviews. In the interviews, I will try to find out whether women are measured in terms of gender in the field of journalism and can be discriminated against in this way or that their skills are underestimated. The analysis itself will be preceded by a section that outlines gender issues in the journalism and describes the historical development of the profession of journalist.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK