Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 348)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Proměny poezie a pohledu na ni v letech 1955 až 1959
Název práce v češtině: Proměny poezie a pohledu na ni v letech 1955 až 1959
Název v anglickém jazyce: The tranformations of poetry and view of it between years 1955 and 1959
Klíčová slova: 50. léta, poezie, poezie všedního dne, kultura, česká literatura, socialismus, socialistický realismus
Klíčová slova anglicky: 50th years, poetry, poetry of everyday life, culture, czech literature, socialism, socialistic realism
Akademický rok vypsání: 2016/2017
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra mediálních studií (23-KMS)
Vedoucí / školitel: PhDr. Petr Bednařík, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 18.07.2017
Datum zadání: 18.07.2017
Datum a čas obhajoby: 17.09.2018 09:00
Místo konání obhajoby: Hollar - Smetanovo nábřeží 6,Praha 1
Datum odevzdání elektronické podoby:31.07.2018
Datum proběhlé obhajoby: 17.09.2018
Oponenti: PhDr. Jan Cebe, Ph.D.
 
 
 
Kontrola URKUND:
Seznam odborné literatury
BAUER, M. Tíseň tmy aneb Halasovské interpretace po roce 1948. 1. vyd. 1. Praha: Akropolis, 2005. ISBN: 80-86903-12-5
CATALANO, A., Rudá záře nad literaturou. Česká literatura mezi socialismem a undergroundem (1945 – 1959). 1. vyd.Brno: Host, 2008. ISBN 978-80-7294-342-5
JANOUŠEK, P. a kol. Dějinyčeskéliteratury 1945-1989, sv. 2 (1948-1958). Vyd.1. Praha: Academia, 2007. ISBN: 978-80-200-1528-0
JANOUŠEK P. a kol. Dějiny české literatury 1945-1989, sv. 3 (1958-1969) Vyd. 1. Praha: Academia, 2003. ISBN: 80-85778-38-6
KNAPÍK, J.,FRANC M. a kol. Průvodce kulturním děním a životním stylem v českých zemích 1948-1967.(Sv. I. A-O) Vyd. 1. Praha: Academia, 2011. ISBN: 978-80-200-2019-2
KNAPÍK, J.,FRANC M. a kol. Průvodce kulturním děním a životním stylem v českých zemích 1948-1967.(Sv. II. P-Ž) Vyd. 1. Praha: Academia, 2011. ISBN: 978-80-200-2019-2
KONČELÍK, J, VEČEŘA P. a ORSÁG P. Dějiny českých médií 20. století. Vyd. 1. Praha: Portál, 2010. ISBN 978-80-7367-698-8
PRIBÁŇ, M. Z dějin českého myšlení o literatuře 2 (1948-1958). Vyd. 1.Praha: Ústav pro českou literaturu AV ČR, 2002. ISBN: 80-85778-36-X
PRIBÁŇ, M. Z dějin českého myšlení o literatuře (1958-1969). Vyd. 1.Praha: Ústav pro českou literaturu AV ČR, 2003. ISBN: 80-85778-38-6
Předběžná náplň práce
Bakalářská práce Proměny poezie a pohledu na ni v letech 1955-1959 se zabývá zkoumáním tří kulturních periodik – týdeníku Literární noviny a měsíčníků Květen a Host do domu, a následně na základě jejich působení a článků dokládá události doby, respektive nastiňuje její atmosféru a ukazuje na otázky kulturní i politické a problémy s nimi spojené.
V druhé polovině 50. let docházelo k postupnému uvolňování režimu, které se projevilo možností autorů kritizovat některé stranické osobnosti či stranické umění a na stránkách novin tak vznikaly názorové diskuze zabývající se těmito problémy. Jednalo se především o problémy socialistického realismu, kolem kterého vznikaly spory prakticky po celou dobu jeho působení. Ve své práci se detailněji zabývám kritikou poezie Pavla Kohouta, spory o umělecký odkaz Františka Halase, otázkami socialistického realismu samotného
a jeho vztahu k uměním předešlým, II. sjezdem Svazu československých spisovatelů a jeho důsledky, působením časopisu Květen a „skoncováním s duchem II. sjezdu“, který tyto tendence opět na nějakou dobu pozastavil. Práce je doplněna historickým kontextem
od konce II. světové války.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
The Bachelor thesis Transformation of the poetry and the view of it in the period of 1955-1959 inquires three cultural periodicals – the weekly Literárnínoviny and monthly Květen and Host do domu. On the base of the coverage of articles they published, the thesis makes account of events that happened in the stated period and outlines the atmosphere of the era. It points out the questions, whether cultural or political, and problems associated with them.
In the second half of 1950’s there started a continuous trend of liberalization, which led to the possibility to criticize some of the Party’s prominent figures or art the Party promoted, and discussions were held about these issues in press. Mainly, the subjects were weaknesses of the socialist realism, and arguments on this theme started up practically during its whole functioning. This thesis inquires more in details about critique to PavelKohout’s poetry; disputations about the artistic heritage of František Halas; the questions of socialist realism by itself and the attitude it had to older art movements;
Second congress of Union of the Czechoslovak Writers and the results of it; influence of the periodical Květen; and ‘the end of the Second congress‘ spirit‘, which made end to these tendencies. The historical context of the era after WW II is included in the thesis.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK