Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Srovnání českých a slovenských blogů coby marketingových nástrojů
Název práce v češtině: Srovnání českých a slovenských blogů coby marketingových nástrojů
Název v anglickém jazyce: A comparion of Czech and Slovak blogs as a marketing tool
Klíčová slova: Blogy, sociální sítě, marketing, nová média, marketingový nástroj
Klíčová slova anglicky: Blogs, social media, marketing, new media, marketing tool
Akademický rok vypsání: 2016/2017
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra mediálních studií (23-KMS)
Vedoucí / školitel: Mgr. Zbyněk Vlasák
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 18.07.2017
Datum zadání: 18.07.2017
Datum a čas obhajoby: 18.09.2018 09:00
Místo konání obhajoby: Hollar - Smetanovo nábřeží 6,Praha 1
Datum odevzdání elektronické podoby:31.07.2018
Datum proběhlé obhajoby: 18.09.2018
Oponenti: Mgr. Markéta Supa, M.A., Ph.D.
 
 
 
Kontrola URKUND:
Seznam odborné literatury
BEDNÁŘ, Vojtěch. Internetová publicistika. Praha: Grada, 2011. Žurnalistika a komunikace. ISBN 978-80-247-3452-1.

NAUMANN, Friedrich. Dějiny informatiky: od abaku k internetu. Praha: Academia, 2009. Galileo. ISBN 978-80-200-1730-7.

OSVALDOVÁ, Barbora a Jan HALADA. Praktická encyklopedie žurnalistiky a marketingové komunikace. 3., rozš. vyd. Praha: Libri, 2007. ISBN 978-80-7277-266-7.

PAVLÍČEK, Antonín. Nová média a sociální sítě. Praha: Oeconomica, 2010. ISBN 978-80-245-1742-1.

REICHEL, Jiří. Kapitoly metodologie sociálních výzkumů. Praha: Grada, 2009. Sociologie (Grada). ISBN 978-80-247-3006-6.

BARVÍŘ, Tomáš, Jiří HAMPL a Šárka MELIŠOVÁ. ECDL - základy práce s počítačem a kancelářskými programy: manuál pro začátečníky a příprava ke zkouškám. Praha: Grada, 2011. Průvodce (Grada). ISBN 978-80-247-3686-0.

SHNEIDER, G.: Eine Einfuhrung in das Internet. In: Informatik-Spektrum 18 (1995).

BYRON, D. L. a Steve BROBACK. Blogy: publikuj a prosperuj: blogování pro váš business. Praha: Grada, 2008. ISBN 978-80-247-2064-7.

KASÍK, Pavel. Blogy, Web 2.0 a žurnalisté. In: ČERMÁK, Miloš, OSVALDOVÁ, Barbora a Alice NĚMCOVÁ TEJKALOVÁ, ed. Žurnalistika v informační společnosti - digitalizace a internetizace žurnalistiky: proměny a perspektivy žurnalistiky v epoše digitálních médií aneb nová média teoreticky i prakticky. V Praze: Karolinum, 2009. ISBN 978-80-246-1684-1.

ŠEMBEROVÁ, Kristina. Není blog jako blog. In: ČERMÁK, Miloš, OSVALDOVÁ, Barbora a Alice NĚMCOVÁ TEJKALOVÁ, ed. Žurnalistika v informační společnosti - digitalizace a internetizace žurnalistiky: proměny a perspektivy žurnalistiky v epoše digitálních médií aneb nová média teoreticky i prakticky. V Praze: Karolinum, 2009. ISBN 978-80-246-1684-1

RETTBERG, Jill Walker. Blogging. Malden, MA: Polity, 2008
Předběžná náplň práce
Tématem bakalářské práce je srovnání vybraných českých a slovenských blogů jakožto marketingových nástrojů. Zaměřím se na osm úspěšných českých blogů a osm slovenských. Všechny zastupuje československá firma Elite Bloggers. Jejím úkolem je komunikovat s firmami, které mají zájem o spolupráci s blogerkami, vymýšlet kampaně a realizovat je.
V teoretické části mimo jiné vysvětlím, co pojem blog vlastně znamená, kdo a proč ho zakládá, nastíním historii psaní blogů a zmíním se také o tom, jaké blogy dnes můžeme na internetu číst. Budu se
také zabývat teorií vztahu online médií a marketingové komunikace. Praktická část bude především věnována dotazníkovému šetření. To zaměřím nejprve na samotné blogerky a poté i na firmy, které s nimi spolupracují. Zjišťovat budu, jaké motivy vedou firmu k oslovení té které blogerky, a z druhé strany, jaké motivy vedou blogerku k přijetí spolupráce. Budu se také zajímat o to, jak vzájemná spolupráce funguje a v jaké míře. Zjistím její výhody a nevýhody, respektive oboustranné zkušenosti. Výsledky z obou zemí porovnám a vyhodnotím.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
The topic of the bachelor thesis is the comparison of selected Czech and Slovak blogs as marketing tool. I will focus on eight successful Czech blogs and eight Slovaks blogs. All of them are represented by Czechoslovak company called Elite Bloggers. Elite Bloggers communicates with companies which are interested in working with bloggers, inventing campaigns and implementing them.
In the theoretical part, I will explain what the concept of blog actually means, who and why is establishing it, outlining the history of writing blogs and also mentioning what types of blogs we can read on the internet today. I'll be
also addressing the theory of online media relations and marketing communications. The practical part will be devoted mainly to the questionnaire survey. I will focus on the bloggers themselves and then on the companies that work with them. To find out what motivates the business to reach out to the blogger and, on the other hand, what motivates the blogger to get involved. I will also be interested in how cooperation works and how much. I will find out the advantages and disadvantages of my experiences. I compare and evaluate the results from both countries.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK