Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 362)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Analýza marketingových a PR aktivit společnosti Lidl ČR v letech 2017-2018
Název práce v češtině: Analýza marketingových a PR aktivit společnosti Lidl ČR v letech 2017-2018
Název v anglickém jazyce: Analysis of Marketing and PR activities of Lidl Czech Republic in years 2017-2017
Klíčová slova: Lidl, Marketingový mix, Komunikační aktivity, Primární výzkum, Retail
Klíčová slova anglicky: Lidl, Marketing mix, Communication activities, Primary research, Retail
Akademický rok vypsání: 2016/2017
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra marketingové komunikace a public relations (23-KMKPR)
Vedoucí / školitel: PhDr. Soňa Schneiderová, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 17.07.2017
Datum zadání: 17.07.2017
Datum a čas obhajoby: 14.06.2018 08:00
Datum odevzdání elektronické podoby:11.05.2018
Datum proběhlé obhajoby: 14.06.2018
Oponenti: Ing. Bc. Petra Koudelková, Ph.D.
 
 
 
Kontrola URKUND:
Seznam odborné literatury
AAKER, David A., 1996. Building strong brands. New York: Free Press. ISBN 002900151X.
BARTHES, Roland, 1993. Mythologies. 17. printing. London: Vintage. ISBN 9780099972204
BÁRTA, Vladimír, Ladislav PÁTÍK a Milan POSTLER, 2009. Retail marketing. Praha: Management Press. ISBN 978-80-7261-207-9.
CIMLER, Petr a Dana ZADRAŽILOVÁ, 2013. Retail management. Praha: Management Press, 2007. ISBN 978-80-7261-167-6.
ČERNÝ, Jiří a Jan HOLEŠ, 2004. Sémiotika. Praha: Portál. ISBN 80-7178-832-5.
GOMEZ-SUAREZ, M.; MARTÍNEZ-RUIZ M.P., 2016.: Handbook of research on strategic retailing of private label products in a recovering economy. Hershey: Business Science Reference, An Imprint of IGI Global. ISBN 9781522502203.
HEJLOVÁ, Denisa, 2015. Public relations. Praha: Grada Publishing, Expert (Grada). ISBN 978-80-247-5022-4.
JAKUBÍKOVÁ, Dagmar, 2013. Strategický marketing: strategie a trendy. 2., rozš. vyd. Praha: Grada, Expert (Grada). ISBN 8024746700.
KARLÍČEK Miroslav a kol., 2013. Základy Marketingu. Praha: Grada Publishing. 978-80-247-4208-3.
KAŠPAROVÁ, Klára a Vilém KUNZ. Moderní přístupy ke společenské odpovědnosti firem a CSR reportování. Praha: Grada, 2013. Management (Grada). ISBN 8024744805.
KOTLER, Philip, ARMSTRONG, Gary, 2004. Marketing. 1. vyd. Praha, Grada Publishing, a. s. ISBN 80-247-0513-3.
KOTLER, Philip, KELLER, Kevin, 2007 Marketing management. 12. vyd. Praha, Grada Publishing, a. s. ISBN 978-80-247-1359-5
KOTLER, P; WONG, V.; SAUNDERS, J.; ARMSTRONG, G., 2007. Moderní marketing. 4. evropské vydání, Praha: Grada Publishing. ISBN 978-80-247-1545-2.
KOZEL, Roman. Moderní marketingový výzkum: nové trendy, kvantitativní a kvalitativní metody a techniky, průběh a organizace, aplikace v praxi, přínosy a možnosti. Praha: Grada, 2006. Expert (Grada Publishing). ISBN 80-247-0966-X.
KULDOVÁ, Lucie, 2012. Nový pohled na společenskou odpovědnost firem: strategická CSR. Plzeň: Nava. ISBN 978-80-7211-408-5.
KUNZ, Vilém, 2012. Společenská odpovědnost firem. Praha: Grada, Expert (Grada). ISBN 8024739836.
MULAČ, P., MULAČOVÁ, V. a kol., 2013. Obchodní podnikání ve 21. století. Praha: Grada Publishing. ISBN 978-80-247-4780-4.
PRAŽSKÁ, L., JINDRA, J. a kol., 2006. Obchodní podnikání. Retail management. Praha: Management Press. ISBN 80-7261-059-7.
TANASE, George Cosmin, 2011. An Overview of Retail Branding and Positioning as Marketing Management Concepts. The Advantages of Establishing a Strong Brand Image for Retailers, Romanian Distribution Committee Magazine, Romanian Distribution Committee, vol. 2(1), pages 35-39, June.
VYSEKALOVÁ, Jitka, 2011. Chování zákazníka: jak odkrýt tajemství "černé skříňky". Praha: Grada, Expert (Grada). ISBN 8024735288.
ZAMAZALOVÁ, Marcela, 2009. Marketing obchodní firmy. Praha: Grada. ISBN 8024720493.
Předběžná náplň práce
Předmětem bakalářské práce Analýza marketingových a PR aktivit společnosti Lidl ČR v letech 2017-2018 je popis vybraných komunikačních aktivit této firmy, jenž je specifická svou filozofií založenou na většinovém prodeji privátních značek a pravidelně obměňovanou nabídkou tematických týdnů, která kromě potravin obsahuje i nepotravinový sortiment výrobků. Společnost vstoupila na český trh jako diskontní řetězec s agresivní cenovou politikou a byla tak vnímána i zákazníky, svůj obchodní model poté však změnila a představila novou koncepci, prostřednictvím které si klade za cíl nabízet kvalitní produkty za nejlepší ceny. Tento nový koncept společnost prezentuje především modernizací svých prodejen, ale i dalšími aktivitami pro zlepšení své image a oslovení nového segmentu zákazníků. Cílem práce je popis a analýza těchto aktivit a kanálů, prostřednictvím kterých jsou uskutečňovány, a to pomocí marketingového mixu a jeho 4P. Cílem práce je také pomocí primárního kvantitativního výzkumu zjistit, zda zákazníci Lidlu společnost stále vnímají jako levného obchodníka, nebo úspěšnou značku, která nabízí kvalitní produkty. Práce je navíc doplněna o sémiotickou analýzu titulní strany akčního letáku, vzhledem k tomu, že koncepce těchto letáku je na českém trhu unikátem.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
The aim of the bachelor thesis "Analysis of marketing and PR activities of Lidl Czech republic in years 2017-2018" is to describe selected communication activities of the company, that is specific in its philosophy based on major sale of private labels and also the concept of different thematic weeks, which contains besides products from food sector even products from non-food sector. The company has entered the Czech market as a discount store with agressive price policy and was percieved this way by customers, however then it changed its business model and has introduced a new concept through which it aims to offer quality products at the best prices. This new conception is presented mainly by the modernization of its stores, but also by other activites with aim to get better image and to target a new segment of customers. The purpose of this thesis is to describe and analyse these activities and channels, which the activities are carried out through, in form of marketing mix and Kotler's 4Ps. Another intention is to find out through primary quantitative research whether customers of Lidl still percieve the company as a cheap merchant, or as a successful brand, which offers quality products. In addition, the thesis is topped up by a semiotic analysis of the cover page of the action leaflet, given that the concept of these leaflets is unique in the Czech market.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK