Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Komparace efektivity online reklamních kanálů na příkladu prodeje tištěné kuchařky
Název práce v češtině: Komparace efektivity online reklamních kanálů na příkladu prodeje tištěné kuchařky
Název v anglickém jazyce: Comparison of the effectiveness of online advertising channels demonstrated on an example of printed cookbook sale
Klíčová slova: Adwords, atribuční model, CTR, display reklama, Facebook reklama, konverzní poměr, reklamní kanál, segmentace, Sklik
Klíčová slova anglicky: advertising channel, Adwords, attribution model, conversion rate, CTR, display advertising, Facebook advertising, segmentation, Sklik
Akademický rok vypsání: 2016/2017
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra marketingové komunikace a public relations (23-KMKPR)
Vedoucí / školitel: Mgr. Eva Máchová
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 17.07.2017
Datum zadání: 17.07.2017
Datum a čas obhajoby: 12.06.2019 08:00
Místo konání obhajoby: Hollar - Smetanovo nábřeží 6,Praha 1, H107, Hollar - místn. č. 107
Datum odevzdání elektronické podoby:10.05.2019
Datum proběhlé obhajoby: 12.06.2019
Oponenti: Mgr. Anna Shavit, Ph.D.
 
 
 
Kontrola URKUND:
Seznam odborné literatury
KOTLER, Philip a Kevin Lane KELLER. Marketing management. [4. vyd.]. Praha: Grada, 2013. ISBN 978-80-247-4150-5.
KOTLER, Philip, Hermawan KARTAJAYA a Iwan SETIAWAN. Marketing 4.0: moving from traditional to digital. ISBN 978-1-119-34120-8.
SMITH, Chris. The conversion code: capture internet leads, create quality appointments, close more sales. ISBN 978-1-119-21188-4.
MARSHALL, Perry S., Keith. KRANCE a Thomas. MELOCHE. Ultimate guide to Facebook advertising. Second Edition. ISBN 978-1-59918-546-0.
Kolektiv autorů. Online marketing. Brno: Computer Press, 2014. ISBN 978-80-251-4155-7.
Předběžná náplň práce
Tato bakalářská práce se zabývá komparací efektivity reklamních nástrojů dostupných on-line. Teoretická část se zabývá charakteristikou v práci zkoumaných reklamních kanálů a představuje nástroj pro měření návštěvnosti Google Analytics společně s jeho funkcemi umožňujícími hlubší porozumění zásluhovosti různých zdrojů návštěvnosti na provedených konverzích. V praktické části jsou srovnávány placené reklamní kanály – Sklik, Google Adwords a Facebook reklamy a organické výsledky vyhledávání. Práce zkoumá chování uživatelů na webových stránkách, s důrazem na efektivitu kampaní vyjádřenou ukazateli konverznosti. Pomocí segmentace jsou komparovány dosažené výsledky podle věkové skupiny, lokality či pohlaví. V závěrečném vyhodnocení zasazuje autor výsledky zkoumání do celkového kontextu s důrazem na provázanost jednotlivých marketingových aktivit a analýzu vlivů, které hrají ve vyhodnocování efektivity roli.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
This bachelor thesis deals with a comparison of the effectiveness of advertising tools available online. The theoretical part addresses characteristic features of the work of the advertising channels studied and presents the Google Analytics traffic measurement tool, along with those functions that allow a deeper understanding of the equivalence of different sources of traffic on the conversions performed. The practical part compares paid advertising channels - Sklik, Google Adwords and Facebook ads - with the organic search results. The thesis explores user behaviour on websites, with an emphasis on the effectiveness of the campaign as expressed by conversion indicators. Using segmentation, the results obtained are compared in terms of age group, location, gender or the type of device used. In the final evaluation, the author places the results of the research into an overal context, emphasising the interplay between different marketing activities and analysing the influences which play a role in the effectiveness evaluated.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK