Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 348)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Bannerová reklama v online marketingu a její vliv na internetové uživatele
Název práce v češtině: Bannerová reklama v online marketingu a její vliv na internetové uživatele
Název v anglickém jazyce: Banner Advertisement in Online Marketing and its Impact on the Internet Users
Klíčová slova: Bannerová reklama, displejová reklama, online marketing, bannerová slepota, blokování reklamy, anti-ad blocking, PPC, RTB, remarketing
Klíčová slova anglicky: Banner advertising, display advertising, online marketing, banner blindness, ad blocking, anti-ad blocking, PPC, RTB, remarketing
Akademický rok vypsání: 2016/2017
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra marketingové komunikace a public relations (23-KMKPR)
Vedoucí / školitel: Mgr. Ing. Marek Vranka
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 17.07.2017
Datum zadání: 17.07.2017
Datum a čas obhajoby: 25.09.2018 00:00
Místo konání obhajoby: Hollar - Smetanovo nábřeží 6,Praha 1, H107, Hollar - místn. č. 107
Datum odevzdání elektronické podoby:31.07.2018
Datum proběhlé obhajoby: 25.09.2018
Oponenti: Ing. Ladislav Báča
 
 
 
Kontrola URKUND:
Seznam odborné literatury
BALTAS, George. Determinants of Internet Advertising Effectiveness: An Empirical Study. International Journal of Market Research. 2018, 45(4), 1-9. DOI: 10.1177/147078530304500403. ISSN 1470-7853. Dostupné také z: http://journals.sagepub.com/doi/10.1177/147078530304500403

BENWAY, Jan Panero. Banner Blindness: The Irony of Attention Grabbing on the World Wide Web. Proceedings of the Human Factors and Ergonomics Society Annual Meeting. 2016, 42(5), 463-467. DOI: 10.1177/154193129804200504. ISSN 1541-9312. Dostupné také z: http://journals.sagepub.com/doi/10.1177/154193129804200504

BUSH, O. The Programmatic Advertising Principle. In: Programmatic Advertising. Cham: Springer International Publishing, 2016. 978-3-319-25021-2. Dostupné z: http://link.springer.com/10.1007/978-3-319-25023-6_1

FJELL, Kenneth. Online advertising: Pay-per-view versus pay-per-click with market power. Journal of Revenue and Pricing Management. 2010, 9(3), 198-203. DOI: 10.1057/rpm.2010.5. ISSN 1476-6930. Dostupné také z: http://link.springer.com/10.1057/rpm.2010.5

GEDDES, Brad. Advanced Google AdWords. 3. Indianapolis, Indiana: Sybex, 2014, s. 287. ISBN 971-1-118-81956-2.

HALADA, Jan, ed. Marketingová komunikace a public relations: výklad pojmů a teorie oboru. Praha: Univerzita Karlova v Praze, nakladatelství Karolinum, 2015. ISBN 978-80-246-3075-5.

HAMBORG, K.-C., M. BRUNS, F. OLLERMANN a K. KASPAR. The effect of banner animation on fixation behavior and recall performance in search tasks. Computers in Human Behavior [online]. 2012, 28(2), 576-582 [cit. 2018-07-16]. DOI: 10.1016/j.chb.2011.11.003. ISSN 07475632. Dostupné z: http://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S074756321100247

HRIVŇÁK, Adam. Přístup českých a slovenských inzerentů k inzerci na konspiračních a propagandistických webech. Praha, 2017, 50 s. Bakalářská práce (Bc.) Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, Institut komunikačních studií a žurnalistiky. Katedra marketingové komunikace a PR. Vedoucí diplomové práce Mgr. Eva Máchová

CHAD, Lapa. Using eye tracking to understand banner blindness and improve website design. Thesis. Rochester Institute of Technology, 2007. Dostupné na: http://scholarworks.rit.edu/theses/693

CHO, Chang-Hoan. The Effectiveness of Banner Advertisements: Involvement and Click-through. Journalism & Mass Communication Quarterly. 2003, 80(3), 623-645. DOI: 10.1177/107769900308000309. Dostupné také z: http://journals.sagepub.com/doi/10.1177/107769900308000309

JANOUCH, Viktor. Internetový marketing. 2. vyd. V Brně: Computer Press, 2014. ISBN 978-80-251-4311-7.

KARLÍČEK, Miroslav. Základy marketingu. 2., přepracované a rozšířené vydání. Praha: Grada, 2018, s. 113 ISBN 978-80-247-5869-5.

NAMIN, Aidin, Mitchell L. HAMILTON a Andrew J. ROHM. Impact of message design on banner advertising involvement and effectiveness: An empirical investigation. In: Journal of Marketing Communications [online]. 2017, s. 1-15 [cit. 2018-07-30]. DOI: 10.1080/13527266.2017.1393767. ISSN 1352-7266. Dostupné z: https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/13527266.2017.1393767

POSTUCHOVÁ, Markéta. Bannerová reklama na Internetu: Minulost, přítomnost, budoucnost. Praha, 2012. 95 s. Diplomová práce. Univerzita Karlova, Filosofická fakulta, Ústav informačních studií – studia nových médií. Vedoucí práce Ing. Petr Očko, Ph.D.

SUN, Y., KH, Lim., JZ, Peng. Why and when will banner blindness occur? an analysis based on the dual processing theory. In 14th Americas Conference on Information Systems. AMCIS 2008. Vol. 4. 2008. p. 2326-2334.

TUCKER, Catherine. Social Advertising. SSRN Electronic Journal. DOI: 10.2139/ssrn.1975897. ISSN 1556-5068. Dostupné také z: http://www.ssrn.com/abstract=1975897

VYSEKALOVÁ, Jitka. Psychologie reklamy. 4., rozš. a aktualiz. vyd. Praha: Grada, 2012. Expert (Grada). ISBN 978-80-247-4005-8.

ZOUHAROVÁ, Martina, ZOUHAR Jan, SMUTNÝ Zdeněk. A MILP approach to the optimization of banner display strategy to tackle banner blindness. Central European Journal of Operations Research. 2015, 24(2), 473–488. DOI: 10.1007/s10100-015-0398-3
Předběžná náplň práce
Bakalářka práce je zaměřena na tematiku bannerové reklamy v rámci online marketingu a její vliv na internetové uživatele. Struktura práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část.
Teoretická část je věnována obecným poznatkům o bannerové reklamě. Rozebírá důvody využití bannerové reklamy, její jednotlivé typy, cílení a nákup bannerové reklamy na internetu. Tato témata jsou rozdělena do jednotlivých kapitol, které jsou zaměřeny především na pohled na bannerovou reklamu ze strany inzerentů. Dvě závěrečné kapitoly teoretické části se věnují se tématům, která více souvisejí s rolí uživatelů a jedná se o adblocking, anti-adblocking a bannerovou slepotu. Tyto pojmy jsou v práci rozebrány a je popsán jejich vliv na internetové prostředí. V případě bannerové slepoty jsou navíc využity zahraniční studie k popisu faktorů bannerové reklamy, které mohou tento jev ovlivnit.
Praktická část obsahuje empirickou analýzu odlišných velikostí bannerové reklamy na základě anonymizovaných dat z proběhlých reklamních kampaní v systémech AdWords a Sklik. Analýza zahrnuje vyhodnocení nejefektivnějších formátů v rámci systémů a následně se zabývá rozborem vztahu velikosti bannerové reklamy na její efektivitu. Výsledky naznačují, že efektivita zkoumaných velikostí bannerů může být v reklamních systémech velmi odlišná.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
The bachelor thesis focuses on the topic of banner advertising in online marketing and the influence it has on Internet users. The structure of the thesis is divided into a theoretical and practical part.
The theoretical part is devoted to the general knowledge of banner advertising. It discusses reasons for using banner advertising, its individual types, targeting and purchasing of banner advertising on the Internet. These topics are divided into individual chapters that focus predominantly on banner advertising from the viewpoint of advertisers. The final two chapters of the theoretical part deal with topics related to the role of the user, namely adblocking, anti-adblocking and banner blindness. The thesis contains an analysis of these concepts describes their influence on the Internet environment. Concerning banner blindness, international studies are further used to describe banner advertising factors that can affect this phenomenon.
The practical part contains an empirical analysis of different banner ad sizes based on anonymised data from concluded advertising campaigns in AdWords and Sklik. The analysis includes an evaluation of the most effective formats within the system and an analysis of the relationship between the banner ad size and its efficiency. The results indicate that the efficiency of analysed banner sizes can vary significantly within advertising systems.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK