Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Poselství a vzájemný vztah sociálních myšlenek Bernarda Bolzana a Charlese Fouriera
Název práce v češtině: Poselství a vzájemný vztah sociálních myšlenek Bernarda Bolzana a Charlese Fouriera
Název v anglickém jazyce: Message and relationship of social thoughts of Bernard Bolzano and Charles Fourier
Klíčová slova: organizace společnosti, sociální nerovnost, soukromé vlastnictví, družstevnictví, kapitalismus, socialismus, utopismus, vize, pokrok, školství a výchova
Klíčová slova anglicky: organization of society, social inequality, private property, cooperative society, capitalism, socialism, utopism, vision, progress, education
Akademický rok vypsání: 2016/2017
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra pedagogiky (41-KPG)
Vedoucí / školitel: prof. PaedDr. Stanislav Bendl, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 02.07.2017
Datum zadání: 10.02.2020
Datum a čas obhajoby: 11.01.2022 09:00
Místo konání obhajoby: M. Rettigové 4, Praha 1, R218, 218, 2. patro, vlevo, zadní trakt
Datum odevzdání elektronické podoby:06.01.2022
Datum proběhlé obhajoby: 11.01.2022
Předmět: Obhajoba diplomové práce (OSZD005)
Oponenti: PhDr. Ivo Syřiště, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
I. Studující vyhledá a zpracuje relevantní odbornou literaturu a další informační zdroje. Zpracuje analýzu a komparaci různých přístupů ke zkoumané problematice.

II. Všechny zásadní kroky studující průběžně konzultuje s vedoucím práce. Formální úprava práce bude odpovídat požadavkům Opatření děkana 8/2015 a Přílohy č. 1 k tomuto opatření.
Seznam odborné literatury
BOLZANO, B. O nejlepším státě. Praha: Vyšehrad, 1952.
ČERVINKA, F. Kdo je Charles Fourier. Praha: Orbis, 1949.
FOURIER, CH. Velká metamorfóza. Praha: Mladá fronta, 1983.
FOURIER, CH. Výbor z díla. Praha: Orbis, 1950.
LOUŽIL, J. Bernard Bolzano. Praha: Melantrich, 1978.
SEIDLEROVÁ, I. Politické a sociální názory Bernarda Bolzana. Praha: Československá akademie věd, 1963.
SOJÁK, V. Kdo je Bernard Bolzano. Praha: Orbis, 1948.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK