Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Transforming conflict at the local level: Women peace mediators in Burundi
Název práce v češtině: Transformace konfliktu na lokální úrovni: Ženy mediátorky v Burundi
Název v anglickém jazyce: Transforming conflict at the local level: Women peace mediators in Burundi
Klíčová slova: ženy, budování míru, Burundi, transformace konfliktu, mediace
Klíčová slova anglicky: women, peacebuilding, Burundi, conflict transformation, mediation
Akademický rok vypsání: 2016/2017
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: angličtina
Ústav: Katedra mezinárodních vztahů (23-KMV)
Vedoucí / školitel: PhDr. Kateřina Werkman, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 28.06.2017
Datum zadání: 28.06.2017
Datum a čas obhajoby: 22.06.2018 08:00
Místo konání obhajoby: Jinonice - U Kříže 8, Praha 5, J3095, Jinonice - místn. č.3095
Datum odevzdání elektronické podoby:03.05.2018
Datum proběhlé obhajoby: 22.06.2018
Oponenti: doc. PhDr. Běla Plechanovová, CSc.
 
 
 
Kontrola URKUND:
Předběžná náplň práce
Od počátku 90. let 20. století začala v Burundi vznikat ženská hnutí, která sjednocovala ženy různých etnických skupin a politických názorů, a volala po ukončení krvavého konfliktu a větší inkluzi žen do mírových jednání. Ikdyž dnes má Burundi jedno z nejvyšších zastoupení žen v parlamentu, je postavení žen v burundské společnosti stále svázáno tradicemi a zvyky. I přesto přes 500 burundských žen pracují jako mediátorky konfliktů na lokální úrovni, tzv. grassroots level. Práce na této úrovni je sice organizovaná, ale prakticky nezdokumentovaná. Cílem je, pomocí rozhovorů přímo s mediátorkami, zjistit, kdo tyto ženy jsou, co je k této práci vede, jaké konflikty řeší, jak se organizují. Na základě výsledných informací bude možné zodpovědět otázku týkající se možného odlišného přístupu k řešení konfliktů v rámci teorie feminismu v mezinárodních vztazích. Obnovení nepokojů a násilí v Burundi v roce 2015, vyvolané kandidaturou prezidenta Nkurunzizy na třetí volební období, přidává roli mediátorek na důležitosti a zdůrazňuje nutnost jejich práci lépe zdokumentovat.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
Since the 1990s many women movements emerged uniting women from different ethnic groups and with different political opinions in order to stop the bloody conflict and to include women in the following peace negotiations. Nowadays, despite that Burundi has of the highest number of women representatives in parliament, their position in the Burundian society is still bounded to traditions and customs. However, more than 500 women work as conflict mediators at the community level (grassroots level). Their work is organized but not well documented. Therefore, this paper aims to find out who those women are, what are their motivations, what conflicts do they resolve, how are they organized. Based on the results it should be possible to answer the question if women do have a different approach to conflict prevention within the feminist theory in international relations. Renewed tensions and violence between government and opposition caused by President Nkurunziza's decision to run for a third term, make the mediators' role the more important and underline the need to document their work.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK