Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Některé otázky důstojnosti ženy v současnosti
Název práce v češtině: Některé otázky důstojnosti ženy v současnosti
Název v anglickém jazyce: Some questions about the dignity of women in today's world
Klíčová slova: důstojnost, žena, identita, vztah, feminismus, historie postavení ženy
Klíčová slova anglicky: dignity, woman, identity, women’s role in the history
Akademický rok vypsání: 2016/2017
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra pastorálních oborů a právních věd (do 2023) (26-KPAO)
Vedoucí / školitel: doc. ThLic. Ing. Aleš Opatrný, Th.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 27.06.2017
Datum zadání: 27.06.2017
Datum potvrzení stud. oddělením: 28.06.2017
Datum a čas obhajoby: 25.06.2020 11:00
Datum odevzdání elektronické podoby:05.05.2020
Datum odevzdání tištěné podoby:25.06.2020
Datum proběhlé obhajoby: 25.06.2020
Oponenti: ThLic. Ing. Marie Zimmermannová, Th.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Po prostudování literatury vypracovat strukturu tvořené práce, tu konsultovat a postupně práci vytvářet. Dbát na dobrou práci s literaturou a dát důraz na zřetelný výsledek zkoumání, který bude tvořit závěr práce.
Seznam odborné literatury
JAN PAVEL II. Mulieris dignitate, encyklika o důstojnosti a povolání ženy. Zvon, Praha 1992
MEZINÁRODNÍ TEOLOGICKÁ KOMISE. Společenství a služba: lidská osoba stvořená k Božímu obrazu. Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2005.
FRANTIŠEK. Amoris laetitia. Paulínky, Praha, 978-80-7450-225-5
ABRAMSOVÁ, Lynn . Zrození moderní ženy.
CROISSANT, Jo. Kňazstvo ženy alebo kňazstvo srdca. Bratislava: Serafín,1994. ISBN 80-85310-42-2
DRÁPAL,Dan. Emancipace žen v církvi. Návrat domů, Praha 2003. ISBN 80-7255-084-5
ELDREDGE, John a Stasi. Úchvatná. Návrat domů, Praha 2010. ISBN 987-80-7255-229-0
ELDREDGE, John a Stasi. Boj o lásku. Portál, Praha 2011. ISBN 987-80-262-0017-8
EVDOKIMOV, Pavel. Žena a spása světa, Refugium Velehrad-Roma, Olomouc 2011
GIBELLINI, Rosino. Teologické směry 20.století. Karmelitánské nakladatelství, Kostelní Vydří 2011
RUPNIK, Marko Ivan a Josef ČUNEK. Adam a jeho žebro. Velehrad: Refugium, 2004. Současné otázky. ISBN 80-86715-20-5
RUPNIK, Marko Ivan. Vybrané otázky z antropologie. Refugium Velehrad-Roma, Olomouc. Studijní texty Centra Aletti. ISBN 80-86045-99-4.
Sborník Unie katolických žen. Ženská spiritualita I. Pastorační středisko sv. Vojtěcha, Praha 2009
Sborník Unie katolických žen. Žena v církvi a ve společnosti II. Pastorační středisko sv. Vojtěcha , Praha 2001
Sborník Unie katolických žen. Žena v církvi a ve společnosti II. Pastorační středisko sv. Vojtěcha , Praha 2005
RYŠKOVÁ Mireia. Doba Ježíše Nazaretského
TENACE, Michelina a Pavel AMBROS. Vybrané kapitoly z antropologie: Stvoření člověka k obrazu a podobenství Božímu. Velehrad: Refugium, 2001. Studijní texty. ISBN 80-86045-76-5.
BUBEN, Milan M.; KUČERA, Rudolf; KUKLA, Otakar A.. Svatí spojují národy : portréty evropských světců. 2. rozš. vyd. Praha : Panevropa, 1995. 195 s.ISBN 80-85846-00-4
KALISTA, Zdeněk. Blahoslavená Zdislava z Lemberka. Listy z dějin české gotiky. 3. vyd. Praha : Zvon, 1991. 341 s. ISBN 80-7113-042-7.
DURYCH, Jaroslav. Světlo v tmách. 2. vyd. Praha : Vyšehrad, 1991. 214 s. ISBN 80-7021-062-1.
POLIŠENSKÝ Josef, OSTROVSKÁ Lucie. Ženy v dějinách lidstva.
Předběžná náplň práce
Cílem práce je popsat různá pojetí důstojnosti ženy v dnešní době. V první části se práce zabývá tím, jak byla důstojnost člověka, zvláště ženy, vnímána v různých dobách. Tento popis historického kontextu má vycházet z příběhů konkrétních žen v konkrétních podmínkách jejich života.
Stěžejní druhá část práce je založena na konkrétních církevních dokumentech a bude popisovat chápání důstojnosti ženy vycházející z aktuálního učení katolické církve.
Z těchto východisek bude vyvozeno, co důstojnost ženy podporuje a co ji brání.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
The aim of this thesis is to describe various concepts of the women’s dignity in the present day. In the first part, the thesis will look into how the human dignity and especially the dignity of women was perceived through out the ages. This description of the historical context will be based on the stories of particular women in specific circumstances of their lives.
The fundamental second part of the work will be based on ecclesiastical documents and will describe the understanding of the dignity of a woman based on the current teaching of the Catholic Church.From these fundaments it will be deduced what supports the dignity of women and what undermines it.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK