Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Language and Memory in Hegel’s Conception of History
Název práce v češtině: Jazyk a paměť v Hegelově koncepci dějin
Název v anglickém jazyce: Language and Memory in Hegel’s Conception of History
Klíčová slova: jazyk|paměť (Gedächtnis)|vzpomínání (Erinnerung)|dějiny|objekt|subjekt|D/duch|(sebe)vědomí|diskurz|diskurzivita|realita/skutečnost|objektivita|materialita|materie|slovo|Noc J/já|zvnitřňování|zvnějšňování
Klíčová slova anglicky: language|memory|recollection|history|object|subject|S/spirit|(self-)consciousness|discourse|discoursivity|reality|objectivity|materiality|matter|word|N/night of the S/self|interiorization|exteriorization
Akademický rok vypsání: 2016/2017
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: angličtina
Ústav: Ústav filosofie a religionistiky (21-UFAR)
Vedoucí / školitel: Dr. phil. habil. Jindřich Karásek, Dr.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 27.06.2017
Datum zadání: 27.06.2017
Schválení administrátorem: zatím neschvalováno
Datum potvrzení stud. oddělením: 16.08.2017
Datum a čas obhajoby: 05.02.2021 09:00
Datum odevzdání elektronické podoby:12.12.2020
Datum proběhlé obhajoby: 05.02.2021
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná studentem a finalizovaná
Oponenti: doc. Mgr. Tereza Matějčková, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Tato práce má za cíl sledovat vývoj ducha v rámci rozsáhlého narativu Fenomenologie ducha G. W. F. Hegela, a to ve spojitosti s těmito základními pojmy: jazyk a paměť (případně habitus či rituál). Jednu z významných interpretačních linek tvoří hegelovské interpretace R. Brandoma.
Sebe-vědomí [Selbstbewußtsein], které se má stát absolutním Duchem [absolute Geist], se musí prve stát společenstvím, jehož úběžníkem je jazyk, skrze nějž může toto společenství reflektovat sebe sama. Podrobíme-li tuto tezi hlubší kontextuální analýze, zdá se, že na počátku kapitoly Duchovní umělecké dílo, tedy v jádru oddílu Náboženství, v němž se vědomí stává sebe-vědomím jakožto subjektem [Subjekte], je předložen první nástroj, jehož pomocí bude toto sebe-vědomí s to uskutečnit závěrečný obrat, skrze nějž se stane absolutním Duchem. Tento obrat by však nebyl možný bez ritualizovanosti jazyka a představy, resp. obrazu [Bild], v němž nachází sebevědomí prostředky k pochopení sebe sama jakožto časového bytí. Tato práce má za cíl ukázat, zaprvé, že Hegelův rozvrh duchovního obratu sebevědomí závisí nejen na vzniku jazyka a obrazu, ale především na paměti; zadruhé, že tato paměť musí mít specifický projev v ritualizovaných činech v intersubjektivní sféře společenství, jež jako celek tvoří časovost a dějinnost absolutního Ducha. Nasnadě je pak poukázat na výsadní pozici jazyka v procesu historizace Absolutního ducha. Jelikož konstitutivním prvkem historizace je kolektivní paměť, zdá se, že jazyk tvoří podmínku možnosti vzniku tohoto typu paměti. Aby byla paměť dějinotvorná, je třeba, aby bylo společenství individualit s to interagovat pomocí jazyka, respektive komunikovat. Druhým aspektem dějinotvornosti paměti je pak ritualizace společenského jednání. Rituál je rys historické skutečnosti v tom smyslu, že utváří jistá společenská pravidla a normy, na jejichž základě si individua vzájemně rozumí, respektive na jejichž základě duch rozumí sobě samému. Jazyk a rituál lze tudíž označit za dva dějinotvorné prvky, jelikož podmiňují a strukturují absolutní paměť, jež roztáčí kolo světových dějin.
Seznam odborné literatury
Bordignon, Michaela. „Erinnerung Between Being and Essence“. In Hegel on Recollection. Editovali Valentina Ricci, Federico Sanguinetti. Cambridge Scholars Publishing. Newcastle upon Tyne: 2013.
Brandom, Robert. „Some Pragmatist Themes in Hegel’s Idealism: Negotiation and Administration in Hegel’s Account of the Structure and Content of Conceptual Norms”. 1999. Accessed: October 2016. http://www.pitt.edu/~rbrandom/BrandomSPTHI.pdf
De Vries, V.A. Hegel’s Theory of Mental Activity: An Introduction to Theoretical Spirit. Ithaca, London: Cornell University Press, 1988.
Hegel, G.W.F. Fenomenologie ducha. Přeložil Jan Patočka. Československé Akademie Věd. Praha: 1960.
Hegel, G. W. F. Translated by Pinkard, Terry. Phenomenology of Spirit. Cambridge University Press: 2013.
Hyppolite, Jean. Genesis and Structure of Hegel’s Phenomenology of Spirit. Northwestern University Press: USA 1974.
McDowell, John. Mind & World. Harvard University Press: USA, 2000.
Orsini, Federico. “Erinnerung and Philosophy of History”. In Hegel on Recollection. Editovali Valentina Ricci, Federico Sanguinetti. Cambridge Scholars Publishing. Newcastle upon Tyne: 2013.
Nuzzo, Angelica. Memory, History, Justice in Hegel. Palgrave Maxmillan. NYC: 2012.
Pinkard, Terry. Hegel’s Phenomenology: The Sociality of Reason. Cambridge University Press: USA, 1994.
Ricci, Valentina. “The Role of Erinnerung in Absolute Knowing“. In Hegel on Recollection. Editovali Valentina Ricci, Federico Sanguinetti. Cambridge Scholars Publishing. Newcastle upon Tyne: 2013.
Rockmore, Tom. Cognition: An Introduction to Hegel’s Phenomenology of Spirit. University of California Press: Berkeley, 1997.
Wittgenstein, Ludwig. Translated by Anscombe, G. E. M. Philosophical Investigations. Basil Blackwell Ltd.: Oxford, 1986.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK