Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
VOLNOČASOVÁ CENTRA RODINNÉHO TYPU V KONKRÉTNÍM REGIONU
Název práce v češtině: VOLNOČASOVÁ CENTRA RODINNÉHO TYPU V KONKRÉTNÍM REGIONU
Název v anglickém jazyce: FAMILY CENTERS IN A SPECIFIC REGION
Klíčová slova: volný čas, mladší školní věk, nestátní volnočasová zařízení rodinného typu, mateřské centrum
Klíčová slova anglicky: Leisure, young school-age children, day care center, leisure facilities
Akademický rok vypsání: 2016/2017
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra pedagogiky (41-KPG)
Vedoucí / školitel: PaedDr. Zdeňka Hanková, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 24.06.2017
Datum zadání: 24.06.2017
Datum a čas obhajoby: 09.09.2019 09:00
Místo konání obhajoby: M. Rettigové 4, Praha 1, R218, 218, 2. patro, vlevo, zadní trakt
Datum odevzdání elektronické podoby:10.07.2019
Datum proběhlé obhajoby: 09.09.2019
Předmět: Obhajoba bakalářské práce (OSZD004)
Oponenti: PhDr. Magdalena Richterová, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
• I.fáze : Vymezit a formulovat cíl praktické části, zorientovat se v literatuře a informačních zdrojích, zpracovat doporučené prameny v teoretické části, navrhnout metody projektu BP
• II.fáze: realizovat projekt BP dle stanovené metod
• III.fáze: analyzovat výsledky, interpretovat závěry a shrnout výstupy projektu BP, dokončit BP dle stanovených formálních požadavků
Seznam odborné literatury
GAVORA, P. Úvod do pedagogického výzkumu. Brno: Paido, 2010.
MAŇÁK, J., ŠVEC, V. Cesty pedagogického výzkumu. Brno: Paido, 2004
PELIKÁN, J. Základy empirického výzkumu pedagogických jevů. Praha: Karolinum, 2007.
PUNCH, K. F. Úspěšný návrh výzkumu. Praha: Portál, 2008.
ŠVAŘÍČEK, R., ŠEĎOVÁ, K. Kvalitativní výzkum v pedagogických vědách. Praha: Portál, 2007.

Helus,Z . : Dítě v osobnostním pojetí. Praha: Portál 2009.

Kropáčková,J. Budeme mít prvňáčka. Praha: Portál, 2007.

Matějček,Z.: Prvních šest let ve vývoji a výchově dítěte

Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání. Praha: VÚP, 2004

Opravilová,E. Předškolní pedagogika. Praha: Grada 2016

Opravilová,E, Gebhartová,V.: Rok v mateřské škole. Praha: Portál 2001.
Předběžná náplň práce
Bakalářská práce má výzkumný charakter, ukazuje přehled volnočasových zařízeních rodinného typu v regionu Praha 9 a jejich nabídku volnočasových aktivit pro děti mladšího školního věku
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
The bachelor thesis has a research character, it shows an overview of family-type leisure-time facilities in the Prague 9 region and their offer of leisure-time activities for younger school-age children
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK