Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Vizualita v prozaickém díle Richarda Weinera
Název práce v češtině: Vizualita v prozaickém díle Richarda Weinera
Název v anglickém jazyce: Visuality in the Prosaic Work of Richard Weiner
Klíčová slova: avantgarda|Le Grand Jeu|Weiner|obraz|ˇ ctení
Klíčová slova anglicky: Avant-garde|Le Grand Jeu|Weiner|paining|reading
Akademický rok vypsání: 2016/2017
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav české literatury a komparatistiky (21-UCLK)
Vedoucí / školitel: prof. Dr. phil. Josef Vojvodík, M.A.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 23.06.2017
Datum zadání: 23.06.2017
Datum potvrzení stud. oddělením: 11.09.2017
Datum a čas obhajoby: 03.09.2019 09:00
Datum odevzdání elektronické podoby:17.07.2019
Datum odevzdání tištěné podoby:18.07.2019
Datum proběhlé obhajoby: 03.09.2019
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná studentem a finalizovaná
Oponenti: doc. Mgr. Josef Hrdlička, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Bakalářská práce se zaměřuje na způsob aplikace technik uměleckých směrů, které byly etablovány na začátku 20. stol. (surrealismus, expresionismus, kubismus), v prozaické tvorbě Richarda Weinera. V první části půjde o definici klíčového pojmu avantgarda a stručné představení směrů s ní spjatých a zavedení základní umělecké terminologie. Další část se soustředí na charakterizaci nejdůležitějších uměleckých hnutí tohoto období (s důrazem na francouzské uskupení Le Grand Jeu). Následující část se bude zabývat průřezem tvorby Richarda Weinera a opakujícími se motivy a literárními postupy v jeho dílech. Tato kapitola poslouží k následnému posouzení vlivu avantgardy na spisovatelovu prózu a srovnání, jak se rysy vizuálního umění promítají a jak jsou aplikovány v povídkových souborech (Solný sloup, Prázdná židle a jiné prózy) a závěrečné Weinerově práci Hra doopravdy. Důraz je kladen na silnou obrazotvornost na úrovni kolokace i syžetu, metaforičnost a metonymičnost textu.
Seznam odborné literatury
Aumont, Jacques: Obraz [fran. 1997], přel. L. Šerý, Praha: Nakladatelství AMU, 2010.
Chalupecký, Jindřich: Expresionisté, Praha: Torst, 1992.
Langerová, Marie: Weiner, Brno: Host, 2000.
Málek, Petr: Melancholie moderny, Praha: Dauphin, 2008.
Papoušek, Vladimír: Gravitace avantgard, Praha: Akropolis, 2007.
Papoušek, Vladimír a kol., Dějiny nové moderny, Praha: Academia, 2010.
Vysoká hra kol., Praha: Torst, 1993.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK