Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Příčiny a prevence záškoláctví u žáků druhého stupně základní školy
Název práce v češtině: Příčiny a prevence záškoláctví u žáků druhého stupně základní školy
Název v anglickém jazyce: Causes and prevention of the truancy at the second level of the elementary school
Klíčová slova: Záškoláctví|Povinná školní docházka|Legislativa|Příčiny záškoláctví|Rodina|Školní prostředí|Prevence
Klíčová slova anglicky: Truancy|Compulsory school attendance|Legislation|Causes of truancy|Family|School environment|Prevention
Akademický rok vypsání: 2016/2017
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra pedagogiky (21-KPED)
Vedoucí / školitel: Mgr. Tereza Komárková, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 21.06.2017
Datum zadání: 21.06.2017
Datum potvrzení stud. oddělením: 25.09.2017
Datum a čas obhajoby: 06.09.2018 11:00
Datum odevzdání elektronické podoby:09.07.2018
Datum odevzdání tištěné podoby:09.07.2018
Datum proběhlé obhajoby: 06.09.2018
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná studentem a finalizovaná
Oponenti: PhDr. Mgr. Ivana Tvrzová
 
 
 
Zásady pro vypracování
Cílem bakalářské práce je analyzovat problematiku patologického jevu záškoláctví a zjistit hlavní příčiny dopouštění se záškoláctví žáků na druhém stupni sídlištní základní školy v Praze na Černém Mostě. V práci jsou uvedeny definice a klasifikace záškoláctví definované různými autory a dále také legislativa ČR ošetřující povinnou školní docházku. Podrobně jsou zde popsány příčiny, které k záškoláctví vedou a to jak v rodinném, tak školním prostředí. Zásadním momentem v otázce sociálně-patologických jevů je prevence, které se část práce také věnuje. V závěru práce je uvedeno několik kazuistik záškoláků základní školy v Praze na Černém Mostě.
Seznam odborné literatury
ELLIOTT, Julian a Maurice PLACE. Dítě v nesnázích: prevence, příčiny, terapie. Praha: Grada, 2002. Psyché (Grada). ISBN 8024701820.
FONTANA, David. Psychologie ve školní praxi: příručka pro učitele. Vyd. 4. Přeložil Karel BALCAR. Praha: Portál, 2014. ISBN 9788026207412.
KYRIACOU, Chris. Řešení výchovných problémů ve škole. Přeložil Dagmar TOMKOVÁ. Praha: Portál, 2005. Pedagogická praxe. ISBN 8071789453.
MARTÍNEK, Zdeněk. Agresivita a kriminalita školní mládeže. 2., aktualizované a rozšířené vydání. Praha: Grada, 2015. Pedagogika (Grada). ISBN 9788024753096.
JEDLIČKA, Richard a Jaroslav KOŤA. Analýza a prevence sociálně patologických jevů u dětí a mládeže: aktuální problémy výchovy : [učební text pro posluchače filozofické fakulty Univerzity Karlovy]. Praha: Karolinum, 1998. ISBN 8071845558.
JEDLIČKA, Richard. Děti a mládež v obtížných životních situacích: nové pohledy na problematiku životních krizí, deviací a úlohu pomáhajících profesí. Praha: Themis, 2004. ISBN 8073120380.
STANKOWSKI, Adam. Etopedie: úvod do resocializační pedagogiky. Ostrava: Ostravská univerzita, 2003. ISBN 80-7042-257-2.
VÁGNEROVÁ, Marie. Školní poradenská psychologie pro pedagogy. Praha: Karolinum, 2005. ISBN 8024610744.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK