Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Formy hodnocení žáků na prvním stupni Montessori školy
Název práce v češtině: Formy hodnocení žáků na prvním stupni Montessori školy
Název v anglickém jazyce: Forms of Pupil Evaluation at Primary School Using Methods of Maria Montessori
Klíčová slova: Montessori vzdělávání, mladší školní věk, hodnocení a sebehodnocení, motivace, zpětná vazba
Klíčová slova anglicky: Montessori´s education, middle childhood, assessment and self-assessment, motivation, feedback
Akademický rok vypsání: 2016/2017
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra pedagogiky (41-KPG)
Vedoucí / školitel: PhDr. Magdalena Richterová, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 19.06.2017
Datum zadání: 20.06.2017
Datum a čas obhajoby: 11.09.2018 09:00
Místo konání obhajoby: M. Rettigové 4, Praha 1, R217, 217, 2. patro, vlevo, zadní trakt
Datum odevzdání elektronické podoby:12.07.2018
Datum proběhlé obhajoby: 11.09.2018
Předmět: Obhajoba bakalářské práce (OSZD004)
Oponenti: PaedDr. Zdeňka Hanková, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
I.fáze : Vymezit a formulovat cíl praktické části, zorientovat se v literatuře a informačních zdrojích, zpracovat doporučené prameny v teoretické části, navrhnout metody projektu BP.
II.fáze: realizovat projekt BP dle stanovených metod.
III.fáze: analyzovat výsledky, interpretovat závěry a shrnout výstupy projektu BP, dokončit BP dle stanovených formálních požadavků.
Seznam odborné literatury
KOLÁŘ, Z. ŠIKULOVÁ, R. Hodnocení žáků. Praha: Grada Publishing, 2009. ISBN 978-80-247-2834-6
PRŮCHA, Jan. Alternativní školy. 1. Hradec Králové: Gaudeamus, 1994. 109 s. ISBN 80-7041-972-5.
RÝDL, Karel. Principy a pojmy pedagogiky Marie Montessori. Praha: Public History, 1999. 64 s. ISBN 80-902191-7.
SCHIMUNEK, F. - P.: Slovní hodnocení žáků. Praha: Portál, 1994. ISBN 80-85282-91-7
ŠEBESTOVÁ V., ŠARCOVÁ J. Maria Montessori aktuálně. Praha: Vyšší pedagogická škola a střední pedagogická škola a gymnázium v Praze 6 Evropská 33, 1996. 55 s.
ŠVAŘÍČEK, R.; ŠEĎOVÁ, K. a kol. Kvalitativní výzkum v pedagogických vědách: pravidla hry. Praha: Portál, 2007. 384 s. ISBN 978-80-7367-313-0.
ZELINKOVÁ, Olga. Pomoz mi, abych to dokázal sám: Pedagogika Marie Montessoriové a její metody dnes. Praha: Portál, 1997. 107 s. ISBN 80-7178-071-5. ¨
Předběžná náplň práce
Má charakter převážně empirické povahy, je založena na metodě kvantitativního, kvalitativního šetření. Bakalářská práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. V teoretické části se autorka zaměří na Montessori pedagogiku, způsoby hodnocení a v praktické části se zaměří právě na hodnocení ve výuce.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK