Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Reprodukční stárnutí u samic vlaštovky obecné (Hirundo rustica): vliv věku na jednotlivé komponenty reprodukčního úspěchu
Název práce v češtině: Reprodukční stárnutí u samic vlaštovky obecné (Hirundo rustica): vliv věku na jednotlivé komponenty reprodukčního úspěchu
Název v anglickém jazyce: Reproductive senescence in female barn swallows (Hirundo rustica): age-related changes in components of reproductive success
Akademický rok vypsání: 2016/2017
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra zoologie (31-170)
Vedoucí / školitel: MVDr. Oldřich Tomášek, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 24.10.2017
Datum zadání: 24.10.2017
Datum odevzdání elektronické podoby:09.08.2020
Datum proběhlé obhajoby: 08.09.2020
Oponenti: doc. RNDr. Jan Riegert, Ph.D.
 
 
 
Konzultanti: prof. Mgr. Tomáš Albrecht, Ph.D.
Předběžná náplň práce
Vliv věku na fitness jedince je jedním z klíčových témat evoluční ekologie. Narůstající počet studií ukazuje, že stárnutí je i ve volné přírodě spíše pravidlem než výjimkou, a že jeho následky jsou pozorovatelné i u krátkověkých druhů, u kterých nebylo stárnutí v minulosti vůbec předpokládáno. I přes vzrůstající zájem evolučních ekologů o toto téma, zůstávají některé důležité aspekty přehlíženy. Reprodukční úspěch je sekvenční proces, skládající se z mnoha komponent. Mezi tyto komponenty patří exprese pohlavních ornamentů (atraktivita), načasování hnízdění, počet vajec ve snůšce a jejich velikost, přežívání mláďat, jejich velikost při vzletnosti atd. Málo je však v současnosti známo o tom, které z těchto komponent reprodukčního úspěchu jsou stárnutím ovlivněny nejvíce, a které jsou naopak k vlivu věku rezistentní. Opomíjený je též fakt, že jednotlivé komponenty reprodukčního úspěchu se mohou navzájem ovlivňovat. Dobře známým příkladem je trade-off mezi počtem a velikostí vajec, potažmo mláďat. Zda však dochází ke změnám v tomto vztahu v průběhu věku (například jeho zintenzivnění v důsledku stárnutí), není jasné.
Navrhovaná diplomová práce bude zaměřena na studium vlivu věku na jednotlivé komponenty reprodukčního úspěchu samic u vlaštovky obecné (Hirundo rustica). Vlaštovka obecná je krátkověký dálkový migrant z řádu pěvců, hnízdící semi-koloniálním způsobem nejčastěji v hospodářských objektech. Vysoká věrnost dospělců hnízdišti činí z vlaštovek velmi vhodný modelový druh pro studium stárnutí.
Cílem práce bude zjistit, které komponenty reprodukčního úspěchu samic vykazují známky stárnutí a které nikoliv. V rámci práce bude též studován vliv věku na existenci a intenzitu trade-off mezi počtem vajec a mláďat ve snůšce a jejich velikostí. V případě, že bude pozorován pokles v celkové hmotě snůšky s věkem, bude dále posuzováno, zda samice preferenčně investují do jedné z těchto komponent na úkor druhé.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK