Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 307)
Detail práce
  
Znalosti učitelů o předlékařské první pomoci ve vybraných mateřských školách.
Název práce v češtině: Znalosti učitelů o předlékařské první pomoci ve vybraných mateřských školách.
Název v anglickém jazyce: Teachers´ premedical first-aid knowledges at selected kindergartens.
Klíčová slova: první pomoc, mateřská škola, znalosti, učitelé
Klíčová slova anglicky: first-aid, kindergarten, knowledge, teachers
Akademický rok vypsání: 2016/2017
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra pedagogiky (41-KPG)
Vedoucí / školitel: PhDr. Jaroslava Hanušová, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 16.06.2017
Datum zadání: 19.06.2017
Datum a čas obhajoby: 04.09.2018 09:00
Místo konání obhajoby: M. Rettigové 4, Praha 1, R217, 217, 2. patro, vlevo, zadní trakt
Datum odevzdání elektronické podoby:13.07.2018
Datum proběhlé obhajoby: 04.09.2018
Předmět: Obhajoba bakalářské práce (OSZD004)
Oponenti: Ing. Bc. Alena Váchová, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Zdůvodnění výběru tématu:
Jako učitelka v mateřské škole se setkávám téměř každý den s úrazy u dětí. Někdy je nutné dítě ošetřit. Touto prací bych chtěla zjistit, zda učitele v mateřských školách znají správný postup předlékařské první pomoci.

Formulace problému, který bude v práci řešen:
Mají učitelé ve vybraných mateřských školách správné znalosti o předlékařské první pomoci?

Cíl práce:
Zjistit úroveň znalosti předlékařské první pomoci u učitelů ve vybraných mateřských školách.

Charakteristika metod:
Dotazníkové šetření.

Struktura práce:
V teoretické části se budu zabývat všeobecnou teorií první pomoci. Větší pozornost budu věnovat první pomoc u úrazů častěji se vyskytující v mateřské škole. V praktické části budu zkoumat pomocí dotazníku, jaké mají znalosti učitelky vybrané MŠ, případně zda jim zaměstnavatel umožňuje si kurzy první pomoci aktualizovat.
Seznam odborné literatury
BERNATOVÁ, Eva, Marek JUKL a Jaroslava MARKOVÁ. Základní norma zdravotnických znalostí. 4. přepracované vyd. Praha: Český červený kříž, 2013. ISBN 978-80-87729-02-1.

BYDŽOVSKÝ, Jan. Předlékařská první pomoc. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 2011. ISBN 978-80-247-2334-1.

HASÍK, Juljo et al. Standardy první pomoci. 2. přepracované vyd. Praha: Český červený kříž, 2012. ISBN 978-80-87729-00-7.

Předběžná náplň práce
Práce se věnuje teoretickým poznatkům v oblasti předlékařské první pomoci. Úvod práce se zabývá všeobecnými informacemi o první pomoci. Je zde zmíněný právní postih při neposkytnutí první pomoci, druhy první pomoci a také telefonní čísla na tísňové linky. V další části se práce podrobně zabývá především resuscitací u dětí. Dále jsou zmíněné teoretické znalosti, se kterými se nejčastěji setká pedagog v mateřské škole. Jako například krvácení z nosu, drobné odřeniny nebo cizí těleso v nosní dutině. Závěr teoretické části se věnuje prevenci úrazů a jsou zde také zmíněné další praktické informace, které pedagog využívá při své práci. Jedná se především o problematiku podávání léků pedagogem. Praktická část práce se podrobně zabývá výzkumným šetřením, které probíhalo online, pomocí dotazníkové metody. Hlavním cílem práce bylo zjistit úroveň znalostí učitelů v mateřských školách o předlékařské první pomoci. Dalším tématem bylo, zda mají učitelé aktuální vzdělání v oblasti první pomoci a zda zaměstnavatel dbá na to, aby učitelé byli v této oblasti vzděláni. Úroveň znalostí učitelů je dle výsledků nadprůměrná. Překvapivý byl počet špatných odpovědí u situace, která může v mateřských školách nastat poměrně často, a to u vdechnutí cizího tělesa. Z odpovědí respondentů také vyplynulo, že většině zaměstnavatelů nezáleží na vzdělání učitelů v oblasti první pomoci. V závěru práce jsou zmíněná doporučení pro praxi. Z výsledků práce vyplívá doporučení pořádat kurzy první pomoci v přípravném týdnu pro všechny učitele v mateřské škole.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
The work is dedicated to theoretical findings in the field of providing pre-medical first aid. Introduction of thesis explains general informations about first aid. Thesis also mentions Legal sanction if not giving first aid, types of first aid and emergancy phone numbers. Next part of thesis focuses on child resuscitation in detail. Other chapter looks into theoretical knowledge of teachers in nursery schools. For example nosebleed, small bruises or foreign body in nose. Conclusion of theoretical part attend to accident prevention and other practical informations that teachers use in their work. Primarily if Teacher giving medicine to student is appropriate. Practical part of thesis earned data through online questionnaire. Main goal of thesis was to find out the level of knowledge about premedical first aid, teachers in preschool have. Other topic focused on actual first aid education of teachers and whether an employer cares about teachers development in this area. According to results, level of teachers knowledge about this topic, was remarkable. Surprisingly, a lot of teachers did not know, how to react on everyday possible difficulty like foreign body in nose. Respondents also claims, that most of employers do not care about teachers education in the area of first aid. Outcome of the thesis is recommendation, to organize first aid courses for every kindergarten teacher, during the last week of summer holiday.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK