Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 348)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Systém sociálně právní ochrany dětí v České republice a v Norsku
Název práce v češtině: Systém sociálně právní ochrany dětí v České republice a v Norsku
Název v anglickém jazyce: The Systems of Social and Legal Protection of Children in the Czech Republic and Norway
Klíčová slova: Sociálně právní ochrana dětí|rodina|dítě|sociální pracovnice|sociální práce|Česká republika|Norsko
Klíčová slova anglicky: Social and legal protection of children|family|child|social worker|social work|Czech Republic|Norway
Akademický rok vypsání: 2016/2017
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra sociální práce (21-KSOCP)
Vedoucí / školitel: PhDr. Hana Pazlarová, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 15.06.2017
Datum zadání: 15.06.2017
Schválení administrátorem: zatím neschvalováno
Datum potvrzení stud. oddělením: 12.07.2017
Datum a čas obhajoby: 20.06.2018 09:00
Datum odevzdání elektronické podoby:17.05.2018
Datum proběhlé obhajoby: 20.06.2018
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná studentem a finalizovaná
Oponenti: Mgr. Kateřina Hejnová, DiS., Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Ve své diplomové práci se budu zabývat mezinárodním vnímáním systému sociálně právní ochrany dětí, přesněji se zaměřím na systémem sociálně právní ochrany dětí v České republice a poznatky obohatím o srovnání systému sociálně právní ochrany dětí v Norsku. Cílem práce bude porovnat dva zmíněné sociální systémy ochrany dítěte, přístup k rodině a dítěti. Mým dalším cílem bude zhodnotit výkon a odlišnosti jednotlivých systémů, vymezit přístupy, metody a možnosti práce s rodinami, a především s dětmi, zaměřím se také na vymezení legislativního uspořádání v dané zemi, kompetence pracovníků na orgánech sociálně právní ochrany dětí, spolupráci s jinými orgány nebo institucemi a další faktory.
V rámci svého výzkumu využiji kvalitativní metody výzkumu. Informace budu získávat především kombinací metod analýzy dokumentů, přičemž budu čerpat hlavně z veřejných dokumentů na příslušných ministerstvech či samotných správních orgánech či z jiných důvěryhodných zdrojů. Další metodou zjišťování informací budou polostrukturované rozhovory s pracovníky a pracovnicemi příslušných orgánů sociálně právní ochrany dětí v České republice tak v Norsku. Do výběrového souboru též mohu zařadit informace získané od pedagogů na univerzitě v Norsku či jiných zainteresovaných příslušníků v této oblasti.
Celkově si kladu za cíl získat přibližně 10 rozhovorů, a to 5 s pracovníky v České republice
a 5 v Norsku. Přímé rozhovory s pracovníky mi pomůžou pochopit aspekty přístupu k ochraně dětí a také zjistit skutečnou vykonávanou praxi pří výkonu sociálně právní ochrany dětí. Svou prací bych také ráda zmírnila předsudečné smýšlení o systému ochrany dětí v Norsku a přinesla tak objektivní informace přímo z norského prostředí. Získané informace mohou být i dobrou inspirací pro oba zmiňované systémy, především si myslím, že pro náš český, jelikož považuji norský sociální systém za velmi vyspělý, asi tak jako je i celá země.

OSNOVA:
Úvod
1. Mezinárodní pojetí systému sociálně právní ochrany dětí
2. Systém sociálně právní ochrany dětí v České republice
3. Systém sociálně právní ochrany dětí v Norsku – Barnevernet
4. Srovnání (komparace) systémů a získané poznatky
5. Cíle, metodika
6. Výsledky, zhodnocení
7. Diskuse
Závěr
Seznam odborné literatury
· Rodinné právo: Sociálně-právní ochrana dětí; Dítě a mezinárodní právo: podle stavu k 18.3.2004. Ostrava: Sagit, 2004. Úplné znění. ISBN 80-7208-403-8.
· MATOUŠEK, Oldřich a Hana PAZLAROVÁ. Státní orgány sociálněprávní ochrany dětí: dobrá praxe z pohledu rodin a pracovníků. Praha: Univerzita Karlova v Praze, nakladatelství Karolinum, 2016. ISBN 978-80-246-3336-7.
· MACELA M. a kol., Zákon o sociálně-právní ochraně dětí. Komentář. Praha: Wolters Kluwer, 2015
· MATOUŠEK, Oldřich a Hana PAZLAROVÁ. Hodnocení ohroženého dítěte a rodiny: v kontextu plánování péče. 2., rozš. vyd. Praha: Portál, 2014. ISBN 978-80-262-0522-7.
· MATOUŠEK, Oldřich. Encyklopedie sociální práce. Praha: Portál, 2013. ISBN 978-80-262-0366-7.
· BUFDIR Barne ungdomsog familiedirektoratet: The Norwegian Directorate for Children, Youth and Family Affairs [online]. 2017 [cit. 2017-06-15]. Dostupné z: https://www.bufdir.no/en/English_start_page/
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK