Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 356)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Spolupráce českého učitele s rodilým mluvčím v bilingvní škole
Název práce v češtině: Spolupráce českého učitele s rodilým mluvčím v bilingvní škole
Název v anglickém jazyce: Cooperation of a Czech Teacher With an English Native Speaker Teacher in a Bilingual School
Klíčová slova: bilingvismus, rodilý mluvčí, spolupráce mezi učiteli, učitel na prvním stupni základní školy, bilingvní vzdělávání, kvalitativní výzkum
Klíčová slova anglicky: Bilingaulism, native speaker, cooperation between teachers, primary teacher, bilingual education, qualitative research
Akademický rok vypsání: 2016/2017
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra preprimární a primární pedagogiky (41-KPPP)
Vedoucí / školitel: PhDr. Petra Vallin, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 13.06.2017
Datum zadání: 13.06.2017
Datum a čas obhajoby: 10.01.2018 09:00
Místo konání obhajoby: M. Rettigové 4, Praha 1, R210, 210, 2. patro, vlevo
Datum odevzdání elektronické podoby:07.12.2017
Datum proběhlé obhajoby: 10.01.2018
Předmět: Obhajoba diplomové práce (OSZD005)
Oponenti: PhDr. Jana Poche Kargerová, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Diplomantka vypracuje rešerši české i zahraniční literatury, po té formuluje výzkumné otázky pro empirickou část práce a provede sběr dat mezi kolegy v bilingvní škole, kde aktuálně vyučuje. Na základě interpretace dat se pokusí navrhnout doporučení, která mohou napomoci k úspěšné spolupráci českého učitele a rodilého mluvčího v bilingvní škole.
Seznam odborné literatury
VODA, Jan. Rodilí mluvčí ve škole. Řízení školy : odborný měsíčník pro ředitele škol. Praha: ASPI Publishing, 2013, 10(7), 14-17. ISSN 1214-8679.
BALADOVÁ, Gabriela. Cizí jazyky napříč předměty 1. stupně ZŠ. V Praze: Výzkumný ústav pedagogický v Praze, 2007. ISBN 978-80-87000-15-1.
POL, Milan a Bohumíra LAZAROVÁ. Spolupráce učitelů - podmínka rozvoje školy: Řízení spolupráce, konkrétní formy a nástroje. Praha: Agentura Strom, 1999. ISBN 80-86106-07-1.
GARCIÁ, Ofelia. Bilingual Education in the 21st Century. United Kingdom: Blackwell Publishing, 2008. ISBN 978-1-4051-1994-8.
MORGENSTERNOVÁ, Monika, Lenka ŠULOVÁ a Lucie SCHOLL. Bilingvismus a interkulturní komunikace. Praha: Wolters Kluwer Česká republika (firma), 2011. ISBN 978-80-7357-678-3.
KOSTEČKA, Jiří. Jak na bilingvní výuku v základní škole. Učitelské noviny : týdeník pro učitele a přátele školy. Praha : Josef Král 1883-, 2015, 118(28), 13. ISSN 0139-5718.
SOVÁK, Miloš. Logopedie. Praha: SPN - pedagogické nakladatelství, 1978.
ŠKVAŘILOVÁ, Kristýna. \textit{Komunikační schopnosti dětí vyrůstajících v bilingvním prostředí} [online]. Brno, 2016 [cit. 2017-06-03]. Dostupné z: <http://is.muni.cz/th/350439/pedf_m/>. Diplomová práce. Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta. Vedoucí práce Barbora Bočková.
PRŮCHA, Jan, Eliška WALTEROVÁ a Jiří MAREŠ. Pedagogický slovník. 4., aktualizované vyd. Praha: Portál (vydavatelství), 2003. ISBN 80-7178-772-8.
PRŮCHA, Jan. Učitel: současné poznatky o profesi. Praha: Portál (vydavatelství), 2002. ISBN 80-7178-621-7.
Předběžná náplň práce
V rámci této práce se diplomantka zabývá pojetím spolupráce českého učitele a rodilého mluvčího v běžné výuce na základní škole. Diplomantka zkoumá přípravu plánů hodin, řešení problémů a situací k dosažení efektivního výsledku ve vzdělání žáků. Práce se zabývá bilingvním vzděláváním v mimojazykových předmětech a také tím, jak funguje bilingvní program na české základní škole.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
The author of the diploma thesis is focused on the cooperation between czech teacher and English speaking teacher in the czech basic school. The author is concentrated on the planning of the lessons, solving problems and situaitons to achieve effective results in the education of students. The thesis concentrates on bilingual education in all subjects and decribes the bilingual programme in the enviroment of czech primary school.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK