Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Řešení migrace osob bez domova do hlavního města Praha
Název práce v češtině: Řešení migrace osob bez domova do hlavního města Praha
Název v anglickém jazyce: Solution of migration of people without houses to capital city Prague, through the work of the social curator
Klíčová slova: Migrace, sociální vyloučení, bezdomovectví, osoba bez přístřeší, sociální kurátor, obec s rozšířenou působností
Klíčová slova anglicky: Migration, social exclusion, homelessness, homeless person, social curator, village with extended effectiveness
Akademický rok vypsání: 2016/2017
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Jabok (27-J)
Vedoucí / školitel: PhDr. Pavel Pěnkava, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 08.06.2017
Datum zadání: 08.06.2017
Datum potvrzení stud. oddělením: 08.06.2017
Datum a čas obhajoby: 12.09.2017 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:16.06.2017
Datum proběhlé obhajoby: 12.09.2017
Oponenti: Mgr. Ing. Jan Dočkal
 
 
 
Předběžná náplň práce
Bakalářská práce má název Řešení migrace osob bez domova do hlavního města Praha, prostřednictvím agendy sociálního kurátora. Věnuje se řešení problematiky bezdomovectví prostřednictvím agendy sociálního kurátora. Cílem bakalářské práce, je charakterizovat řešení bezdomovectví prostřednictvím agendy sociálních kurátorů v Praze a zjistit: (i.) velikost migrační tendence podle regionů ČR, (ii.) důvody, které vedou osoby bez přístřeší k odchodu z místa trvalého pobytu do hlavního města Prahy.
Bakalářská práce je členěna na tři hlavní teoretické kapitoly. V začátku práce se zaměřuji na popis fenoménu bezdomovectví jako hraničního projevu sociálního vyloučení a následně popisuji postavení a činnosti obcí s rozšířenou působností v souvislosti s řešením problematiky bezdomovectví. Ve třetí části bakalářské práce se věnuji specializaci sociálního kurátora a to ze dvou pohledů a to s ohledem na oblast přímé práce s klientem a oblast výkonu koordinační činnosti. V praktické části prezentuji průběh a výsledky výzkumného šetření, které je založené na dotazníkovém šetření.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
Beachelor's work has name: Solution of migration of people without houses to capital city- Prague,through the work of the social curator. My work describes the problem of homelesness through the work of the social curator. Target of Beachelor's work Is describes solution of homesless through the work of the social curators in Prague and find size od the migration tendency by regions of the Czech Republic, reasons, who's bring homesless people to leave from the permanent residence to Prague.
Beachelor's work has tree Basic theoretical parts. Firts part Is about discribes phenonon of homesless like border expression of social exclusion and discribes attitudes And activity of village with extended effectiveness in process of homelessness solutions. In the third chapter of Beachelor's work describes work of social curators from two views, with focus on practical work with clients and coordination activity. In the practical part, I present the course And results of the research survay, which Is based on the questionnaire survey.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK