Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 341)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Řešené úlohy z kvantové fyziky
Název práce v češtině: Řešené úlohy z kvantové fyziky
Název v anglickém jazyce: Solved Problems in Quantum Physics
Akademický rok vypsání: 2018/2019
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra didaktiky fyziky (32-KDF)
Vedoucí / školitel: RNDr. Zdeňka Koupilová, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 19.11.2018
Datum zadání: 20.11.2018
Datum potvrzení stud. oddělením: 29.11.2018
Datum a čas obhajoby: 25.06.2019 09:00
Datum odevzdání elektronické podoby:14.05.2019
Datum odevzdání tištěné podoby:14.05.2019
Datum proběhlé obhajoby: 25.06.2019
Oponenti: RNDr. Vojtěch Kapsa, CSc.
 
 
 
Zásady pro vypracování
1. Seznámit se s učebními texty a zejména sbírkami úloh z kvantové mechaniky na internetu či v jiných zdrojích.
2. Seznámit se s technickým řešením sbírky úloh na serveru KDF a zadáváním úloh do databáze této sbírky.
3. Ve spolupráci s vedoucí práce vybrat vhodné oblasti z kvantové fyziky (v návaznosti na sylabus předmětu NUFY100 Kvantová mechanika), které by bylo vhodné pokrýt novými řešenými úlohami.
4. Z dostupné literatury vybrat vhodné úlohy, které dobře ilustrují příslušné fyzikální zákony z této oblasti. Zadání úloh případně vhodně modifikovat.
5. K vybraným úlohám vytvořit podrobná strukturovaná řešení včetně obrázků a vhodných nápověd tak, aby vytvořené úlohy mohly být využívány pro samostudium a čtenáře vedly k aktivnímu přemýšlení. Řešení úloh včetně vhodných obrázků vypracovat také tak, aby vhodně navazovala na již publikované úlohy a také na vznikající učební texty pro předmět NUFY100.
6. Pokud by to bylo vzhledem k charakteru vybraných úloh vhodné, vytvořit i kratší studijní texty s teorií potřebnou k jejich řešení.
7. Elektronická podoba úloh musí umožnit okamžitou publikaci vytvořených úloh ve Sbírce na serveru KDF.
Seznam odborné literatury
Pišút J., Gomolčák L., Černý V.: Úvod do kvantovej mechaniky, Alfa Bratislava a SNTL Praha, 1983
Pišút J., Černý V., Prešnajder P.: Zbierka úloh z kvantovej mechaniky, Alfa Bratislava a SNTL Praha, 1985
Skála L.: Úvod do kvantové mechaniky, Academia Praha, 2005
Halliday D., Resnick R., Walker J.: Fyzika. český překlad VUTIM Brno a Prometheus Praha, 2001
Lim Y-K: Problems and solutions on quantum mechanics, Singapore : World Scientific, 1999
Předběžná náplň práce
Výsledkem bakalářské práce by měl být soubor vybraných podrobně řešených úloh z kvantové mechaniky. Tento soubor úloh bude přidán do stávající elektronické sbírky úloh, která je dispozici studentům MFF, ale i veřejnosti na serveru KDF.

http://reseneulohy.cz/cs
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK