Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 348)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Komentovaný překlad vybraných kapitol z knihy Born a Crime (New York, 2016)
Název práce v češtině: Komentovaný překlad vybraných kapitol z knihy Born a Crime (New York, 2016)
Název v anglickém jazyce: Annotated Czech Translation of selected chapters from Born a Crime (New York, 2016)
Klíčová slova: překlad|překladatelská analýza|překladatelské problémy|překladatelské postupy|překladatelské posuny|styl|text|lexikum|syntax|Jihoafrická republika|apartheid|autobiografie|Trevor Noah
Klíčová slova anglicky: translation|translation analysis|translation problems|translation methods|translation shifts|style|text|lexis|syntax|South Africa|apartheid|autobiography|Trevor Noah
Akademický rok vypsání: 2016/2017
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav translatologie (21-UTRL)
Vedoucí / školitel: PhDr. David Mraček, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 01.06.2017
Datum zadání: 02.06.2017
Schválení administrátorem: zatím neschvalováno
Datum potvrzení stud. oddělením: 02.06.2017
Datum a čas obhajoby: 17.06.2019 13:30
Datum odevzdání elektronické podoby:10.05.2019
Datum proběhlé obhajoby: 17.06.2019
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná studentem a finalizovaná
Oponenti: PhDr. Eva Kalivodová, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Zadaný text přeložte do češtiny a svůj překlad doplňte překladatelským komentářem v rozsahu min. 20 normostran. V komentáři nejprve celkově charakterizujte výchozí text: uveďte, s jakým cílem byl text napsán a jaké stylistické postupy autor volí k dosažení svého záměru. Dále popište, na jaké problémy jste v překladu narazila, a zdůvodněte použité překladatelské postupy a nezbytné posuny, které jste v překladu provedla na úrovni lexika, syntaxe a především v rovině stylistické. Postupujte přitom od celkové koncepce svého překladu k dílčím řešením. Komentář opatřete bibliografickým soupisem použitých primárních i sekundárních zdrojů, včetně internetových.
Kromě dodržení formálních náležitostí stanovených pravidly pro organizaci studia na FF UK připojte ke každému vázanému exempláři práce vždy dvě kopie výchozího textu: jednu napevno svázanou s ostatními listy a druhou volně vloženou.
Seznam odborné literatury
BAKER, M. In Other Words: A coursebook on translation. London: Routledge 1992.
ČECHOVÁ, M., KRČMOVÁ, M,. MINÁŘOVÁ, E.: Současná stylistika. Praha: Lidové noviny 2008.
HOFFMANNOVÁ, J. Stylistika a .… Praha: Trizonia 1997.
KNITTLOVÁ, D. Překlad a překládání. Olomouc: Univerzita Palackého 2010.
KUFNEROVÁ, Z. Překládání a čeština. Jinočany: H&H 1994.
KUFNEROVÁ, Z. Čtení o překládání. H&H Vyšehradská 2009.
LEVÝ, J. Umění překladu. Praha: Ivo Železný 1998.
NEWMARK, P. A Textbook of Translation. London: Prentice Hall 1988.
NORD, CH. Text Analysis in Translation: theory, methodology and didactic application of a model for translation-oriented text analysis. Amsterdam: Rodopi 1991.
POPOVIČ, A. Teória umeleckého prekladu. Bratislava: Tatran 1975.
SGALL, P., PANEVOVÁ, J. Jak psát a jak nepsat česky. Praha: Karolinum 2004.
VILIKOVSKÝ, J. Překlad jako tvorba. Praha: Ivo Železný 2002.
VRBOVÁ, A. Stylistika pro překladatele. Praha: Karolinum 1998.

Další literatura bude zadávána v průběhu vypracovávání bakalářské práce.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK