Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Proces adaptace jmenného rodu u nově přejímaných výrazů z oblasti gastronomie
Název práce v češtině: Proces adaptace jmenného rodu u nově přejímaných výrazů z oblasti gastronomie
Název v anglickém jazyce: Gender adaptation in the new Czech loanwords from the field of gastronomy
Klíčová slova: jmenný rod|adaptace|cizí slova|neologizmy|gastronomie
Klíčová slova anglicky: grammatical gender|adaptation|foreign words|neologisms|gastronomy
Akademický rok vypsání: 2016/2017
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav českého jazyka a teorie komunikace (21-UCJTK)
Vedoucí / školitel: Mgr. Hana Dufková, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 01.06.2017
Datum zadání: 07.09.2017
Datum potvrzení stud. oddělením: 17.10.2017
Datum a čas obhajoby: 04.09.2018 09:00
Datum odevzdání elektronické podoby:19.08.2018
Datum odevzdání tištěné podoby:07.08.2018
Datum proběhlé obhajoby: 04.09.2018
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná studentem a finalizovaná
Oponenti: Mgr. Pavlína Synková, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Cílem práce je zmapovat široké spektrum výrazů z oblasti gastronomie, které jsou (aktuálně) přejímány do češtiny, a to zejména z hlediska jejich morfologické adaptace, respektive adaptace jmenného rodu a deklinačního typu. V teoretické části práce shrnu pojetí procesu adaptace přejímaných slov, zejména substantiv, v různých českých mluvnicích a relevantních odborných pracích. Zohledním výslovnostní i pravopisnou složku ustalování přejímaných výrazů a nejen na jejich základě se pak budu věnovat morfologické podobě přejímaných slov. V praktické části práceprovedu u vybraných výrazů podrobnou korpusovou analýzu morfologických kategorií těchto slov v databázi psaných i mluvených korpusů. Výrazy, které do vlastního výzkumu zahrnu, budu čerpat primárně z webů a z tištěných publikací věnovaných gastronomii. Vedle korpusové sondy budu sledovat zacházení s vybranými výrazy právě v těchto tematických zdrojích.
Klíčová slova: jmenný rod, adaptace, cizí slova, gastronomie, neologizmy
Seznam odborné literatury
ČECHOVÁ, M. a kol. Čeština - řeč a jazyk. Praha: SPN, 2011
KRAUS, J. Nový akademický slovník cizích slov. Praha: Academia, 2005
Mluvnice češtiny 2. Tvarosloví. Praha: Academia, 1986
PROKŠOVÁ, Hana: Adaptace jmenného rodu některých typů cizích apelativ přejímaných do češtiny. Sborník webové konference Skryté přednosti přejatých slov, Ostravská univerzita, s. 92-100
Příruční mluvnice češtiny. Brno: NLN, 1995
ŠTÍCHA, F. a kol. Akademická gramatika současné češtiny. Praha: Academia, 2013

www.slovnikcestiny.cz
www.cuketka.cz
Český národní korpus SYN2015
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK