Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Kulturně-historické práce Aloise Jiráska
Název práce v češtině: Kulturně-historické práce Aloise Jiráska
Název v anglickém jazyce: Cultural and historical works of Alois Jirásek
Klíčová slova: Alois Jirásek|kulturní historie|kulturně-historické práce
Klíčová slova anglicky: Alois Jirásek|Cultural history|Cultural and historical works
Akademický rok vypsání: 2016/2017
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav české literatury a komparatistiky (21-UCLK)
Vedoucí / školitel: doc. PaedDr. Luboš Merhaut, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 01.06.2017
Datum zadání: 01.06.2017
Schválení administrátorem: zatím neschvalováno
Datum potvrzení stud. oddělením: 15.06.2017
Datum a čas obhajoby: 07.09.2020 09:00
Datum odevzdání elektronické podoby:13.08.2020
Datum proběhlé obhajoby: 07.09.2020
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná studentem a finalizovaná
Oponenti: doc. PhDr. Václav Vaněk, CSc.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Cílem této práce je představit Aloise Jiráska jako tvůrce textů populárně-naučných, osvětových i tendenčních, uveřejněných v dobových periodikách, resp. přetištěných v sebraných spisech, a takto korigovat konvenční představu o tomto autoru jako výlučně o beletristovi. Jiráskovy texty kulturně-historického charakteru, jež se ocitly neprávem na periferii badatelského zájmu (v sekundární literatuře se objevují jen stručné zmínky o nich), budou na základě materiálového průzkumu stratifikovány a charakterizovány (i v komparaci s texty jiných autorů). Práce se pokusí reflektovat jejich přínos na poli osvětovém i populárně-naučném, v soustředění základních informací by měla sloužit rovněž jako podklad k dalšímu výzkumu a nastínit jeho možnosti.
Seznam odborné literatury
Burke, P.: Co je kulturní historie? Praha: Dokořán, 2011.
Janáčková, J. – Hrabáková, J. (eds): Česká literatura na předělu století. 2. vyd. Jinočany: H & H, 2001.
Janáčková, J.: Alois Jirásek. Praha: Melantrich, 1987.
Janáčková, J.: Stoletou alejí: o české próze minulého věku. Praha: ČS, 1985.
Janáčková, J.: Svět Jiráskova umění. Praha: Univerzita Karlova, 1978 (Edice Acta Universitatis Carolinae. Philologica. Monographia; 74/1978).
Jirásek, A.: Písničky a jiná prosa. Obrázky a studie. Praha: J. Otto, 1916 (Sebrané spisy Aloise Jiráska, 42. svazek).
Jirásek, A.: Rozmanitá prosa. Obrázky a studie. I. 7. vyd. Praha: J. Otto, 1930 (Sebrané spisy Aloise Jiráska, 26. svazek).
Jirásek, A.: Rozmanitá prosa. Obrázky a studie. II. 6. vyd. Praha: J. Otto, 1930 (Sebrané spisy Aloise Jiráska, 27. svazek).
Jirásek, A.: Rozmanitá prosa. Obrázky a studie. III. 5. vyd. Praha: J. Otto, 1930 (Sebrané spisy Aloise Jiráska, 28. svazek).
Kunc, J.: Soupis díla Aloise Jiráska a literatury o něm. Praha: Národní knihovna, 1952
Nejedlý, Z.: Čtyři studie o Al. Jiráskovi. Praha: Melantrich, 1949.
Pešat, Z.: Alois Jirásek. In: Lexikon české literatury - Osobnosti, díla, instituce, 2/I H-J (ved. red. V. Forst ). Praha: Academia, 1993.
Retrospektivní bibliografie. [online] [2017-05-22]. Dostupné z: http://www.ucl.cas.cz/cs/ceska-literarni-bibliografie/retrospektivni-bibliografie
Zíbrt, Č.: Kulturní historie. Její vznik, rozvoj a posavadní literatura cizí i česká. Praha: J. R. Vilímek, 1892.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK