Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 341)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Míra individuálního přístupu k dětem v různých typech předškolních zařízení
Název práce v češtině: Míra individuálního přístupu k dětem v různých typech předškolních zařízení
Název v anglickém jazyce: Degree of individual approach to children in various kinds pre-school facilities
Klíčová slova: předškolní věk|předškolní zařízení|individuální přístup|předškolní pedagogika
Klíčová slova anglicky: pre-school age|pre-school facilities|individual approach|pre-school education
Akademický rok vypsání: 2016/2017
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra pedagogiky (21-KPED)
Vedoucí / školitel: Mgr. Martina Švandová, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 31.05.2017
Datum zadání: 31.05.2017
Datum potvrzení stud. oddělením: 31.07.2017
Datum a čas obhajoby: 21.05.2018 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:19.04.2018
Datum proběhlé obhajoby: 21.05.2018
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná studentem a finalizovaná
Oponenti: Mgr. Jana Burianová
 
 
 
Zásady pro vypracování
Cílem práce je porovnání individuálního přistupu v různých typech předškolních zařízení pomocí kvalitativního výzkumu formou dotazníků. Dotazníky budou rozdány rodičům a následně zkoumány odpovědi, ve kterých se v nějaké formě vyskytne odpoveď s námětem individuálního přistupu. V teoretické časti bude přiblížení různých typů předškolního vzdělávání jako například Montessori pedagogika ve školkách, klasická státní školka, lesní školka aj. Výzkumná čast poté bude zpracována z užšiho výberu zařízení. Pomocí výzkumu by měl být jasnější pohled rodičů na různá předškolní zařízení z hlediska individualního přístupu učitelů. Celá práce bude doprovázena mým pozorováním v jednotlivých zařízeních.
Seznam odborné literatury
BEČVÁŘOVÁ, Zuzana. Současná mateřská škola a její řízení. Praha: Portál, 2003. ISBN 80-7178-537-7.
DLOUHÁ, Dita a Ondřej KLOS. Čo je Montessori. Praha: Montessori ČR, 2017. ISBN 978-80-906627-1-1.
HAVLÍK, Radomír a Jaroslav KOŤA. Sociologie výchovy a školy. Vyd. 2. Praha: Portál, 2007. ISBN 978-80-7367-327-7.
LANGMEIER, Josef a Dana KREJČÍŘOVÁ. Vývojová psychologie. 2., aktualiz. vyd. Praha: Grada, 2006. Psyché (Grada). ISBN 80-247-1284-9.
MONTESSORI, Maria. Tajuplné dětství. Přeložil Jan VOLÍN. Praha: Triton, 2012. ISBN 978-80-7387-382-0.
OPRAVILOVÁ, Eva. Předškolní pedagogika. Liberec: Technická univerzita v Liberci, 2004. ISBN 80-7083-786-1.
Rámcový program pro předškolní vzdělávání.Praha : MŠMT 2001
ŠULOVÁ, Lenka a Chantal ZAOUCHE-GAUDRON. Předškolní dítě a jeho svět. Praha: Karolinum, 2003. ISBN 80-246-0752-2.
VÁGNEROVÁ, Marie. Vývojová psychologie: dětství a dospívání. Vyd. 2., dopl. a přeprac. Praha: Karolinum, 2012. ISBN 978-80-246-2153-1.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK