Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Absolventi Filozofické fakulty Univerzity Karlovy na trhu práce
Název práce v češtině: Absolventi Filozofické fakulty Univerzity Karlovy na trhu práce
Název v anglickém jazyce: Graduates of Faculty of Arts at Charles University in the labor market
Klíčová slova: nábor|absolventi|zaměstnání|uplatnění absolventů
Klíčová slova anglicky: recruitment|alumni|graduates|emplyoment
Akademický rok vypsání: 2016/2017
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra sociologie (21-KSOC)
Vedoucí / školitel: Mgr. Eva Richter, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 29.05.2017
Datum zadání: 29.05.2017
Schválení administrátorem: zatím neschvalováno
Datum potvrzení stud. oddělením: 06.06.2017
Datum a čas obhajoby: 12.06.2018 13:30
Datum odevzdání elektronické podoby:17.05.2018
Datum proběhlé obhajoby: 12.06.2018
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná studentem a finalizovaná
Oponenti: Mgr. Jan Sládek, Ph.D.
 
 
 
Konzultanti: Mgr. Dana Mudd, Ph.D.
Zásady pro vypracování
Cíl práce a výzkumná otázka: Cílem této práce je zjistit, jaké metody používají absolventi vybraných vysokých škol k vyhledávání práce a jak jsou tyto metody a jejich přístup k hledání práce ovlivněny oborem, který studují.
Jaké kanály volí absolventi při vyhledávání práce?
Jak se tyto kanály liší dle oboru jejich studia a zaměření?
Mění se tyto kanály dle toho, zda je odborné zaměření absolventů úzce profilováno či ne?
Cíle práce jsou vzhledem k zkoumané populaci spíše explorativní a popisné. Lze očekávat diverzitu strategií i jejich úspěšnosti vzhledem k absolvovanému oboru i zaměření. U menších a úzce profilovaných oborů bychom mohli očekávat častější využití a úspěšnost strategií využívajících osobní kontakty a doporučení, bude-li záměrem absolventa se uplatnit v oboru. Za hranicemi oboru a u oborů s širší škálou uplatnění lze naopak očekávat větší využití inzerce a širších sociálních sítí. Předchozí spolupráce studenta se zaměstnavatelem v rámci odborné praxe či na projektech může být rovněž zásadním faktorem.
Metodika: Práce vychází ze záměru Filozofické fakulty Univerzity Karlovy provést šetření mezi vlastními absolventy fakulty (podzim 2017). Průřezové šetření bude provedeno online s využitím kontaktů na absolventy fakulty. Součástí bakalářské práce je příprava částí dotazníku, podíl na organizaci sběru a analytická práce s výsledným datovým souborem.
Předpokládané závěry práce: detailní popis strategií absolventů FF UK vzhledem k absolvovaným oborům i odbornému zaměření absolventů. Na základě popisu lze formulovat doporučení pro rozvoj poradenství studentům a absolventům ze strany fakulty či univerzity i pro náborové strategie zaměstnavatelů.
Seznam odborné literatury
Literatura:
· Faberman, R. J., & Kudlyak, M. (2016). What does online job search tell us about the labor market? Economic Perspectives, 40(1), 1–15.
· Kociánová, R. (2010) Personální činnosti a metody personální práce. Praha: Grada Publishing. ISBN 978-80-247-2497-3.
· Koubek, J. (2007) Řízení lidských zdrojů: základy moderní personalistiky. 4. vyd. Praha : Management Press. ISBN 9788072611683.
· Koubek, J. (1997) Co je to personální marketing. Personál, č. 6, s.
· Koucky, J, Ryška, R., Zelenka, M., (2014). Reflexe vzdělání a uplatnění absolventů vysokých škol: výsledky šetření REFLEX 2013 Praha: Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta. ISBN 978-80-7290-813-4.
· Koucky, J., Zelenka, M., (2010). Postavení vysokoškoláků a uplatnění absolventů vysokych škol na pracovním trhu 2010. Středisko vzdělávací politiky [online]. Praha: Univerzita Karlova v Praze Pedagogická Fakulta: Středisko
· Muscalu, E. (2015). Sources of Human Resources Recruitment Organization. Revista Academiei Fortelor Terestre, 20(3), 351–359.
· Piróg, D. (2016). Job Search Strategies of Recent University Graduates in Poland: Plans and Effectiveness. Higher Education: The International Journal of Higher Education Research, 71(4), 557–573.
· Rainer Eppel, Helmut Mahringer, & Andrea Weber. (2014). Job Search Behaviour and Job Search Success of the Unemployed. WIFO Working Papers.
· Soulez, S., & Guillot-Soulez, C. (2011). Recruitment marketing and generational segmentation: a critical analysis based on a sub-segment of Generation Y. Recherche et Applications En Marketing (English Edition) (AFM C/O ESCP-EAP), 26(1), 39–55
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK