Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Vývoj vztahů mezi Svazem československých spisovatelů a Komunistickou stranou Československa v 60. letech 20. století
Název práce v češtině: Vývoj vztahů mezi Svazem československých spisovatelů a Komunistickou stranou Československa v 60. letech 20. století
Název v anglickém jazyce: Development of relations between the Union of Czechoslovak writers and the Communist Party of Czechoslovakia in the 1960s
Klíčová slova: Svaz československých spisovatelů|cenzura|Pražské jaro
Klíčová slova anglicky: Union of Czechoslovak writers|Censorship|Prague Spring
Akademický rok vypsání: 2016/2017
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav politologie (21-UPOL)
Vedoucí / školitel: Mgr. Martin Štefek, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 26.05.2017
Datum zadání: 31.05.2017
Datum potvrzení stud. oddělením: 09.05.2018
Datum a čas obhajoby: 14.06.2018 10:30
Datum odevzdání elektronické podoby:09.05.2018
Datum odevzdání tištěné podoby:09.05.2018
Datum proběhlé obhajoby: 14.06.2018
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná studentem a finalizovaná
Oponenti: prof. Mgr. Vratislav Doubek, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Cílem bakalářské práce je reflektovat vývoj „stýkání a potýkání“ Komunistické strany Československa se Svazem československých spisovatelů v průběhu 60. let, kdy kulturní sféra nepředstavovala autonomní oblast, ale hrála do značné míry roli ideologické nadstavby režimu. Práce se pokusí zachytit, jakým způsobem se tento nerovný vztah vyvíjel s ohledem na fakt, že stranické vedení ještě v roce 1962 počítalo s tímto tvůrčím svazem a jeho periodiky jako s jednou z „převodových pák“ režimu. V období následujících několika let však spory mezi reprezentantem mocenského monopolu a tvůrčím svazem vygradovaly natolik, že byl roku 1970, po invazi vojsk Varšavské smlouvy, zakázán. Práce si klade za cíl představit klíčové momenty, které vedly komunistické orgány, především skrze jejich ideologické oddělení, ke krokům, jejichž cílem bylo ostrakizovat vliv SČSS. Práce si pak bude klást otázky, jaká byla motivace k těmto krokům, o jaké kroky šlo, jakým způsobem byly prováděny a jaké měly odezvy uvnitř SČSS, ale i uvnitř KSČ.
Seznam odborné literatury
BEDNAŘÍK, Petr, Jan JIRÁK a Barbara KÖPPLOVÁ. Dějiny českých médií: od počátku do současnosti. Praha: Grada, 2011.
ČERVINKA, František. Inspirace Pražské jaro 1968: Literární noviny - sborník statí. Vysoké Mýto: Sumbalon, 2014.
HAMŠÍK, Dušan. Spisovatelé a moc. Praha: Československý spisovatel, 1969.
KAPLAN, Karel. "Všechno jste prohráli!": (co prozrazují archivy o IV. sjezdu Svazu československých spisovatelů 1967). Praha: Železný, 1997.
KONČELÍK, Jakub, Pavel VEČEŘA a Petr ORSÁG. Dějiny českých médií 20. století. Praha: Portál, 2010.
KRAUSOVÁ, Nora, Otakar MOHYLA a Marta STAŇKOVÁ. 3. sjezd Svazu československých spisovatelů: protokol : Praha 22.-24. května 1963. Praha: Československý spisovatel, 1963.
MERVART, Jan. Naděje a iluze: čeští a slovenští spisovatelé v reformním hnutí šedesátých let. Brno: Host, 2010.
MLYNÁŘ, Zdeněk. Mráz přichází z Kremlu. Praha: Mladá fronta, 1990.
Pražské jaro 1968: literatura - film - média : materiály z mezinárodní konference pořádané Literární akademií za spolupráce s Městskou knihovnou, Praha 20.-22. května 2008. Praha: Literární akademie, 2009.
XII. sjezd Komunistické strany Československa, 4.-8. prosince 1962. Praha: Ústřední výbor KSČ, 1962.
XIII. sjezd Komunistické strany Československa: Praha 31. května - 4. června 1966. Praha: Svoboda, 1966.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK