Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 362)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Systém pěstounské péče na přechodnou dobu v České republice
Název práce v češtině: Systém pěstounské péče na přechodnou dobu v České republice
Název v anglickém jazyce: System of the foster care for a temporary period in the Czech republic
Klíčová slova: Rodinná politika, rodina, pěstounská péče, pěstounská péče na přechodnou dobu
Klíčová slova anglicky: Family Policy, Family, Foster Care, Foster Care for a temporary period
Akademický rok vypsání: 2016/2017
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra veřejné a sociální politiky (23-KVSP)
Vedoucí / školitel: PhDr. Karolína Dobiášová, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 22.05.2017
Datum zadání: 22.05.2017
Datum a čas obhajoby: 20.06.2018 09:00
Místo konání obhajoby: Jinonice - U Kříže 8, Praha 5, J3018, Jinonice - místn. č. 3018
Datum odevzdání elektronické podoby:11.05.2018
Datum proběhlé obhajoby: 20.06.2018
Oponenti: Mgr. Ing. Olga Angelovská, Ph.D.
 
 
 
Kontrola URKUND:
Seznam odborné literatury
DISMAN, Miroslav, 2011. Jak se vyrábí sociologická znalost: příručka pro uživatele.Vyd. 4., nezměn. Praha: Karolinum. ISBN 978-80-246-1966-8

HENDL, Jan, 2012. Kvalitativní výzkum: základní teorie, metody a aplikace. Vyd. 3. Praha: Portál. ISBN 978-802-6202-196

KOLUCHOVÁ, Jarmila, MATĚJČEK, Zdeněk, ed. Osvojení a pěstounská péče. Praha: Portál, 2002. ISBN 80-7178-637-3.

KREBS, Vojtěch. Sociální politika. Praha: Codex, 1997. ISBN 8085963337.

LIPSKY, Michael. Street-level bureaucracy: dilemmas of the individual in public services. 30th anniversary expanded ed. New York: Russell Sage Foundation, c2010. ISBN 0871545446.

Lumos. 2015. Pěstounská péče na přechodnou dobu. Výsledky průzkumu mezi pěstouny na přechodnou dobu. [online]. [cit. 20.5.2017] Dostupné z: http://czech.wearelumos.org/sites/default/files/Pru%CC%8Azkum%20mezi%20pe%CC%8Cstouny%20na%20pr%CC%8Cechodnou%20dobu%2C%202015_0.pdf

MATĚJČEK, Zdeněk. Co děti nejvíc potřebují. Vyd. 5. Praha: Portál, 2008. Rádci pro rodiče a vychovatele. ISBN 978-80-7367-504-2.

MATĚJČEK, Zdeněk. Náhradní rodinná péče: průvodce pro odborníky, osvojitele a pěstouny. Praha: Portál, 1999. ISBN 80-7178-304-8.

MATOUŠEK, Oldřich. Slovník sociální práce. Praha: Portál, 2003. ISBN 80-7178-549-0.

Odbor 21. 2013. Formy náhradní rodinné péče. Ministerstvo práce a sociálních věcí. [online]. [cit. 17.5.2017]. Dostupné z: http://www.mpsv.cz/cs/14501

POTŮČEK, Martin. Veřejná politika. Praha: C.H. Beck, 2016. ISBN 978-80-7400-591-6.

REICHEL, Jiří, 2009. Kapitoly metodologie sociálních výzkumů. Vyd. 1. Praha: Grada ISBN 978-80-247-3006-6
Předběžná náplň práce
V mé diplomové práci se budu zaměřovat na pěstounskou péči na přechodnou dobu jako jednu z forem náhradní rodinné péče perspektivou Orgánu sociálně právní ochrany dítěte (OSPOD) a dočasných (profesionálních) pěstounů. Budu provádět kvalitativní výzkum, ve kterém budu provádět rozhovory s pracovníky OSPOD a s dočasnými pěstouny. Následně tyto rozhovory budu analyzovat.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
In my theses I will focus on foster care for a temporary period as one of the forms of alternative family care with the perspective of the Children's Social Child Protection Authority (OSPOD) and temporary (professional) foster carers. I will conduct qualitative research in which I will conduct interviews with OSPOD staff and temporary foster parents. Then I will analyze these interviews.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK